ศิริราชรับนักเรียนผช.พยาบาล ปี 2554 จำนวน 150 คน

          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรปรกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2554 จำนวน 150 คนเป็นหญิง 130 คน ชาย 20 คน รับสมัครด้วยตัวเองระหว่างวันที่ 1-8 เมษายน 2554
          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1.เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
          2.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          3.เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าบำรุง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้
          4.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีอยู่แล้ว และ/หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          5.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          6.มีสัญชาติไทย ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนไทย
          7.เป็นผู้่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
          8.จะต้องไม่เป็นผู้กระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบในโรงเรียน หรือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ
          9.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่และรอผลการสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย
          10.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.00
          11.เป็นหญิงหรือชายโสด อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554
          12.มีคะแนนผลสอบ O-NET
          คุณสมบัติเฉพาะข้อ 2
          จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังต่อไปนี้
          1.มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงาน
          2.มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง (severe neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึง
ปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
          3.โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ อาทิ โรคเรี้อน โรคเท้าช้าง
          4.โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ เช่น
          • โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
          • โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
          • โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
          • ภาวะไตวายเรื้อรัง
          • โรคติดสารเสพติดให้โทษ
          5.ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
          6.ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
          • สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำ กว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
          • สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
          • ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
          7.หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท และการได้ยิน (sensorineural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
          8.โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ คณบดีอาจแต่งตั้งผู้เชี้ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้
          นอกจากคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นแล้วการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จะเน้นการศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยเป็นส่วนใหญ่ เมื่อจบการศึกษาจะมีหน้าที่ช่วยปฏิบัติการพยาบาลและดูแลช่วยเหลือผู้ป่ วยซึ่งเป็นงานที่หนัก ต้องการความเข้มแข็งอดทนเสียสละ มีความเข้าใจและเห็นใจผู้ป่ วยที่มีความทุกข์ทั่งทางร่างกายและจิตใจ ดังนั้นผู้ที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรนี้ จึงต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่จะศึกษาและปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าวได้ กล่าวคือ
          • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมที่จะทำงานหนักได้ ทั้งนี้ ีเพราะการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจะมีงานอย่างต่อเนื่อง งานบางอย่างต้องใช้กำลังค่อนข้างมาก เช่น การช่วยพลิกตัวผู้ป่วยหนัก หรือช่วยพยุงผู้ป่วยให้ลุกนั่ง ยืน เดิน การยกหรือแขวนขวดน้ำเกลือ นอกจากนี้ยังต้องอยู่เวรปฏิบัติงานในเวลากลางคืนและวันหยุดราชการด้วย ดังนั้นผู้สมัครต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซ็นติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)* มากกว่า 28.9 กก./ตร.ม หรือมีอายุมากไม่เหมาะกับลักษณะงานเช่นนี้
          • ไม่มีโรคประจำตัวหรือมีความเจ็บป่ วยเรื้อรังที่ไม่เหมาะกับลักษณะการศึกษาและการปฏิบัติงานผู้ช่วยพยาบาล
          • มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของงานผู้ช่วยพยาบาล มีจิตใจเมตตา และเต็มใจที่จะช่วยเหลือและให้บริการผู้ป่วย
          คุณสมบัติเฉพาะข้อ 3
          ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับราชการได้หลังจากจบการศึกษาแล้วเนื่องจากผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ ถ้ามีตำแหน่งต้องเข้ารับราชการตามสัญญาที่ทำไว้ก่อนเข้าศึกษา จึงต้องมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการหรือทำงานตามสัญญาได้ ซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ น้ำหนักตัว (กก.) * ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) = ความสูง 2 (ม.)
