โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

               ความเป็นมาของโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ ๕ ) เข้าใจว่าทรงพระราชนิพนธ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓ แต่เดิมเป็นสุภาษิตภาษาอังกฤษจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กวีในพระราชสำนักแปลและประพันธ์เป็นโคลงภาษาไทย พระองค์ท่านได้      ทรงตรวจแก้และทรงพระราชนิพนธ์โคลงบทนำด้วย

          จุดประสงค์ในการแต่งโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ มีจุดประสงค์ในการแต่งเพื่อต้องการจะอธิบายสุภาษิตที่เกี่ยวกับนามธรรมซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคน ทุกฐานะ ทุกอาชีพ ได้นำไปเป็นเครื่องโน้มนำให้ประพฤติชอบอย่างผู้มีสติและมีความปลอดโปร่งในชีวิต สอนให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดี และสอนให้ละเว้นสิ่งที่ไม่ดี ทั้งด้านการคิด การพูด และการกระทำ

          ลักษณะโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ เป็นโคลงสี่สุภาพ ๑๒ บท ประกอบด้วย บทนำ ๑ บท       เนื้อเรื่อง ๑๐ บท และบทสรุป ๑ บท'

         กวีโวหารในโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

            กวีโวหาร คือ การใช้ถ้อยคำอย่างมีชั้นเชิงด้วยคำที่ลึกซึ้ง ประทับใจ มุ่งให้ความรู้สึก   ด้านอารมณ์เป็นสำคัญ

            กวีโวหารแบ่งเป็น ๘ ชนิด คือ

๑. อุปมา - เป็นการเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ง โดยใช้คำว่า เหมือน ดุจ

๒. อุปลักษณ์ - เป็นการเปรียบเทียบโดยนัย มีลักษณะคล้ายอุปมา  แต่อาจมีคำว่า  คือ ,เป็น

๓. สัญลักษณ์ - สิ่งที่นำมาใช้แสดงออกแทนสิ่งอื่น  เพื่อสื่อความหมายให้เกิดภาพ หรือให้เกิด                                              ความเข้าใจชัดเจน 

๔. บุคลาธิษฐาน ( บุคคลวัต ) - การนำสิ่งไม่มีชีวิตมากล่าวราวกับมีชีวิต

๕. อธิพจน์ ( อติพจน์ ) - การกล่าวเกินจริง เพื่อเน้นความรู้สึก

๖. สัทพจน์ - การกล่าวเปรียบเทียบโดยเลียนเสียงธรรมชาติ

๗. นามนัย - การนำคุณสมบัติที่เด่นของสิ่งหนึ่งมากล่าวแทนการเอ่ยชื่อสิ่งนั้น

๘. ปรพากย์  ( ปฏิพากย์ ) - ภาพพจน์ที่เกิดจากการเปรียบเทียบโดยใช้คำที่มีความหมาย                                                               ตรงกันข้าม

      *โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการมีกวีโวหารชนิดอุปลักษณ์ซึ่งอยู่ในบทที่ ๙*

           สาระสำคัญของโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

-  “ นฤทุมนาการ หมายถึง กิจ ๑๐ ประการที่ผู้ประพฤติยังไม่เคยเสียใจ

-  โคลงสุภาษิตเป็นโคลงสี่สุภาพ ๑๒ บท ซึ่งแบ่งเป็น บทนำ ๑ บท เนื้อเรื่อง ๑๐ บท และบทสรุป ๑ บท

-  เนื้อเรื่อง ๑๐ บท เป็นข้อแนะนำในด้านกายธรรม ( การกระทำ ) วจีกรรม ( การพูด ) และมโนกรรม ( การคิด )

สาระสำคัญของโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการเป็นคำสอน ซึ่งมีอยู่ ๒ แนวทางคือ

  ๑ . สอนให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดี

  ๒ . สอนให้ละเว้นสิ่งที่ไม่ดี

-  โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ กล่าวถึง ๑๐ ประการ ที่ผู้ประพฤติยังไม่เคยเสียใจ เพราะเป็นความประพฤติดีในไตรทวาร ( กาย วาจา ใจ ) อันจะยังให้เกิดผลดีแก่ผู้ประพฤติเองและต่อสังคมส่วนรวม อันได้แก่

                         ๕.เพราะอดพูดในเวลาโกรธ                                       สามารถอาจห้ามงด      วาจา  ตนแฮ                               ปางเมื่อยังโกรธา               ขุ่นแค้นแค้น                               หยุดคิดพิจารณา               แพ้ชนะ  ก่อนนา

                   ชอบผิดคิดเห็นแม้น            ไม่ยั้งเสียความ

       ความหมายของโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการทั้ง ๑๐ บท มีดังนี้ คือ

๑.เพราะความดีทั่วไป กล่าวถึง การทำความดีนั้นไม่ควรเลือกกระทำกับผู้ใดผู้หนึ่ง ควรทำกับคนทั่วๆไป และทำความดีเพิ่มขึ้นด้วยความชอบธรรม จะได้ไม่มีศัตรูคิดร้าย จะมีก็แต่ผู้ยกย่องเชิดชู

