รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง     :      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร
         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้ศึกษา :      นางสาวผกาวรรณ  เอกวัฒน์
ปีที่ศึกษา :      2552
บทคัดย่อ
 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2)  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร  3)  เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4   ปีการศึกษา  2552   ของโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1  จำนวน 21 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1)  แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วยแบบฝึก  จำนวน 8 เล่ม คือ  เล่มที่ 1  การคูณจำนวนที่มีหลักเดียวกับจำนวนที่มีหลายหลัก   เล่มที่ 2 แบบรูปการคูณที่เป็นพหุคูณของ 10, 100, 1,000   เล่มที่ 3 การคูณจำนวนที่มีหลายหลัก
เล่มที่ 4  คิดสนุกกับโจทย์ปัญหาการคูณ  เล่มที่ 5 การหารที่มีตัวตั้งหลายหลัก ตัวหารหลักเดียว  เล่มที่ 6  การหารที่มีตัวตั้งหลายหลัก ตัวหารสองหลัก  เล่มที่ 7  แบบรูปการหารที่มีตัวตั้งเป็นพหุคูณของ 10, 100, 1,000  เล่มที่ 8  คิดสนุกกับโจทย์ปัญหาการหาร 2)  แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    จำนวน 22 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น  22 ชั่วโมง  3)  แบบทดสอบวัดทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง การคูณการหาร ซึ่งใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีลักษณะเป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ  ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติร้อยละ, ค่าเฉลี่ย , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ Dependent Sample  t – test
ผลการศึกษา พบว่า 
   1.  ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในขั้นการทดลองเดี่ยว  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  74.12/70.00  ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในขั้นการทดลองกลุ่มย่อย  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
78.66 / 76.39  ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในขั้นการทดลองภาคสนาม มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  86.61/86.33  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75   และค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  87.16/87.05   ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75  เช่นกัน
2. หลังการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   อยู่ในระดับมาก (  = 4.43 ,   = .57 )
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้