การผลิตกระแสไฟฟ้า

     อะตอมของธาตุแต่ละชนิดจะประกอบด้วยโปรตอนที่เป็นประจุไฟฟ้าบวกและอิเล็กตอนที่เป็นประจุไฟฟ้าลบในจำนวนที่เท่ากันทำให้ธาตุชนิดนั้นมีสภาพเป็นกลางวัตถุทุกชนิเมื่ออยู่ในสภาพเป็นกลางจะไม่แสดงอำนาจทางไฟฟ้าออกมาแต่ถ้านำวัตถุ2ชนิดมาเสียดสีกันจะเกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้า