จุฬาฯ รับตรงแบบพิเศษ คัดเรียนป.ตรี 18 คน

 
         โครงการรับตรง(แบบพิเศษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตใหม่รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษคร รับเพิ่มจำนวน 18 คน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม  2554
         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1.มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
         2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ประจำปีการศึกษา 2553
         3.เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (รวม 5 ภาคการศึกษา)ไม่ต่ำกว่า 2.75 ในแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ และกลุ่มวิชาอื่น ๆ
         4.เป็นผู้ที่พร้อมจะเข่้ารับการศึกษา และฝึกปฏิบัติในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านได้
         5.ควรเป็นผู้ที่มาจากครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
         6.เป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ที่จะทำงานในฃนบทด้วยความเสียสละ
         7.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรตต่้อการศึกษา
         8.เป็นผู้ที่มีความประเพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและยินยิมปฏิบัคิตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่่งครัดทุกประการ
         หลักฐานประกอบการสมัคร
         1.ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)ปีการศึกษา 2554 (รอบที่ 2)พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 ใบ (รูปถ่ายขนาด 3x4ซม.หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่สมัคร)
         2.เอกสารประกอบการสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว (สามารถดาวน์โหลดจาก เว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th และ http://www.admissions.chula.ac.th)
         3.สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6รวม 5 ภาคการศึกษา ที่สถานศึกษาออกให้ พร้อมประทับตราโรงเรียน
         4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกันพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
         5.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน(ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกันพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
         6.สำเนาทะเบียนบ้าน(พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
         7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกันพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
         8.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนและความประพฤติจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษา
         9.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกฃน ซึ่งออกให้ไมเกิน 1 เดือน นับถึงวันที่สมัคร
         สนใจสมัครได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th แล้วส่งหลักฐานการสมัครไปที่ "โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2554 (รอบ ที่2)" สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาวิชช์ 1 ชั้น 4 ห้อง 403 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อได้ที่ www.elearneasy.com
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์