คำราชาศัพท์สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์

คำราชาศัพท์

ความหมาย                 พระยาอุปกิตศิลปสาร (๒๕๓๓ : ๑๕๗) ได้ให้ความหมายของราชาศัพท์ว่าศัพท์สำหรับพระราชาหรือศัพท์หลวงแต่ในที่นี้ให้หมายความว่าศัพท์ที่ใช้ใน ราชการเพราะในตำรานั้นบางคำไม่กล่าวเฉพาะสำหรับกษัตริย์หรือเจ้านายเท่านั้น กล่าวทั่วไปถึงคำที่ใช้สำหรับบุคคลชั้นอื่น เช่น ขุนนาง และพระสงฆ์ เป็นต้นด้วย

                จากการสันนิษฐานของ ม.ล. ปีย์ มาลากุล (๒๕๒๖ : ๑๗๓ - ๑๗๔) สรุปได้ว่า มูลรากของราชาศัพท์คือ ศัพท์ที่จะใช้เมื่อกราบบังคมทูพระมหากษัตริย์หรือกราบทูล พระราชวงศ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เคารพสูงสุดตามธรรมเนียมไทยเมื่อ กล่าวถึงพระองค์ หรือแม้แต่คนที่เคารพคารวะก็จะไม่กล่าวพระปรมาภิไธย หรือชื่อตรงๆดังนั้นเมื่อ จะใช้ศัพท์ในการกราบบังคมทูลหรือกราบทูลจึงใช้ศัพท์ที่แตกต่างไปจากคำที่ใช้อยู่

                วิธีใช้คำราชาศัพท์ที่ควรสังเกต

.การใช้ ทรง” มีหลัก ๓ ประการ .๑นำหน้าคำกริยาสามัญทำให้เป็นกริยาราชาศัพท์ .๒นำหน้าคำนามสามัญบางคำทำให้เป็นกริยาราชาศัพท์ได้ .๓นำหน้าคำนามราชาศัพท์ทำให้เป็นกริยาราชาศัพท์ได้  .การใช้คำ พระบรม”   “พระราช”  “พระ .๑ คำ พระบรมใช้เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว . พระราช” ใช้นำหน้าคำนามแสดงว่าคำนามนั้นเป็นของ พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ .๓ คำ พระ” ใช้นำหน้าคำนามที่เป็นอวัยวะ ของใช้

.การใช้ราชาศัพท์ให้ถูกต้องตามสำนวนไทยไม่นิยมเลียนแบบสำนวน ต่างประเทศ

.๑ถ้ามาต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องใช้ว่า ประชาชนมาเฝ้าฯรับเสด็จ   คำว่าเฝ้าฯรับเสด็จ” ย่อมาจากเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จไม่ใช้คำว่าถวายการต้อนรับ .๒คำว่าคนไทยมีความจงรักภักดี” หรือแสดงความจงรักภักดี” ใช้ได้ แต่ไม่ควรใช่คำว่า ถวายความจงรักภักดี .การใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้องตามเหตุผล .๑คำว่า อาคันตุกะ” “ราชอาคันตุกะ” และพระราชอาคันตุกะ” ใช้ดังนี้ คือให้ดูเจ้าของบ้านเป็นสำคัญ .๒ในการถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้าเป็นของเล็กยกได้ก็ใช้ ทูลเกล้าฯ ถวาย ถ้าเป็นของใหญ่ยกไม่ได้ใช้ น้อมเกล้า ฯ ถวาย

ที่มาของคำราชาศัพท์

                คำราชาศัพท์เป็นถ้อยคำที่สร้างขึ้นใหม่ไม่ใช่คำดั้งเดิมอย่างคำพื้นฐานของ ภาษา เพื่อสนองวัตถุประสงค์ในการยกย่อง และส่งเสริมพระเกียรติยศดังนั้น คำราชาศัพท์จึงจำเป็นต้อง สร้างขึ้นใหม่ด้วยวิธีต่าง ดังที่ โสภา วิรยศิริ  (๒๕๓๔ : ๑๓๗ - ๑๓๘) กล่าวไว้ดังนี้ ๑. ยืมคำภาษาอื่นมาใช้ เช่น บาลี สันสกฤต และเขมร ซึ่งแบ่งออกเป็น จำพวก คือ คำนาม สรรพนาม และคำกริยา ๒. นำคำภาษาอื่นมาสร้างใหม่ตามแบบคำประสม ๓. ถ้าจะนำไทยมาใช้ก็ต้องมีวิธีตกแต่งให้เป็นราชาศัพท์ขึ้นมาด้วยวิธีต่าง ๆ

ประโยชน์ทางตรง 
        
เป็นประโยชน์ที่เกิดจากการตั้งเป้าหมายไว้ล่วงหน้า อันได้แก่
 
1.
ประโยชน์จากการใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง
 
ที่เรียกว่าใช้คำราชาศัพท์ถูกต้องนั้น คือ ตามบุคคลที่ใช้ว่าบุคคลใดควรใช้ราชาศัพท์ขั้นไหน อย่างไร ประการหนึ่ง ถูกต้องตามโอกาส คือ โอกาสใดใชคำราชาศัพท์หรือไม่เพียงใด ประการหนึ่ง และถูกต้องตามวิธีการใช้คือ ใช้ถูกต้องตามแบบแผนที่นิยมนั้นก็อีกประการหนึ่ง การใช้ราชาศัพท์ต้องใช้ทั้งความรุ้และประสบการณ์เป็นดุลยพินิจให้ถูกต้อง 

2. ประโยชน์จากการเข้าใจที่ถูกต้อง 
ไม่ว่าจากการอ่านหนังสือประเภทต่างๆ เช่น วรรณกรรมทั่วไป วรรณคดี หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทั้งหลาย โทรทัศน์ วิทยุ ตลอดจนสิ่งบันเทิงทั้งหลาย มีภาพยนต์ ละคร โขน ลิเก เป็นต้น เพราะการรับรู้ รับฟัง บางครั้งต้องมีสิ่งที่เรียกว่า คำราชาศัพท์ร่วมอยู่ด้วยเสมอ ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ 

ประโยชน์โดยทางอ้อม 
        
เป็นประโยชน์ผลพลอยได้แม้ตั้งเป้าหมายไว้ล่วงหน้าหรือไม่ตั้งเป้าหมายไว้ก็ตาม คือ เมื่อรู้คำราชาศัพท์ดี ถูกต้องฟังหรืออ่านเรื่องราวที่มีคำราชาศัพท์ เข้าใจผลประโยชน์พลอยได้ ก็จะเกิดขึ้นเสมอ ดังนี้
 
1.
ธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงานของชาติไว้
 
คือ รักษาให้คงอยู่ไม่เสื่อมสูญ ถือเป็นการธำรงรักษาวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ
 
2.
เพิ่มความมีเสน่ห์ในตัวบุคคล
 
คือ บุคคลผู้รู้และใช้คำราชาศัพท์ได้อย่างถูกต้อง เป็นการแสดงออกซึ่งความมีวัฒนธรรมอันดีงามทางภาษา 

 

ขอคุณครับ

ดีมากๆเลย

ขอบคุณมากเลยครับ 

ดีมากเลยครับ

กำลังต้องการพอดีเลย

ขอบคุณมากเลยครับ 

ดีมากเลยครับ

กำลังต้องการพอดีเลย

ดีมากๆเลยครับ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 277 คน กำลังออนไลน์