รายงานผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ  ชื่อเรื่องวิจัย                      :  รายงานผลการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระภูมิศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด รักษ์ถิ่นโคกสำโรง

ชื่อผู้จัดทำ                       :  นางภณิดา   ฉุนหอม

ปีที่พิมพ์                           :  2553 

                   รายงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด รักษ์ถิ่นโคกสำโรง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด รักษ์ถิ่นโคกสำโรง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   3)  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด รักษ์ถิ่นโคกสำโรง  4) เพื่อพัฒนาพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด รักษ์ถิ่นโคกสำโรง  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาจากกลุ่มประชากร  โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134  อำเภอโคกสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 21 คนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

                ผลการศึกษาปรากฏว่า  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด รักษ์ถิ่นโคกสำโรง   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระภูมิศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 5 เล่ม  ซึ่งได้ค่าประสิทธิภาพดังนี้  เล่มที่ 1 คือ 82.33 / 83.33  เล่มที่ 2  คือ 83.66 / 84.16   เล่มที่ 3  คือ 85.66 / 86.00   เล่มที่ 4  คือ  86.66 / 87.50   และเล่มที่ 5 คือ 85.00 / 87.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80 / 80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการเรียน ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม  พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างชัดเจน   นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด รักษ์ถิ่นโคกสำโรง โดยพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ นักเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติอยู่ในระดับดี
และมีพฤติกรรมรักการอ่านผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์