ไฟล์ .module

รูปภาพของ supatkul

ไฟล์ .module (การ comment ในไฟล์นี้ใช้เครื่องหมาย // หรือ /*..*/) ใช้หลักการเขียนโปรแกรมแบบ PHP นะจ๊ะ

 • ฟังก์ชั่นของโมดูลที่ใช้ใน drupal มีชื่อว่า {module-name}_{hook}
 • ชนิดต่างๆ ของ hook ดูที่นี่ได้นะ --> http://api.drupal.org/api/group/hooks/5
 • hook ที่ต้องมีในทุกโมดูล คือ
  hook_node_info()
  hook_perm()
  hook_access()
  hook_form()
 • hook ที่เกี่ยวกับการใช้งานฟิลด์ ได้แก่
  hook_insert()
  hook_update()
  hook_delete()
  hook_validate()
  hook_nodeapi()
  hook_view()
  hook_load()
 • hook ที่น่าสนใจคือ hook_help()
 • ก่อนการ hook ทุกครั้งควรมี comment ดังนี้ (การ comment จะเป็นการช่วยสร้าง help)
  /**
  * Implementation of hook_{hook name here}().
  */
 • เริ่มต้นบรรทัดแรกของโมดูลด้วย <?php
 • hook_node_info() รายละเอียดทั่วไปของโมดูล array ที่แสดงอยู่ข้างล่างนี้เป็นค่าที่จำเป็นต้อง define ให้ นอกจากนี้ยังสามารถ define ค่าอื่นๆได้อีก
  Attribute ที่สามารถใช้ได้มีมากกว่า 10 ชนิด
  "name": ชื่อชนิดของโหนด (จำเป็นต้องมี)
  "module": โมดูลที่ต้องนำมาใช้ร่วมกัน
  "description": รายละเอียดของโหนด(จำเป็นต้องมี)
  "help": text that will be displayed at the top of the submission form for
  this content type. Optional (defaults to '').
  "has_title": boolean indicating whether or not this node type has a title
  field. Optional (defaults to TRUE).
  "title_label": the label for the title field of this content type.
  Optional (defaults to 'Title').
  "has_body": boolean indicating whether or not this node type has a body
  field. Optional (defaults to TRUE).
  "body_label": the label for the body field of this content type. Optional
  (defaults to 'Body').
  "min_word_count": the minimum number of words for the body field to be
  considered valid for this content type. Optional (defaults to 0).
  "locked": boolean indicating whether the machine-readable name of this
  content type can (FALSE) or cannot (TRUE) be edited by a site
  administrator. Optional (defaults to TRUE).

        <?php
        function test_node_info() {
          return array (
           'test'
=> array(
            
'name' => t('test node'),

            
'module' => 'test',
             'description' => t('This is test module.')
          
),
         
);
  
       
}
        ?>
 

 • hook_perm() เป็นการกำหนด permission ให้ user สามารถสร้างหรือแก้ไข node ที่สร้างขึ้นใหม่ได้
  มีรูปแบบคือ verb+ modulename

        <?php
        function test_perm() {
          return array ('create test', 'edit own test');  
        }
        ?>

 • hook_access() สำหรับ user ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงโหนดสามารถเข้าถึงโหนดด้วยการสร้าง หรืออัพเดต และลบ โหนดที่สร้างนั้นๆ 

    <?php
    function test_access($op, $node) {    //op = operating การกระทำกับ page,node,teaser,etc.
  global $user;   //global คือ user ทั้งหมดที่เป็นสมาชิกใน drupal
  if($op == 'create') {   //user ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถสร้างโหนดได้
  return user_access('create test');
  }
  if ($op == 'update' || $op == 'delete') {  //user ที่ได้สร้างโหนดเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบโหนดได้
  if(user_access('edit own test') && ($user -> uid == $node -> uid)) {
  return TRUE;
  }
  }

  }
    ?>

 • hook_form() ใช้เพื่อแสดงฟอร์มของโหนด ซึ่ง hook นี้จะต้องประกอบด้วย array ที่มีarray ย่อยเพื่อระบุข้อมูลแต่ละส่วนของฟอร์ม
  <?php
    function test_form(&$node) {
  $typenode_get_types ('type', $node);
  /*define ค่าของฟอร์มในส่วนของ title และ body
  ชนิดต่างๆ ของฟอร์ม และค่าต่างๆ ที่สามารถ define ได้
  http://api.drupal.org/api/file/developer/topics/forms_api_reference.html/5
  */

      $form['title'] = array(
  '#type' =>'textfield',
        '#title' => check_plain($type -> title_label),
  '#required' => TRUE,
        '#default_value' => $node -> title
  ,
        '#weight' => -5
      );
  //ต้องการส่วนของ body และ filter

      $form['body_filter']['body'] = array(
  '#type' =>
  'textarea',
        '#title' => check_plain
  ($type -> body_label),
        '#default_value' => $node -> body,
  '#required' =>
  FALSE
      );
  $form['body_filter']['filter'] = filter_form($node -> format);

  return $form;

    ?>

 • hook_help() 
  <?php
  function test_help($section) {
  switch ($section) {
  case 'admin/help#test':
  return t('This is help for test module...........
  ');
  break;
  }
  }
    ?>
 • ตัวอย่าง

<?php

// $Id$
/**
* @file
* Lets users add private annotations to nodes.
*
* Adds a text field when a node is displayed
* so that authenticated users may make notes.
*/

/**
* Implementation of hook_node_info().
*/
function test_node_info() {
  return array (
    'test'
=> array(
'name' => t('test node'),
 
'module' => 'test',
'description' => t('This is test module.')
),
);
  
}

/**
* Implementation of hook_perm().
*/
function test_perm() {
  return array ('create test', 'edit own test');  
}

/**
* Implementation of hook_access().
*/
function test_access($op, $node) {
global $user;
if($op == 'create') { 
return user_access('create test');
}
if ($op == 'update' || $op == 'delete') {
if(user_access('edit own test') && ($user -> uid == $node -> uid)) {
return TRUE;
}
}

}

/**
* Implementation of hook_form().
*/

function test_form(&$node) {
  $typenode_get_types ('type', $node);
    $form['title'] = array(
'#type' =>'textfield',
      '#title' => check_plain($type -> title_label),
'#required' => TRUE,
      '#default_value' => $node -> title
,
      '#weight' => -5
    );
    $form['body_filter']['body'] = array(
'#type' =>
'textarea',
      '#title' => check_plain
($type -> body_label),
      '#default_value' => $node -> body,
'#required' =>
FALSE
    );
$form['body_filter']['filter'] = filter_form($node -> format);

return $form;
}

/**
* Implementation of hook_help().
*/
function test_help($section) {
switch ($section) {
case 'admin/help#test':
return t('This is help for test module...........
');
break;
}
}
 

?>

 

http://drupal.org/node/132845

รอก่อนนะจะมาเพิ่มอีก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์