วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

"วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ"
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science) เป็น วิชาวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติรอบตัว โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และรู้จักโลกอย่างเป