ที่มา

ศุภจิตรา  ชัชวาล และ ชุมพล  คุณวาสี. เอกสารประกอบการอบรม ค่าย สอวน. ครั้งที่ 2.
 กรุงเทพฯ : เอกสารอัดสำเนา,2545.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
            และเพิ่มเติม  ชีววิทยา เล่ม 4 . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2547.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูชีววิทยาเล่ม 4 . กรุงเทพฯ :
           โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2547.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ชีววิทยา เล่ม 3 ว 049 . กรุงเทพฯ :
           โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2541.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูชีววิทยา เล่ม 3 ว 049 . กรุงเทพฯ :
           โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2541.
สมบุญ  เตชะภิญญาวัฒน์. สรีรวิทยาของพืช . กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย         
            เกษตรศาสตร์,2544.
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนชีววิทยา โรงเรียนเทพศิรินทร์. เอกสารชุดการสอน
             เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง. กรุงเทพฯ: หจก.เพทาย การพิมพ์.
http://www.hupkapong.com/hkp11.html
http://www.pantown.com/group.php?id=7232&area=1
http://www.rd1677.com/_dkaset.php?id=41488&pv=54
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=sunsmile-a&month=01-2009&date=14&group=3&gblog=8 http://www.rmutphysics.com/charud/oldnews/107/index107.htm
http://bbznet.pukpik.com/scripts/view.php?user=suwattt&board=4&id=87&c=1&order=numtopic

 

                                                                                                                                  

 

 

สร้างโดย: 
นางสาวสุกัญญาและครูรุ่งรัตน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์