ยาเสพติด !

รูปภาพของ pnp34378

การป้องกันปัญหายาเสพติด

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อน ทั้งในด้านสาเหตุการเกิดปัญหา และแนวทางการแก้ไข   ดังจะเห็นได้จากการที่มีความพยายามในการแก้ไขในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มาเป็นระยะเวลานาน แต่ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดก็ยังคงมีอยู่ และทวีความรุนแรงมากขึ้น กระบวนการสำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว คือ กระบวนการป้องกัน

การป้องกันปัญหายาเสพติด แบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับปฐมภูมิ  ระดับทุติยภูมิ  ระดับตติยภูมิ   1. ขั้นปฐมภูมิ หมายถึง มาตรการป้องกันไม่ให้ประชากรทั่วไป และประชากรกลุ่มเสี่ยง ใช้เสพยาเสพติด หรือ การป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่  การป้องกันยาเสพติดที่ดีให้ความรู้การป้องกันยาเสพติดด้วยการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้ดีตั้งแต่การสนับสนุนการวางแผนครอบครัว  มีการวางแผนครอบครัวที่ดี มีลูกเมื่อพร้อม ส่งเสริมทักษะการเป็นพ่อแม่ที่ดี  ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านจิตใจของเด็ก ช่วยให้เด็กมีทางออกในการแก้ปัญหาโดยไม่ต้องหันไปพึ่งยาเสพติด การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม  เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นผลพวงจากปัญหาอื่นๆหลายประการ ตั้งแต่ปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว ปัญหาการเลี้ยงดู ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาด้านจิตใจ ปัญหาทางสังคม ปัญหาการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ฯลฯ การป้องกันปัญหายาเสพติดขั้น ปฐมภูมิที่ดี จึงควรที่จะมุ่งไปที่การแก้ปัญหาต้นเหตุ   2.ขั้นทุติยภูมิ หมายถึง มาตรการเพื่อคัดกรอง และค้นหาผู้ป่วยที่เสพติดยาเสพติดในชุมชน และให้การบำบัดรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างทันการณ์ เพื่อช่วยลดผลเสียจากการเสพยาเสพติด ทั้งต่อผู้เสพและสังคม  การค้นหาผู้ป่วยที่เริ่มติดยาและให้การรักษาแต่เนิ่นๆ การนับเอาการค้นหาผู้ป่วยและให้การบำบัดรักษา  จึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่สำคัญประการหนึ่ง   3. ขั้นตติยภูมิ หมายถึง มาตรการบำบัดและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่ติดยาเสพติด ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข  เป็นผู้จะช่วยในการรณรงค์ การป้องกันปัญหายาเสพติดในขั้นปฐมภูมิได้เป็นอย่างดี สามารถช่วยให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในขั้นทุติยภูมิ มีความหวังที่จะเลิก และกลับเป็นคนดีของสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม   กล่าวโดยสรุป   การป้องกันปัญหายาเสพติดทั้ง สามระดับ ล้วนมีความสำคัญ มาตรการในแต่ละขั้น มีผลช่วยให้มาตรการในขั้นอื่นๆทำได้ดีขึ้น การดำเนินการป้องกันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการไปพร้อมๆกันทั้งสามขั้นตอนจะเลือกทำเพียงขั้นใดขั้นหนึ่งมิได้  

 

แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด แยกพิจารณาได้ ดังนี้  1. การป้องกัน กระทำได้โดย                 (1) ฝึกอบรมตนเองให้มีจิตใจเข้มแข็ง ไม่อ่อนไหวง่าย ไม่หลงคำชักชวน ไม่ท้อแท้ ต่อชีวิต                 (2) สอดส่องดูแลสมาชิกในครอบครัวไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัวให้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติดให้โทษ                 (3) ช่วยแนะนำชี้แจงเพื่อนบ้านให้เข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติด                 (4) ให้ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แจ้งแหล่ง ผลิตแหล่งค้ายาเสพติด ผู้ติดยาเสพติดให้ทางราชการทราบ                 (5) ลงโทษผู้ประพฤติผิดอย่างจริงจังและโทษสถานหนัก 2. การแก้ไข                 (1) ให้การศึกษาแก่นักเรียนเยาวชน และประชาชนทั่วไปในเรื่องยาเสพติด                 (2) ออกกฎหมายเพิ่มโทษและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง                 (3) สร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง เช่น ให้ความรักความอบอุ่นแก่สมาชิกของครอบครัว                 (4) สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมของบุคคล เพื่อให้เกิดการเลิกผลิต เลิกเสพ และเลิกค้า

 

ลักษณะพื้นฐานของงานสืบสวนปราบปรามคดียาเสพติด หน้าที่โดยหลักแล้วของตำรวจ คือ การป้องกันปราบปราม และจับกุมตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี  โดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งปัจจุบันมีการแพร่ระบาดอยู่มาก เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง  ปัจจุบันตำรวจได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หลายด้านด้วยกัน ทำให้ปัจจุบันความเข้มข้นในการสืบสวนติดตามจับกุมตัวผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับคดียาเสพติดลดหย่อนประสิทธิภาพลง  ซึ่งมีหลายคดีที่เกิดเหตุแล้วไม่สามารถจับกุมตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้  และเมื่อเกิดเหตุแล้ว ไม่สามารถจับกุมตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้นั้น เสมือนเป็นการเพาะเชื้อร้ายของอาชญากรรม   จากอาชญากรรมเล็กน้อย กลายมาเป็นอาชญากรรมขั้นสูงซึ่งร้ายแรงกว่าต่อไป   เพราะฉะนั้นจะต้องมีการพัฒนางานด้านงานสืบสวนปราบปรามคดียาเสพติด ให้มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การจับกุมตัวผู้กระทำความผิด   ซึ่งหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาจะสามารถทำให้บุคคลากรมีความรู้ความสามารถเพื่อนำไปใช้ในอนาคต และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนจะต้องตระหนักว่า   ปัจจุบันมีองค์กรต่างๆ มากมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของตำรวจ เช่น องค์กรเอกชน (NGO) รวมทั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนและคณะกรรมการต่างๆ เพราะฉะนั้นงานด้านสืบสวนปราบปรามคดียาเสพติดจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามและชุดปฏิบัติจะต้องมีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้คือ
                       1. 
มีใจรัก    มีความสนใจในงานด้านสืบสวนอย่างแท้จริง และมีความกระตือรือร้นพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาซึ่งจะต้องทำใจให้ได้
2. มีความอดทน  3. มีความเสียสละ
             4. 
ซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 5. ไม่เป็นคนโอ้อวด ขี้คุย                                     6. มีความมุ่งมั่นตั้งใจสูง เช่น ถ้าจับคนร้ายไม่ได้ไม่ยอมกลับ 7. ต้องไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน                  8. ต้องไม่มีปัญหาครอบครัว  ถ้ามีอย่าเอาปัญหาต่างมายุ่งกับงาน จะต้องแบ่งแยกให้ได้
                 9. 
มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และกฎหมายอื่นที่สำคัญ  เช่น กฎหมายอาญา,วิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
                 10.
มีความรู้ในงานพิสูจน์หลักฐาน และนิติวิทยาศาสตร์  เช่น การตรวจพิสูจน์, การสังเกตยาเสพติดแต่ละชนิด                         11. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น ศาล ,อัยการ, เรือนจำ ,ไปรษณีย์ ฯลฯ
                       12.
รักษาความลับ ซึ่งสิ่งไหนควรเปิดเผยได้และสิ่งไหนไม่ควรเปิดเผย

                       13.
พัฒนาตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอาชญากรรมทุกรูปแบบอยู่เสมอ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 81 คน กำลังออนไลน์