โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

               ความเป็นมาของโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ ๕ ) เข้าใจว่าทรงพระราชนิพนธ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓ แต่เดิมเป็นสุภาษิตภาษาอังกฤษจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กวีในพระราชสำนักแปลและประพันธ์เป็นโคลงภาษาไทย พระองค์ท่านได้      ทรงตรวจแก้และทรงพระราชนิพนธ์โคลงบทนำด้วย

          จุดประสงค์ในการแต่งโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ มีจุดประสงค์ในการแต่งเพื่อต้องการจะอธิบายสุภาษิตที่เกี่ยวกับนามธรรมซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคน ทุกฐานะ ทุกอาชีพ ได้นำไปเป็นเครื่องโน้มนำให้ประพฤติชอบอย่างผู้มีสติและมีความปลอดโปร่งในชีวิต สอนให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดี และสอนให้ละเว้นสิ่งที่ไม่ดี ทั้งด้านการคิด การพูด และการกระทำ

          ลักษณะโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ เป็นโคลงสี่สุภาพ ๑๒ บท ประกอบด้วย บทนำ ๑ บท       เนื้อเรื่อง ๑๐ บท และบทสรุป ๑ บท'

         กวีโวหารในโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

            กวีโวหาร คือ การใช้ถ้อยคำอย่างมีชั้นเชิงด้วยคำที่ลึกซึ้ง ประทับใจ มุ่งให้ความรู้สึก   ด้านอารมณ์เป็นสำคัญ

            กวีโวหารแบ่งเป็น ๘ ชนิด คือ

๑. อุปมา - เป็นการเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ง โดยใช้คำว่า เหมือน ดุจ

๒. อุปลักษณ์ - เป็นการเปรียบเทียบโดยนัย มีลักษณะคล้ายอุปมา  แต่อาจมีคำว่า  คือ ,เป็น

๓. สัญลักษณ์ - สิ่งที่นำมาใช้แสดงออกแทนสิ่งอื่น  เพื่อสื่อความหมายให้เกิดภาพ หรือให้เกิด                                              ความเข้าใจชัดเจน 

๔. บุคลาธิษฐาน ( บุคคลวัต ) - การนำสิ่งไม่มีชีวิตมากล่าวราวกับมีชีวิต

๕. อธิพจน์ ( อติพจน์ ) - การกล่าวเกินจริง เพื่อเน้นความรู้สึก

๖. สัทพจน์ - การกล่าวเปรียบเทียบโดยเลียนเสียงธรรมชาติ

๗. นามนัย - การนำคุณสมบัติที่เด่นของสิ่งหนึ่งมากล่าวแทนการเอ่ยชื่อสิ่งนั้น

๘. ปรพากย์  ( ปฏิพากย์ ) - ภาพพจน์ที่เกิดจากการเปรียบเทียบโดยใช้คำที่มีความหมาย                                                               ตรงกันข้าม

      *โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการมีกวีโวหารชนิดอุปลักษณ์ซึ่งอยู่ในบทที่ ๙*

           สาระสำคัญของโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

-  “ นฤทุมนาการ หมายถึง กิจ ๑๐ ประการที่ผู้ประพฤติยังไม่เคยเสียใจ

-  โคลงสุภาษิตเป็นโคลงสี่สุภาพ ๑๒ บท ซึ่งแบ่งเป็น บทนำ ๑ บท เนื้อเรื่อง ๑๐ บท และบทสรุป ๑ บท

-  เนื้อเรื่อง ๑๐ บท เป็นข้อแนะนำในด้านกายธรรม ( การกระทำ ) วจีกรรม ( การพูด ) และมโนกรรม ( การคิด )

สาระสำคัญของโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการเป็นคำสอน ซึ่งมีอยู่ ๒ แนวทางคือ

  ๑ . สอนให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดี

  ๒ . สอนให้ละเว้นสิ่งที่ไม่ดี

-  โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ กล่าวถึง ๑๐ ประการ ที่ผู้ประพฤติยังไม่เคยเสียใจ เพราะเป็นความประพฤติดีในไตรทวาร ( กาย วาจา ใจ ) อันจะยังให้เกิดผลดีแก่ผู้ประพฤติเองและต่อสังคมส่วนรวม อันได้แก่

                         ๕.เพราะอดพูดในเวลาโกรธ                                       สามารถอาจห้ามงด      วาจา  ตนแฮ                               ปางเมื่อยังโกรธา               ขุ่นแค้นแค้น                               หยุดคิดพิจารณา               แพ้ชนะ  ก่อนนา

                   ชอบผิดคิดเห็นแม้น            ไม่ยั้งเสียความ

       ความหมายของโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการทั้ง ๑๐ บท มีดังนี้ คือ

๑.เพราะความดีทั่วไป กล่าวถึง การทำความดีนั้นไม่ควรเลือกกระทำกับผู้ใดผู้หนึ่ง ควรทำกับคนทั่วๆไป และทำความดีเพิ่มขึ้นด้วยความชอบธรรม จะได้ไม่มีศัตรูคิดร้าย จะมีก็แต่ผู้ยกย่องเชิดชู

