วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

"วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ"
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science) เป็น วิชาวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติรอบตัว โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และรู้จักโลกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับโลกที่เราอาศัยอยู่ โดยมีมุมมองต่อโลกว่าเป็นระบบใหญ่ระบบหนึ่ง ซึ่งมีระบบย่อย ๆ ทำงานอยู่ร่วมกัน มีหน้าที่ที่หลากหลาย ซับซ้อน รวมเป็นโลกที่มีความน่ามหัศจรรย์
ทำไมต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหลักของโลก ได้แก่ บรรยากาศ (Atmosphere) พื้นน้ำ (Hydrosphere) พื้นดิน (Lithosphere) และสิ่งมีชีวิต (Biosphere) จากกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งแต่ละกระบวนการล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กัน และต้องอยู่ในสภาวะสมดุล (ดังภาพ) เมื่อกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเสียสมดุลไปจะ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการอื่น ๆ อันนำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญหลาย ๆ ปัญหา ตามมา เช่น ภาวะโลกร้อน พายุรุนแรง ความแห้งแล้ง น้ำท่วม แผ่นดินถล่ม เป็นต้น ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้นอกจากจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งโลกแล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิต ทรัพย์สินของคน และเศรษฐกิจของสังคมโลกเป็นอย่างมาก

 

 

องค์ประกอบหลักทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ จะไม่หยุดนิ่ง มี การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีผลกระทบซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ อย่างที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ การเรียนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบเน้นการเรียนรู้แบบองค์รวม ซึ่งเป็นมุมมองหรือแนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับโลกธรรมชาติที่จำ เป็นต้องพัฒนาเยาวชนทุกคนให้ได้เรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของโลกทั้งระบบ มีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเป็นเหตุเป็นผล มีความมุ่งมั่นในการสำรวจตรวจสอบ สืบเสาะความรู้ ความก้าวหน้าใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความตระหนักและช่วยกันดูและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งคอยเฝ้าระวังและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์