ยาเสพติด !

รูปภาพของ pnp34378

การป้องกันปัญหายาเสพติด

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อน ทั้งในด้านสาเหตุการเกิดปัญหา และแนวทางการแก้ไข   ดังจะเห็นได้จากการที่มีความพยายามในการแก้ไขในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มาเป็นระยะเวลานาน แต่ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดก็ยังคงมีอยู่ และทวีความรุนแรงมากขึ้น กระบวนการสำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว คือ กระบวนการป้องกัน

การป้องกันปัญหายาเสพติด แบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับปฐมภูมิ  ระดับทุติยภูมิ  ระดับตติยภูมิ   1. ขั้นปฐมภูมิ หมายถึง มาตรการป้องกันไม่ให้ประชากรทั่วไป และประชากรกลุ่มเสี่ยง ใช้เสพยาเสพติด หรือ การป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่  การป้องกันยาเสพติดที่ดีให้ความรู้การป้องกันยาเสพติดด้วยการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้ดีตั้งแต่การสนับสนุนการวางแผนครอบครัว  มีการวางแผนครอบครัวที่ดี มีลูกเมื่อพร้อม ส่งเสริมทักษะการเป็นพ่อแม่ที่ดี  ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านจิตใจของเด็ก ช่วยให้เด็กมีทางออกในการแก้ปัญหาโดยไม่ต้องหันไปพึ่งยาเสพติด การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม  เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นผลพวงจากปัญหาอื่นๆหลายประการ ตั้งแต่ปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว ปัญหาการเลี้ยงดู ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาด้านจิตใจ ปัญหาทางสังคม ปัญหาการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ฯลฯ การป้องกันปัญหายาเสพติดขั้น ปฐมภูมิที่ดี จึงควรที่จะมุ่งไปที่การแก้ปัญหาต้นเหตุ   2.ขั้นทุติยภูมิ หมายถึง มาตรการเพื่อคัดกรอง และค้นหาผู้ป่วยที่เสพติดยาเสพติดในชุมชน และให้การบำบัดรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างทันการณ์ เพื่อช่วยลดผลเสียจากการเสพยาเสพติด ทั้งต่อผู้เสพและสังคม  การค้นหาผู้ป่วยที่เริ่มติดยาและให้การรักษาแต่เนิ่นๆ การนับเอาการค้นหาผู้ป่วยและให้การบำบัดรักษา  จึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่สำคัญประการหนึ่ง   3. ขั้นตติยภูมิ หมายถึง มาตรการบำบัดและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่ติดยาเสพติด ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข  เป็นผู้จะช่วยในการรณรงค์ การป้องกันปัญหายาเสพติดในขั้นปฐมภูมิได้เป็นอย่างดี สามารถช่วยให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในขั้นทุติยภูมิ มีความหวังที่จะเลิก และกลับเป็นคนดีของสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม   กล่าวโดยสรุป   การป้องกันปัญหายาเสพติดทั้ง สามระดับ ล้วนมีความสำคัญ มาตรการในแต่ละขั้น มีผลช่วยให้มาตรการในขั้นอื่นๆทำได้ดีขึ้น การดำเนินการป้องกันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการไปพร้อมๆกันทั้งสามขั้นตอนจะเลือกทำเพียงขั้นใดขั้นหนึ่งมิได้  

 

แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด แยกพิจารณาได้ ดังนี้  1. การป้องกัน กระทำได้โดย                 (1) ฝึกอบรมตนเองให้มีจิตใจเข้มแข็ง ไม่อ่อนไหวง่าย ไม่หลงคำชักชวน ไม่ท้อแท้ ต่อชีวิต                 (2) สอดส่องดูแลสมาชิกในครอบครัวไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัวให้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติดให้โทษ                 (3) ช่วยแนะนำชี้แจงเพื่อนบ้านให้เข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติด                 (4) ให้ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพต