ประกวดภาพยนตร์สารคดี นิสิต และนักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา

          สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สารคดีของนิสิต และนักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
         กติกาการส่งผลงานประกวด
         1.นิสิตและนักศึกษาผู้สนใจเข้าแข่งขันสามารถกรอกใบสมัคร โดยจะต้องอ่านและทาความเข้าใจเงื่อนไขการสมัครอย่างละเอียด
         2.นิสิตและนักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 25 ปี ส่งผลงานเป็นกลุ่ม ทีม ทีมละไม่เกิน 6 คน และต้องมีสถานภาพปัจจุบันเป็นนิสิตและนักศึกษา ในสถาบันการศึกษานั้น ๆ โดยแต่ละสถาบันจะส่งผลงานจานวนกี่ทีมก็ได้ โดยไม่เสียค่าสมัครใด ๆ
         3.นิสิตและนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าแข่งขัน จะต้องแสดงหลักฐานสาเนาบัตรประจาตัวนิสิตและนักศึกษาปัจจุบัน แนบประกอบพร้อมลายเซ็นรับรอง และรูปถ่าย กลุ่ม ทีม เป็นภาพถ่ายรวมแบบใดก็ได้ จานวน 1 ชุด
         4.ภาพยนตร์สารคดีโทรทัศน์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพยนตร์โทรทัศน์แนวสารคดี ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง “วิถีชุมชน สู่วัฒนธรรมไทย” ความยาว 20 นาที (รวมช่วงปิดท้ายของภาพยนตร์)
         5.ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เทเวศร์) โทรศัพท์ 0-2282-9002-15 ต่อ 6870-1 หรือสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM อาคารอมรพันธ์ 1 ชั้น 17 ซอยรัชดาฯ 7 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2245-6217 (คุณจ๋อม) หรือส่งทางไปรษณีย์ สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) เลขที่ 62 ประชาราษฎร์ 25 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
         6.ส่งผลงานในรูปแบบ ดีวีดี (DVD TORMAT) มาสเตอร์ จานวน 2 ชุด สคริปต์พร้อมเวลาและใบสมัครเอกสารประกอบสถานภาพอื่น ๆ ที่กาหนด
         7.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ทาขึ้นใหม่ด้วยตนเอง ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดและไม่เคยละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น (ผู้เข้าประกวดต้องยอมรับว่า ได้รับอนุญาตให้สามารถใช้ดนตรี, เสียง และรูปภาพในภาพยนตร์สารคดีของตนเอง ทางผู้จัดโครงการจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้กระทา และขอสงวนสิทธิ์ในการงดเผยแพร่ภาพยนตร์สารคดีดังกล่าว)
         8.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดโครงการ ทางผู้จัดไม่รับผิดชอบในการส่ง ไม่ทันเวลา, การสูญหาย, การเสียหาย, การส่งที่อยู่ผิด, ค่าไปรษณีย์ที่ต้องชาระ, การถูกขโมยหรือการสื่อผลงานในทางที่ผิด
         9.คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิทยุโทรทัศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมจะเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าแข่งขันในรอบแรก คณะกรรมการจะมีการผลัดเปลี่ยนเพื่อความยุติธรรมในการตัดสินผลงานที่ได้รับคัดเลือก
         10.เกณฑ์การตัดสิน ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้
         - เนื้อหา (การสื่อเรื่องราวที่สอดคล้องกับหัวข้อที่กาหนด)
         - การผลิต (การฉายภาพยนตร์, องค์ประกอบศิลป์)
         - หลังการผลิต (การตัดต่อ, การลาดับภาพ, การดาเนินเรื่อง และความต่อเนื่อง)
         - คุณภาพเสียง (ความชัดเจน, ความสอดคล้องของระดับเสียงและการไม่มีเสียงแทรกใด ๆ)
         รางวัลยอดเยี่ยม
         - ถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 20,00 บาท, จานดาวเทียมIPM และอุปกรณ์ 1 ชุด และผลิตภัณฑ์กาแฟ พลอยใส ชุดใหญ่ 1 ชุด
         รางวัลดีเด่น อันดับที่ 1
         - ถ้วยรางวัลรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี พร้อมประกาศเกียรติบัตร และทุนการศึกษาท10,000 บาท และผลิตภัณฑ์กาแฟ พลอยใส ชุดใหญ่ 1 ชุด
         รางวัลดีเด่น อันดับที่ 2
         - ถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมประกาศเกียรติบัตร และทุนการศึกษาท5,000บาท และผลิตภัณฑ์กาแฟ พลอยใส ชุดใหญ่ 1 ชุด
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์