ประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม ในหัวข้อ “ครู”

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาธิการ จึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเป็นครูที่แท้จริงให้ผู้เป็นครูทั้งหลายยึดถือและดำเนินรอยตามพระบรมบาทยุคล โดยในปี ๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็นปี “คุณภาพครู” ด้วย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม ในหัวข้อ “ครู” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมเสนอแนวความคิดและมุมมองที่มีต่อครู โดยใช้ภาพถ่ายและภาพจิตรกรรมบรรยายบอกเล่าความรู้สึก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม ประเภทของภาพถ่าย
 

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
          ๑. เป็นผลงานภาพถ่ายในหัวข้อ “ครู” ซึ่งเป็นภาพที่สะท้อนถึงภาพของครู ในมุมมองของผู้ส่งเข้าประกวด 
          ๒. เป็นผลงานที่ถ่ายภาพด้วยกล้องบรรจุฟิล์มหรือกล้องดิจิตอล เท่านั้น
          ๓. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีขนาดภาพ ๑๒ x ๑๘ นิ้ว ติดบนกระดาษแข็งสีขาว ขนาด ๑๖ x ๒๒ นิ้ว เพียงขนาดเดียวเท่านั้น พร้อมทั้งส่งฟิล์มหรือไฟล์ภาพที่บันทึกลงแผ่นซีดี/ดีวีดี มาพร้อมภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
          ๔. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถปรับแต่งจากคอมพิวเตอร์ได้ แต่ต้องไม่เกินจากความเป็นจริง
          ๕. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เป็นภาพที่ถ่ายในสถานที่เดียวกันกับภาพที่เคยได้รับรางวัลมาก่อน
          ๖. ส่งผลงานได้ไม่เกิน ๕ ภาพ และต้องเป็นภาพที่ถ่ายผ่านกล้องด้วยตนเอง ห้ามมิให้ส่งผลงานในนามผู้อื่น หากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตรวจพบว่านำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้าง จะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับทันที และถือว่ามีความผิดร้ายแรง สามารถดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย
          ๗. ผู้ส่งผลงานต้องอธิบายแนวคิดภาพผลงานโดยสังเขป และชื่อผลงาน พร้อมกรอกแบบฟอร์มกำกับผลงานที่กำหนดให้ชัดเจน ๑ ภาพ/ ๑ ใบ ได้แก่ อุปกรณ์การถ่ายภาพ เทคนิค สถานที่ และแนวคิด ติดด้านหลังภาพที่ส่งเข้าประกวด
          ๘. ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
          ๙. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ภาพถ่ายทั้งหมดเพื่อการประชาสัมพันธ์และจะไม่คืนภาพหลังการประกวด
          ๑๐. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
          ๑๑. ผลการตัดสินของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้ ประเภทภาพจิตรกรรม
 
          เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งผลงานประเภทภาพจิตรกรรม
          ๑. เป็นผลงานจิตรกรรมไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในหัวข้อ “ครู”  
          ๒. ขนาดภาพผลงานต้องมีขนาด ๑๕๐ x ๑๕๐ ซม. (ไม่รวมกรอบ)
          ๓. ผู้ส่งผลงาน ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ ๓ ภาพ โดยต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ใหม่ด้วยตนเอง
          ๔.  ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์ม ตามที่กำหนด
          ๕.  ในกรณีที่ผลงานถูกตรวจพบว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ          

          ๖.  ผลงานทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่ในสื่อทุกรูปแบบ
          ๗.  ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
          ๘.  ผลการตัดสินของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้ สำหรับผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลสามารถขอรับภาพคืนได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ หากไม่มารับตามที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ และสำนักงานฯ มีสิทธิ์นำไปใช้ประโยชน์ ตามที่เห็นควร
          ๙.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะรับผิดชอบผลงานที่ส่งเข้าประกวดอย่างดีที่สุด ยกเว้นความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย

รางวัลการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ  “ครู”  แบ่งออกเป็น ๒๓ รางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ     เงินรางวัล   ๓๐,๐๐๐  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑     เงินรางวัล   ๑๕,๐๐๐  บาท  พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  เงินรางวัล   ๑๐,๐๐๐  บาท   พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย ๒๐ รางวัล  รางวัลละ ๒,๕๐๐  บาท  พร้อมใบประกาศนียบัตร

รางวัลการประกวดภาพจิตรกรรมหัวข้อ  “ครู”แบ่งออกเป็น ๒๓ รางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ     เงินรางวัล   ๘๐,๐๐๐  บาท  พร้อมใบประกาศนียบัตร
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑     เงินรางวัล   ๕๐,๐๐๐  บาท  พร้อมใบประกาศนียบัตร
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  เงินรางวัล   ๓๐,๐๐๐  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 รางวัลชมเชย ๒๐ รางวัล  รางวัลละ ๑๐,๐๐๐  บาท  พร้อมใบประกาศนียบัตร


ส่งผลงานและใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ (ขาดอย่างหนึ่งอย่างใด สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณา)  โดยส่งด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาส่งแทน เฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 99/20 ถ.สุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บมุมซอง การประกวดภาพถ่ายหรือภาพจิตรกรรมหัวข้อ “ครู”  ดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.onec.go.th/ สอบถามรายละเอียด โทร.0-2668-7123 ต่อ 1116-7 ในวันและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์