วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

"วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ"
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science) เป็น วิชาวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติรอบตัว โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และรู้จักโลกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับโลกที่เราอาศัยอยู่ โดยมีมุมมองต่อโลกว่าเป็นระบบใหญ่ระบบหนึ่ง ซึ่งมีระบบย่อย ๆ ทำงานอยู่ร่วมกัน มีหน้าที่ที่หลากหลาย ซับซ้อน รวมเป็นโลกที่มีความน่ามหัศจรรย์
ทำไมต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหลักของโลก ได้แก่ บรรยากาศ (Atmosphere) พื้นน้ำ (Hydrosphere) พื้นดิน (Lithosphere) และสิ่งมีชีวิต (Biosphere) จากกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งแต่ละกระบวนการล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กัน และต้องอยู่ในสภาวะสมดุล (ดังภาพ) เมื่อกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเสียสมดุลไปจะ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการอื่น ๆ อันนำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญหลาย ๆ ปัญหา ตามมา เช่น ภาวะโลกร้อน พายุรุนแรง ความแห้งแล้ง น้ำท่วม แผ่นดินถล่ม เป็นต้น ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้นอกจากจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งโลกแล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิต ทรัพย์สินของคน และเศรษฐกิจของสังคมโลกเป็นอย่างมาก

 

 

องค์ประกอบหลักทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ จะไม่หยุดนิ่ง มี การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีผลกระทบซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ อย่างที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ การเรียนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบเน้นการเรียนรู้แบบองค์รวม ซึ่งเป็นมุมมองหรือแนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับโลกธรรมชาติที่จำ เป็นต้องพัฒนาเยาวชนทุกคนให้ได้เรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของโลกทั้งระบบ มีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเป็นเหตุเป็นผล มีความมุ่งมั่นในการสำรวจตรวจสอบ สืบเสาะความรู้ ความก้าวหน้าใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความตระหนักและช่วยกันดูและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งคอยเฝ้าระวังและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 8 คน และ ผู้เยี่ยมชม 408 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss30021
  • sss29888
  • zqwbrodie170840384
  • sss29872
  • sss29887