มสธ. รับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 11 สาขาวิชา

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา1/2554   ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2554
          สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
          -สาขาวิชาศิลปศาสตร์
          - สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
          -สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
          -สาขาวิชานิติศาสตร์
          -สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
          -สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
          -สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
          -สาขาวิชารัฐศาสตร์
          -สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
          -สาขาวิชานิเทศศาสตร์
          -สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
          คุณสมบัติของผู้สมัคร 
          1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าและประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
          2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่ามีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาแรก
          3. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า
          4. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่า
          5. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า ทั้งนี้ ในบางสาขาวิชา ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเป็นกรณีพิเศษ

          หลักฐานการสมัคร
          1.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน/ระเบียนแสดลผลการศึกษา/ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
          ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่จะต้องส่งหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาเป็นหลักฐานการสมัคร
          ผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาต่างประเทศต้องส่งผลการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการหากไม่มีผลการเทียบวุฒิการศึกษา ให้ส่งสำเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตรและสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
          กรณีที่เอกสารวุฒิการศึกษาไม่ใช่ภาษาสากล (ภาษาอังกฤษ)ให้แปลเอกสารดังกล่าวจากหน่วยงานที่รับรองแนบไปพร้อมการสมัครด้วย
          2.สำเนาทะเบียนบ้าน ด้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ จำนวน 1 ฉบับ
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง 2 ด้าน จำนวน 1 ฉบับ
          4.สำเนาพาสปอร์ต สำหรับผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติ จำนวน 1 ฉบับ
          5.สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวในกรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ

          6.สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล สำเนาใบสำคัญการสมรส สำเนาใบแต่งตั้งยศ หรือสำเนาใบเลื่อนยศ เป็นต้น
          7.แบบกรอกข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัคร
          สำหรับผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาต่อไปนี้ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบฟอร์มแบบกรอกข้อมูลและส่งไปพร้อมเอกสารการสมัคร
          7.1 ผู้สมัครที่เคยศึกษากับ มสธ. และยังไม่สำเร็จการศึกษาและยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่จะต้องลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิมก่อนหากต้องการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
          ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบฟอร์มที่ผู้สมัครต้องกรอกเพิ่มเติมเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้เป็นข้อมูลดำเนินการต่อไป
          7.2 ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขังจะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาในมสธ. จากกรมราชทัณฑ์และให้จัดส่งหนังสืออนุญาตเรียนจากกรมราชทัณฑ์มาประกอบการพิจารณาพร้อมเอกสารการสมัคร
          ทั้งนี้จะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบฟอร์มที่ผู้สมัครต้องกรอกเพิ่มเติมเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้เป็นข้อมูลดำเนินการต่อไป
          7.3ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการมหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครที่มีลักษณะความพิการต่างๆรวมทั้งผู้สมัครที่มีความบกพร่องทางสายตา จักษุพิการทั้ง 2 ข้างซึ่งการจัดสอบอาจมีลักษณะที่แตกต่างจากนักศึกษาทั่วไป
          ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบกรอกข้อมูลสำหรับผู้พิการ เพื่อประโยชน์ในการจัดสอบ
          เอกสารตามข้อ 1 - 6 ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาเอกสารโดยใช้กระดาษ A-4เท่านั้น พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องตรงกับต้นฉบับโดยเขียนข้อความต่อไปนี้ที่ด้านมุมบนขวามือของเอกสารแต่ละฉบับ   เมื่อผู้สมัครกรอกรายละเอียดและระบายข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วและได้ตรวจสอบจำนวนเงินที่จะต้องชำระ (ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าบำรุงการศึกษา ค่าชุดวิชาลงทะเบียนเรียน รวมค่าวัสดุการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา ตลอดเวลาของการเป็นนักศึกษา) พร้อมทั้งจัดเตรียมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคราซึ่งได้บรรจุลงในซองสีเขียว (สทว.ซ.06) เรียบร้อยแล้ว โดยเลือกวิธีการชำระเงิน ดังนี้
          - ชำระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ด้วยบริการ Pay at Postโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำการไปรษณีย์จะให้คำแนะนำพร้อมทั้งนำส่งเอกสารการสมัครให้กับท่านด้วย
          - ชำระเงิน ณ จุดที่รับสมัครด้วยตนเองที่ที่ทำการมหาวิทยาลัยหรือ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง
          กรณีผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าลงทะเบียนเรียนมาไม่ครบตามที่กำหนดเพื่อให้การรับสมัครดำเนินไปโดยไม่ล่าช้า
          มหาวิทยาลัยจะตัดชุดวิชาบางชุดวิชาออกไม่รับลงทะเบียนเรียน โดยจะคำนวณจำนวนเงินให้ครบตามจำนวนชุดวิชาที่สามารถรับลงทะเบียนเท่านั้น
          หากพบข้อผิดพลาดให้ติดต่อที่ ศูนย์สารสนเทศ โทรศัพท์  0 -2504- 7191-6 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ww.stou.ac.thผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อได้ที่ www.elearneasy.com

ผมจบ ป.ว.ส.ช่างยนต์ครับ ประมาณ 10 ปีที่แล้ว ปัจุบันอายุ 35ปี ประกอบอาชีพทำนา และรับจ้างทั่วไป ชีวิตลำบากมากครับ.....แต่ตอนนี้ผมอยากเรียนต่อครับ เผื่ออนาคตจะดีขึ้นมาบ้าง .....ผมอยากเป็นครูครับ (ครูสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา หรือ ครูสอนนักเรียนอนุบาล )ผมควรจะเรียนอย่างไหนดี ช่วยแนะนำผมด้วยครับ ขอขอบพระคุณมากๆครับ.....

 

ถ้าเราจะเข้าสมัครสถานบันนี้ต้องทำยังไงค่ะ

เพราะตอนนี้จบม.6แล้วค่ะ

แต่ที่บ้านทำธุระกิจส่วนตัวจึงอยากช่วยทางบ้านด้วยอยากเรียนด้วยค่ะเราต้องทำยังไงค่ะ..... 

อยากเข้าคณะศึกษาศาสตร์ค่ะ.. 

กําลังจะสมัครเรียนคณะนิเทศศาสตร์ของมสธ

เรียนเสาร์อาทิตย์  เรียนยังไงหรอคัพ

 

ส่งใบสมัครไปตั้งนานแล้วยังไม่เห็นตอบกลับเลยค่ะCry

กำลังจะสมัครเข้าเรียนที่ มสธ.ค่ะ

อันที่จริงก็อยากจะสมัครเรียนทางอินเตอร์เน็ต แต่ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายเท่าไรค่ะ ใครรู้ช่วยบอกที

 

กำลังจะสมัครเข้าเรียนที่ มสธ.ค่ะ

ส่งใบสมัครเรียนและเงินค่าลงทะเบียนเรียนไปแล้ว  ก่อนเดือน พ.ย. แล้ว

ทำไมยังไม่ได้รับการตอบรับหรือหนังสือส่งมาเลย

ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ก่อนวันที่  5 พ.ย. 54  ยังไม่ได้รับหนังสือ หรือบัตรนักศึกษา

แล้วแบบนี้จะทำอย่างไรค่ะ 

รับสมัครนักศึกษาทางอินเตอร์เน็ตก็ดี นะค่ะ เพราะว่ามันยังสามารถรับข่าวสารทางอินเตอร์ได้อีกด้วย

สมัครทางอินเตอร์เน็ตทําอย่างไร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 109 คน กำลังออนไลน์