๒.เพราะไม่พูดจาร้ายต่อใครเลย กล่าวถึง การอยู่ห่างไกลความหลงและความริษยาไม่พูดจากล่าวเท็จให้ร้ายผู้อื่น ไม่พูดอาฆาตใคร และไม่พูดนินทากล่าวโทษผู้ใด

๓.เพราะถามฟังความก่อนตัดสิน กล่าวถึง การได้ยิน ได้ฟังเรื่องราวใดๆ มาไม่ควรจะเชื่อในทันที ต้องสอบสวนทวนความ คิดใคร่ครวญให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อ

๔.เพราะคิดเสียก่อนจึงพูด กล่าวถึง ก่อนที่จะพูดสิ่งใดให้ตั้งสติให้รอบครอบก่อน เพราะการพูดดีก็เหมือนกับการเขียนที่มีการเรียบเรียงไว้แล้ว ทำให้เวลาฟังเกิดความไพเราะเสนาะหู และไม่เป็นภัยตัวผู้พูดด้วย

๕.เพราะอดพูดในเวลาโกรธ กล่าวถึง การรู้จักหักห้ามตนเองไม่ให้พูดในขณะที่ยังโกรธอยู่โดยให้หยุดคิดพิจารณาว่าพูดแล้วจะเป็นฝ่ายแพ้หรือชนะ หรือพูดไปแล้วจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด หากไม่รู้จักยับยั้งแล้วละก็อาจทำให้เสียหายได้

๖.เพราะได้กรุณาต่อคนที่ถึงอับจน กล่าวถึง การมีความเมตตากรุณาและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบภัย ทำให้เขารอดพ้นจากความทุกข์ยาก ผลที่ได้รับคือผู้คนจะพากันสรรเสริญทั้งในปัจจุบันแล้วอนาคต

๗.เพราะขอโทษบรรดาที่ได้ผิด กล่าวถึง เมื่อกระทำการสิ่งใดผิดพลาดแล้ว ก็ควรลดความอวดดีลง และรู้จักกล่าวโทษเพื่อลดความบาดหมางลง ดีกว่าคิดหาทางแก้ด้วยความคดโกง

๘.เพราะอดกลั้นต่อผู้อื่น กล่าวถึง การมีความอดทนอดกลั้นต่อผู้ที่มาข่มเหงรังแก ไม่ฉุนเฉียวเหมือนคนพาล นี่แหละจัดได้ชื่อว่าเป็นคนใจเย็น ๙.เพราะไม่ฟังคำคนพูดเพศนินทา กล่าวถึง การไม่ควรฟังคนที่ชอบพูดเพ้อเจ้อเท็จจริงบ้าง เพราะเปรียบเสมือนมีดที่กรีดหรือระรานคนทั่วไป ฟังแล้วจะพาเราเข้าไปอยู่ในพวกพูดจาเหลวไหลไปด้วย

๑๐.เพราะไม่หลงเชื่อข่าวร้าย กล่าวถึง การไม่ควรด่วนหลงหรือตื่นเต้นกับข่าวร้ายที่มีผู้นำมาบอก ควรสืบสาวเรื่องราวที่แท้จริงก่อน

          ข้อคิดที่ได้จากโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ            สุภาษิตทั้งปวงมีเนื้อหาสาระที่ให้คติในการดำรงชีวิต ด้วยการชี้ให้เห็นสิ่งที่ควรปฏิบัติและควรละเว้น ผู้ประสงค์ความเจริญในชีวิตควรอ่านด้วยความพินิจพิจารณาแล้วเลือกนำสุภาษิตนั้นๆ ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตตนและสังคมส่วนรวมเท่าที่สามารถจะทำได้    ด้านกายกรรม ( การกระทำ )  ๑. ทำความดีนั้นไม่ควรเลือกกระทำกับผู้ใดผู้หนึ่ง ควรทำกับคนทุกคน๒. ควรมีความเมตตากรุณาและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก๓. เมื่อกระทำการสิ่งใดผิดพลาดแล้ว ก็ควรลดความอวดดีลง และรู้จักกล่าวขอโทษ๔. ควรมีความอดทนอดกลั้นต่อผู้ที่มาข่มเหงรังแก ไม่ฉุนเฉียว     ด้านวจีกรรม ( การพูด )  ๑. ไม่ควรพูดจาอาฆาต ให้ร้าย และนินทาผู้อื่น ๒. ควรรู้จักหักห้ามตนเองไม่ให้พูดในขณะที่ยังโกรธอยู่ ควรหยุดคิดพิจารณาว่าพูดแล้วจะเกิดความเสียหายหรือไม่    ด้านมโนกรรม ( การคิด )  ๑. เมื่อยินเรื่องราวต่างๆควรคิดทบทวนก่อนตัดสินใจเชื่อ ๒. ก่อนที่จะพูดสิ่งใด ควรจะคิดก่อนทุกครั้ง . ไม่ควรฟังคนที่ชอบพูดเพ้อเจ้อ เท็จบ้าง จริงบ้าง . ไม่ควรด่วนตัดสินใจในเรื่องที่ดีหรือร้าย ควรหาข้อเท็จจริงก่อน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 100 คน กำลังออนไลน์