          ผู้ที่เกิดหลังวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 จะไม่มีสิทธิ่สมัครในปี การศึกษา 2554 นี้
          คุณสมบัติเฉพาะข้อ 5
          ก่อนเข้าศึกษาต้องสามารถทำสัญญาตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ศิริราช-พยาบาล เงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้
          1.หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องเข้ารับราชการหรือทำงานเพิ่มเติมตามคำสั่งของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ศึกษา
          2.หากไม่ยินยอมเข้ารับราชการ หรือทำงาน ภายในเวลากำหนดตามคำสั่ง ดังกล่าวจะต้องชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นจำนวนเงิน 100,000  บาท 
          3.กรณีที่เข้ารับราชการชดใช้ไปบ้างแต่ไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดจำนวนเงินที่จะต้องชดใช้ตามความในข้อ (2) จะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่รับราชการไปบ้างแล้ว
          4.หากสำเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถเข้ารับราชการหรือทำงานได้เพราะขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ต้องยินยอมชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นจำนวนเงินตามข้อ (2) ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประพฤติผิดสัญญา
          5.ในกรณีที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะต้องรับราชการหรือทำงานเพิ่มจากระยะเวลาที่กล่าวในข้อ (1) โดยคิดระยะเวลาเพิ่มเติมในอัตราถัวเฉลี่ย 4,000  บาทต่อเดือน และเศษของเดือน ให้คิดเป็น 1 เดือน
          6.หากไม่เข้ารับราชการหรือทำงานเพิjมเติมตามระยะเวลาที่กล่าวในข้อ 5 นอกจากจะต้องชดใช้เงินตามข้อ(2) แล้ว ยังจะต้องชดใช้เงินคืนในอัตรา 2 เท่า ของทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะฯ ในกรณีที่เข้ารับราชการหรือทำงานเพิ่มเติมไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบระยะเวลาตามที่กล่าวในข้อ 5 จำนวนเงินที่จะต้องชดใช้ จะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่รับราชการหรือทำงานไปบ้างแล้ว
          7.ถ้าลาออกก่อนสำเร็จการศึกษา จะต้องชดใช้เงินให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลเดือนละ 4,200  บาท โดยเริ่มนับระยะเวลาชดใช้ตั้งแต่วันเริ่มการศึกษาตามหลักสูตร กรณีที่นับระยะเวลาแล้วมีเศษไม่ถึงเดือนให้นับเป็ นหนึ่งเดือน
          อนึ่งในการทำสัญญาเพื่อศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีผู้ค้ำประกันสัญญาด้วย สาระสำคัญของสัญญาค้ำประกันและผู้ค้ำประกัน มีดังนี้
          1.ยอมรับผิดตามความผิดของนักศึกษา
          2.เป็นผู้มีคุณสมบัติและ/หรือหลักทรัพย์
          3.ถ้าไม่มีหลักทรัพย์อาจใช้ข้าราชการประจำระดับ 4 หรือเทียบเท่าขี้นไป ถ้าเป็นข้าราชการทหารหรือตำรวจต้องมียศตั้งแต่ร้อยเอกหรือเทียบเท่าขี้ไปหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าข้าราชการพลเรือนระดับ 5 ขื้นไปเป็ นผู้ค้ำประกันได้
          4.ในกรณีที่ไม่อาจหาผู้มีคุณสมบัติตามข้อ (2) หรือ (3) เป็นผู้ค้ำประกัน ให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ค้ำประกันได้
          การทำสัญญาค้ำประกันดังกล่าวข้างต้นจะต้องทำเป็นสัญญาแนบท้ายสัญญาเพื่อศึกษาด้วยระยะเวลาการศึกษา และค่าใช้จ่าย
          1.หลักสูตรการศึกษาใช้เวลาศึกษา 1 ปี ผู้ที่ศึกษาสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
          2.ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ต้องชำระเงินในวันมอบตัวเข้าศึกษาเป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับการศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นเงินประมาณ 10,000 บาท
          3.ระหว่างศึกษาจะต้องจัดหาที่พักเอง
          4.มีสวัสดิการอาหารกลางวันวันละ 1 มื้ือ
          5.ผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงิน อาจขอทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามข้อ (2) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาและได้รับทุนสนับสนุนจะต้องรับราชการ หรือปฏิบัติงานเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาก่อนเข้าศึกษา

          หลักฐานการสมัคร
          1.ใบสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
          2.สำเนาเอกสารที่ต้องแนบมากับใบสมัคร โดยผู้สมัครสอบเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้
          2.1สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ
          2.2สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา 1 ฉยัย
          2.3สำเนาใบแจ้งผลการสอบ O-NET ซึ่งดำเนินการจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ สำหรับผู้ที่สอบก่อนปี 2554 หรือสำเนาบัตรที่นั่งสอบวัดความรู้ O-NET สำหรับผู้ที่สอบไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554
          2.4สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
          ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.si.mahidol.ac.th/education/admin/news_files/337_1.pdf


ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อได้ที่ www.elearneasy.com

ดีมากค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์