การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ

การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ

หัวใจ

การทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกเต้นแรงและเร็ว ส่วน

การทำงานของระบบประสาทพาราซิมพาเทติกเต้นช้าและเบาลง

กล้ามเนื้อม่านตา

การทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกม่านตาตามแนวรัศมีหด

ตัว(ปิวปิลขยาย) ส่วนการทำงานของระบบประสาทพาราซิมพา

เทติกม่านตาแนวเส้นรอบวงหดตัว (ปิวปิลแคบลง)

กล้ามเนื้อหลอดลม

การทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกคลายตัวออก หายใจ

คล่อง ส่วนการทำงานของระบบประสาทพาราซิมพาเทติกหดตัว

เข้า หายใจไม่สะดวด

กระเพาะปัสสาวะ

การทำงานระบบประสาทซิมพาเทติกคลายตัว ส่วนการทำงาน

ของระบบประสาทพาราซิมพาเทติกบีบตัว และขับปัสสาวะ

ต่อมน้ำลาย

การทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกสร้างน้ำเมือก ทำให้

น้ำลายเหนียว และหลั่งออกมาน้อย ส่วนการทำงานของระบบ

ประสาทพาราซิมพาเทติกสร้างส่วนที่เป็นน้ำ ทำให้น้ำลายใส

และหลั่งออกมามาก

นัยน์ตาและการมองเห็น

 

ผนังที่ห่อหุ้มนัยต์ตาประกอบด้วย

1. สเคลรา (sclera)

2. โครอยด์ (choroid)

3. เรตินา (retina)

เซลรับแสงมีรูปร่างต่างกัน แบ่งได้เป็น

1. เซลรูปแท่ง (rod cell) ทำหน้าที่เป็นเซลรับแสง ที่มีความไว

ต่อแสงมาก

2. เซลรูปกรวย (Cone cell) ทำหน้าที่บอกความแตกต่างของสี

โฟเวีย (fovea) คือบริเวณตรงกลางของเรตินาที่ปรากฎภาพได้

ชัดเจนมาก

เซลรูปแท่งภายในประกอบด้วยโรดอปซิน (rhodopsin) ซึ่ง

เป็นสารสีม่วงแดงเมื่อถูกแสงจะเปลี่ยนเป็นเรตินา (retinene) และ

ออปซิน (opsin)

หูและการรับฟัง

หู คือ อวัยวะรับฟังของคน มีหน้าที่รับความถี่ของคลื่นเสียงใน

ระดับต่าง ๆ และทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัว

หูแบ่งได้เป็น

1. หูตอนนอก คือตั้งแต่ใบหูจนถึงเยื่อแก้วหู ทำหน้าที่รับคลื่น

เสียงจากภายนอก

2. หูตอนกลาง มีลักษณะเป็นโพรง หูตอนกลางจะมีกระดูก 3 ชิ้น

คือ กระดูกค้อน กระดูกทั่ง กระดูกโกลน

3. หูตอนใน ประกอบไปด้วยอวัยวะที่รับเสียงและอวัยวะเกี่ยว

กับการทรงตัว

- อวัยวะรับเสียงอยู่ภายในคอเคลีย (Cochlea)

- อวัยวะเกี่ยวกับการทรงตัว คือ เซมิเซอร์คิวลาร์แคแนล

(Semicircular canal) มีลักษณะเป็นหลอดครึ่งวงกลม 3 อัน

ที่ปลายหลอดมีเซลรับความรู้สึกที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง

ของศีรษะ และส่งกระแสประสาทไปยังสมอง

จมูกและการดมกลิ่น


ภายในเยื่อบุจมูกมีเซลรับสัมผัส ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับกลิ่น

จะทำงานโดยส่งความรู้สึกไปตามเส้นประสาทรับกลิ่น และส่ง

ต่อไปยังสมองส่วนซีรีบรัม

ลิ้นและการซิมรส

ลิ้นจะมีเซลรับรส อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ คือ ตุ่มรับรส (taste

bud) มี 4 ชนิด คือ

- ตุ่มรับรสเค็ม

- ตุ่มรับรสหวาน

- ตุ่มรับรสขม

- ตุ่มรับรสเปรี้ยว

ภาพแสดงบริเวณของตุ่มรับรสต่าง ๆ ของลิ้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 106 คน กำลังออนไลน์