ม.บูรพาคัดเรียนผช.พยาบาลรุ่นที่ 4

         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นนักเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งเป็นรุ่นที่ 4 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1.มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
         2.อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดการเรียนการสอน
         3.น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
         4.มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน
         5.มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่คณะพยาบาลศาสตร์กำหนด
         คุณสมบัติเฉพาะสาขา
         การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีทั้งการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัตร ผู้เข่าเรียนหลักสูตรนี้ ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังนี้
         1.มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         2.มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต(psychosis)โรคประสาทรุนแรง(severe neurosis)หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
         3.โรคติดต่อในระยะคิดต่ออันตราย ที่มีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรตต่อการศึกษา
         4.โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         4.1โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้(โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปีโดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
         4.2โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
         4.3โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
         4.4ภาวะไตวายเรื้อรัง
         4.5โรคติดสารเสพติดให้โทษ
         5.ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้ง 2 ข้าง
         6.ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
         6.1สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
         6.2สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
         6.3ไม่สามารถมองเป็นภาพเป็นสามมิติ
         7.หูหนวกหรือหูตึง(threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB)จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน(sensoryneural hearing loss)ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
         8.โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวขร่างกายเห็นว่า เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ อาจแต่งตั่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้
         ค่าสมัคร 150 บาท

         หลักฐานการสมัคร
         1.ใบสมัครเข้ารับการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
         2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1:4)หรือเทียบเท่า 6 ภาคเรียน
         3.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ เป็นภาพสีและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดในใบสมัครคัดเลือก
         4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
         5.สำเนาการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล หลักฐานการสมรส ที่รับรองสำเนาถูกต้อง(ถ้ามี)
         6.สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยที่รับรองสำเนาถูกต้อง(สำหรับบุคคลต่างด้าว)
         7.การแต่งกายเพื่อการสมัครคัดเลือกให้แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษาหรือชุดสุภาพ ห้ามสวมเสื้อยีด กางเกงยีนส์และสวมรองเท้าแตะ
         ติดต่อสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ที่งายวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาบูรพา โทรศัพท์ 0-3810-2893ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อได้ที่ www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์