๒.เพราะไม่พูดจาร้ายต่อใครเลย กล่าวถึง การอยู่ห่างไกลความหลงและความริษยาไม่พูดจากล่าวเท็จให้ร้ายผู้อื่น ไม่พูดอาฆาตใคร และไม่พูดนินทากล่าวโทษผู้ใด

๓.เพราะถามฟังความก่อนตัดสิน กล่าวถึง การได้ยิน ได้ฟังเรื่องราวใดๆ มาไม่ควรจะเชื่อในทันที ต้องสอบสวนทวนความ คิดใคร่ครวญให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อ

๔.เพราะคิดเสียก่อนจึงพูด กล่าวถึง ก่อนที่จะพูดสิ่งใดให้ตั้งสติให้รอบครอบก่อน เพราะการพูดดีก็เหมือนกับการเขียนที่มีการเรียบเรียงไว้แล้ว ทำให้เวลาฟังเกิดความไพเราะเสนาะหู และไม่เป็นภัยตัวผู้พูดด้วย

๕.เพราะอดพูดในเวลาโกรธ กล่าวถึง การรู้จักหักห้ามตนเองไม่ให้พูดในขณะที่ยังโกรธอยู่โดยให้หยุดคิดพิจารณาว่าพูดแล้วจะเป็นฝ่ายแพ้หรือชนะ หรือพูดไปแล้วจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด หากไม่รู้จักยับยั้งแล้วละก็อาจทำให้เสียหายได้

๖.เพราะได้กรุณาต่อคนที่ถึงอับจน กล่าวถึง การมีความเมตตากรุณาและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบภัย ทำให้เขารอดพ้นจากความทุกข์ยาก ผลที่ได้รับคือผู้คนจะพากันสรรเสริญทั้งในปัจจุบันแล้วอนาคต

๗.เพราะขอโทษบรรดาที่ได้ผิด กล่าวถึง เมื่อกระทำการสิ่งใดผิดพลาดแล้ว ก็ควรลดความอวดดีลง และรู้จักกล่าวโทษเพื่อลดความบาดหมางลง ดีกว่าคิดหาทางแก้ด้วยความคดโกง

๘.เพราะอดกลั้นต่อผู้อื่น กล่าวถึง การมีความอดทนอดกลั้นต่อผู้ที่มาข่มเหงรังแก ไม่ฉุนเฉียวเหมือนคนพาล นี่แหละจัดได้ชื่อว่าเป็นคนใจเย็น ๙.เพราะไม่ฟังคำคนพูดเพศนินทา กล่าวถึง การไม่ควรฟังคนที่ชอบพูดเพ้อเจ้อเท็จจริงบ้าง เพราะเปรียบเสมือนมีดที่กรีดหรือระรานคนทั่วไป ฟังแล้วจะพาเราเข้าไปอยู่ในพวกพูดจาเหลวไหลไปด้วย

๑๐.เพราะไม่หลงเชื่อข่าวร้าย กล่าวถึง การไม่ควรด่วนหลงหรือตื่นเต้นกับข่าวร้ายที่มีผู้นำมาบอก ควรสืบสาวเรื่องราวที่แท้จริงก่อน

          ข้อคิดที่ได้จากโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ            สุภาษิตทั้งปวงมีเนื้อหาสาระที่ให้คติในการดำรงชีวิต ด้วยการชี้ให้เห็นสิ่งที่ควรปฏิบัติและควรละเว้น ผู้ประสงค์ความเจริญในชีวิตควรอ่านด้วยความพินิจพิจารณาแล้วเลือกนำสุภาษิตนั้นๆ ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตตนและสังคมส่วนรวมเท่าที่สามารถจะทำได้    ด้านกายกรรม ( การกระทำ )  ๑. ทำความดีนั้นไม่ควรเลือกกระทำกับผู้ใดผู้หนึ่ง ควรทำกับคนทุกคน๒. ควรมีความเมตตากรุณาและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก๓. เมื่อกระทำการสิ่งใดผิดพลาดแล้ว ก็ควรลดความอวดดีลง และรู้จักกล่าวขอโทษ๔. ควรมีความอดทนอดกลั้นต่อผู้ที่มาข่มเหงรังแก ไม่ฉุนเฉียว     ด้านวจีกรรม ( การพูด )  ๑. ไม่ควรพูดจาอาฆาต ให้ร้าย และนินทาผู้อื่น ๒. ควรรู้จักหักห้ามตนเองไม่ให้พูดในขณะที่ยังโกรธอยู่ ควรหยุดคิดพิจารณาว่าพูดแล้วจะเกิดความเสียหายหรือไม่    ด้านมโนกรรม ( การคิด )  ๑. เมื่อยินเรื่องราวต่างๆควรคิดทบทวนก่อนตัดสินใจเชื่อ ๒. ก่อนที่จะพูดสิ่งใด ควรจะคิดก่อนทุกครั้ง . ไม่ควรฟังคนที่ชอบพูดเพ้อเจ้อ เท็จบ้าง จริงบ้าง . ไม่ควรด่วนตัดสินใจในเรื่องที่ดีหรือร้าย ควรหาข้อเท็จจริงก่อน

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 62 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • danniellekeys3618