การเคารพและยอมรับในสิทธิทางเพศ : คำประกาศสิทธิทางเพศ

คำประกาศสิทธิทางเพศ
ปฏิญญาสากลวาเลนเซียว่าด้วยเรื่องสิทธิทางเพศ


สิทธิทางเพศ เป็นสิทธิมนุษยชนชั้นมูลฐานที่ได้รับการประกาศไว้ในปี
ค.ศ. 1994
ที่กรุงวาเลนเซีย ประเทศสเปน การประชุมระดับโลกเรื่องเพศวิทยา
ครั้งที่ 8 เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในสิทธิของบุคคลทุกเพศตามที่ถูกที่ควร

คำประกาศสิทธิทางเพศ

เพศเป็นมิติหนึ่งของมนุษย์ และเป็นมิติที่มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

เพศเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างภายในของสังคมเองและของแต่ละบุคคลในเวลาเดียวกันปรากฏให้เห็นทางวงจร
ชีวิตของบุคคลที่ประสานความเป็นตัวของตัวเอง และสร้างหรือเสริมความผูกพันซึ่งกันและกันให้แน่นเป็นยิ่งขึ้น

ความสุขในเพศซึ่งรวมถึงความสุขที่เกิดจากการกระทำแก่ตนเองเป็นที่มาแห่งความผ่องแผ้วทางร่างกายและจิตใจ
รวมทั้งทางสติปัญญาและอารมณ์ความสุขที่ว่านี้ย่อมได้มาจากประสบการณ์ทางเพศที่ปราศจากปัญหาขัดแย้งและความวิตก
กังวล จึงเป็นที่มาของพัฒนาการของสังคมและบุคคลด้วย

โดยนัยดังกล่าวข้างต้น สังคมจะต้องเป็นผู้สร้างเงื่อนไขที่จะกำหนดความพอใจของบุคคล
เพื่อให้บรรลุถึงพัฒนาการ สูงสุด และจะต้องเคารพในสิทธิทางเพศ ซึ่งได้แก่สิทธิดังต่อไปนี้...

สิทธิที่จะมีเสรีภาพ จะต้องขจัดการบังคับข่มขู่ทางเพศ
การแสวงหาผลประโยชน์และการล่วงเกินทางเพศ ทุกรูปแบบ ไม่ว่าในเวลาหรือสถานการณ์ใดๆ
การต่อสู้เพื่อต่อต้านความรุนแรงทางเพศ เป็นสิ่งที่สังคมควร ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก

สิทธิที่จะมีความเป็นอิสระ ความเป็นตัวของตัวเองและความปลอดภัยในร่างกาย
รวมถึงการควบคุมและ การแสวงหา ความสุขจากร่างกายของตนเอง โดยปราศจากการทารุณกรรมและความ
รุนแรงในทุกรูปแบบ

สิทธิเท่าเทียมทางเพศ มีเสรีภาพที่ปราศจากการกีดกั้นแบ่งแยกในทุกรูปแบบ
รวมกับการให้ความเคารพ ในความหลากหลายทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง และไม่ว่าจะมีอายุ
เชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น หรือมีรสนิยม ทางเพศแบบใด

สิทธิที่จะมีสุขอนามัยทางเพศที่ดีรวมทั้งได้รับทรัพยากรสำหรับการวิจัยและการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และการรักษาพยาบาลมากขึ้น

สิทธิที่จะได้รับความรู้เรื่องเพศที่กว้างขวางและเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่เบี่ยงเบนเพื่อช่วยให้การตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนิน
ชีวิตทางเพศกระทำได้ดีขึ้น

สิทธิที่จะได้รับรู้ความรู้ด้านเพศศึกษาที่กว้างขวางและครอบคลุมตั้งแต่เกิดไปจนตลอดชีวิตสถาบันทางสังคมทุก
สถาบัน ควรมีส่วนร่วมในขบวนการที่ว่านี้

สิทธิที่จะดำเนินชีวิตร่วมอย่างอิสระ
จะแต่งงานหรือไม่ก็ได้ จะหย่าร้างหรือไม่ก็ได้ หรือจะมีรูปแบบการใช้ชีวิต ร่วมทางเพศอื่นๆ
ที่ตนเองประสงค์

สิทธิที่จะตัดสินใจโดยเสรีและรับผิดชอบในการเจริญพันธุ์
สามารถเลือกจำนวนบุตร ระยะห่างระหว่าง การมีบุตรแต่ละคน และโอกาสได้รับความช่วยเหลือให้ตั้งครรภ์ได้
โดยที่เด็กทุกคนควรเป็นที่รักและต้องการ ของพ่อแม่

สิทธิในความเป็นส่วนตัว สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตทางเพศโดยอิสระ
ภายใต้เนื้อหาของ จริยธรรมทางสังคมและบุคคลประสบการณ์ทางเพศที่ให้ความพึงพอใจและมีเหตุผลเท่านั้นที่จะสนับสนุนพัฒนาการ
ของมนุษย์ได้


สุขภาพทางเพศเป็นสิทธิมูลฐานและรากฐานของมนุษยชนเรื่องเพศเป็นต้นกำเนิดของความผูกพันที่ลึกซึ้งที่สุดของมนุษย์
เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับความสุขในชีวิตของบุคคล คู่สมรส ครอบครัวและสังคม ดังนั้น
การเคารพในสิทธิทางเพศ เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนในทุกวิถีทาง

คำประกาศสิทธิทางเพศข้างต้นนั้น จึงเป็นคำประกาศความสำคัญของการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา.

 

______________________________________________________________________________________________________

 

 

สร้างโดย: 
นวภู แซ่ตั้ง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์