มสธ. รับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 11 สาขาวิชา

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา1/2554   ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2554
          สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
          -สาขาวิชาศิลปศาสตร์
          - สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
          -สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
          -สาขาวิชานิติศาสตร์
          -สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
          -สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
          -สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
          -สาขาวิชารัฐศาสตร์
          -สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
          -สาขาวิชานิเทศศาสตร์
          -สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
          คุณสมบัติของผู้สมัคร 
          1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าและประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
          2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่ามีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาแรก
          3. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า
          4. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่า
          5. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า ทั้งนี้ ในบางสาขาวิชา ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเป็นกรณีพิเศษ

          หลักฐานการสมัคร
          1.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน/ระเบียนแสดลผลการศึกษา/ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
          ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่จะต้องส่งหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาเป็นหลักฐานการสมัคร
          ผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาต่างประเทศต้องส่งผลการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการหากไม่มีผลการเทียบวุฒิการศึกษา ให้ส่งสำเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตรและสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
          กรณีที่เอกสารวุฒิการศึกษาไม่ใช่ภาษาสากล (ภาษาอังกฤษ)ให้แปลเอกสารดังกล่าวจากหน่วยงานที่รับรองแนบไปพร้อมการสมัครด้วย
          2.สำเนาทะเบียนบ้าน ด้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ จำนวน 1 ฉบับ
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง 2 ด้าน จำนวน 1 ฉบับ
          4.สำเนาพาสปอร์ต สำหรับผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติ จำนวน 1 ฉบับ
          5.สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวในกรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ

          6.สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล สำเนาใบสำคัญการสมรส สำเนาใบแต่งตั้งยศ หรือสำเนาใบเลื่อนยศ เป็นต้น
          7.แบบกรอกข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัคร
          สำหรับผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาต่อไปนี้ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบฟอร์มแบบกรอกข้อมูลและส่งไปพร้อมเอกสารการสมัคร
          7.1 ผู้สมัครที่เคยศึกษากับ มสธ. และยังไม่สำเร็จการศึกษาและยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่จะต้องลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิมก่อนหากต้องการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
          ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบฟอร์มที่ผู้สมัครต้องกรอกเพิ่มเติมเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้เป็นข้อมูลดำเนินการต่อไป
          7.2 ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขังจะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาในมสธ. จากกรมราชทัณฑ์และให้จัดส่งหนังสืออนุญาตเรียนจากกรมราชทัณฑ์มาประกอบการพิจารณาพร้อมเอกสารการสมัคร
          ทั้งนี้จะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบฟอร์มที่ผู้สมัครต้องกรอกเพิ่มเติมเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้เป็นข้อมูลดำเนินการต่อไป
          7.3ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการมหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครที่มีลักษณะความพิการต่างๆรวมทั้งผู้สมัครที่มีความบกพร่องทางสายตา จักษุพิการทั้ง 2 ข้างซึ่งการจัดสอบอาจมีลักษณะที่แตกต่างจากนักศึกษาทั่วไป
          ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบกรอกข้อมูลสำหรับผู้พิการ เพื่อประโยชน์ในการจัดสอบ
          เอกสารตามข้อ 1 - 6 ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาเอกสารโดยใช้กระดาษ A-4เท่านั้น พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องตรงกับต้นฉบับโดยเขียนข้อความต่อไปนี้ที่ด้านมุมบนขวามือของเอกสารแต่ละฉบับ   เมื่อผู้สมัครกรอกรายละเอียดและระบายข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วและได้ตรวจสอบจำนวนเงินที่จะต้องชำระ (ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าบำรุงการศึกษา ค่าชุดวิชาลงทะเบียนเรียน รวมค่าวัสดุการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา ตลอดเวลาของการเป็นนักศึกษา) พร้อมทั้งจัดเตรียมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคราซึ่งได้บรรจุลงในซองสีเขียว (สทว.ซ.06) เรียบร้อยแล้ว โดยเลือกวิธีการชำระเงิน ดังนี้
          - ชำระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ด้วยบริการ Pay at Postโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำการไปรษณีย์จะให้คำแนะนำพร้อมทั้งนำส่งเอกสารการสมัครให้กับท่านด้วย
          - ชำระเงิน ณ จุดที่รับสมัครด้วยตนเองที่ที่ทำการมหาวิทยาลัยหรือ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง
          กรณีผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าลงทะเบียนเรียนมาไม่ครบตามที่กำหนดเพื่อให้การรับสมัครดำเนินไปโดยไม่ล่าช้า
          มหาวิทยาลัยจะตัดชุดวิชาบางชุดวิชาออกไม่รับลงทะเบียนเรียน โดยจะคำนวณจำนวนเงินให้ครบตามจำนวนชุดวิชาที่สามารถรับลงทะเบียนเท่านั้น
          หากพบข้อผิดพลาดให้ติดต่อที่ ศูนย์สารสนเทศ โทรศัพท์  0 -2504- 7191-6 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ww.stou.ac.thผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อได้ที่ www.elearneasy.com

ผมจบ ป.ว.ส.ช่างยนต์ครับ ประมาณ 10 ปีที่แล้ว ปัจุบันอายุ 35ปี ประกอบอาชีพทำนา และรับจ้างทั่วไป ชีวิตลำบากมากครับ.....แต่ตอนนี้ผมอยากเรียนต่อครับ เผื่ออนาคตจะดีขึ้นมาบ้าง .....ผมอยากเป็นครูครับ (ครูสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา หรือ ครูสอนนักเรียนอนุบาล )ผมควรจะเรียนอย่างไหนดี ช่วยแนะนำผมด้วยครับ ขอขอบพระคุณมากๆครับ.....

 

ถ้าเราจะเข้าสมัครสถานบันนี้ต้องทำยังไงค่ะ

เพราะตอนนี้จบม.6แล้วค่ะ

แต่ที่บ้านทำธุระกิจส่วนตัวจึงอยากช่วยทางบ้านด้วยอยากเรียนด้วยค่ะเราต้องทำยังไงค่ะ..... 

อยากเข้าคณะศึกษาศาสตร์ค่ะ.. 

กําลังจะสมัครเรียนคณะนิเทศศาสตร์ของมสธ

เรียนเสาร์อาทิตย์  เรียนยังไงหรอคัพ

 

ส่งใบสมัครไปตั้งนานแล้วยังไม่เห็นตอบกลับเลยค่ะCry

กำลังจะสมัครเข้าเรียนที่ มสธ.ค่ะ

อันที่จริงก็อยากจะสมัครเรียนทางอินเตอร์เน็ต แต่ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายเท่าไรค่ะ ใครรู้ช่วยบอกที

 

กำลังจะสมัครเข้าเรียนที่ มสธ.ค่ะ

ส่งใบสมัครเรียนและเงินค่าลงทะเบียนเรียนไปแล้ว  ก่อนเดือน พ.ย. แล้ว

ทำไมยังไม่ได้รับการตอบรับหรือหนังสือส่งมาเลย

ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ก่อนวันที่  5 พ.ย. 54  ยังไม่ได้รับหนังสือ หรือบัตรนักศึกษา

แล้วแบบนี้จะทำอย่างไรค่ะ 

รับสมัครนักศึกษาทางอินเตอร์เน็ตก็ดี นะค่ะ เพราะว่ามันยังสามารถรับข่าวสารทางอินเตอร์ได้อีกด้วย

สมัครทางอินเตอร์เน็ตทําอย่างไร

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 127 คน กำลังออนไลน์