มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับนักศึกษาใหม่ระดับป.ตรี


 
         มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554
         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายของการศึกษา
         2. ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
         4. มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้
         เอกสารการสมัคร
         1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยพิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายไว้บริเวณมุมขวาด้านบนของใบสมัคร จำนวน 1 รูป และลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
         2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ 1-ป) ฉบับสำเร็จการศึกษา หรือสำเนาใบ Transcript หรือสำเนาเอกสารอื่นที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเนาใบระเบียน (หรือใบรับรอง) เกรดเฉลี่ยสะสม (CGPA) รวม 6 ภาคการศึกษา จำนวน 2 ชุด
         3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
         4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
         5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
         6. หลักฐานแสดงผลคะแนนการสอบวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
         7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
         8. สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบจากต่างประเทศ) จำนวน 1 ชุด
         9. แฟ้มข้อมูลแสดงผลงานด้านศิลปะ( PORTFOLIO) ในคณะ/สาขาวิชาที่ระบุไว้(ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
         หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็น A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ


         การสมัคร
         1. สมัครด้วยตนเอง (ค่าสมัครสอบ 200 บาท) ระหว่างวันพุธที่ 5 มกราคม 2554 ถึงวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554 สมัครได้ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. สมัครได้ที่ศูนย์รับสมัครดังนี้
         1.1 ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  ชั้น 2 อาคาร 40 ปีศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่ 64 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ 0-2561-2222 ต่อ 2121 - 4
         1.2 ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  เลขที่ 79 ถ.บางนา-ตราด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000  โทรศัพท์ 0-3874-3690 - 9 ต่อ 3112 - 6 สายตรง 0-3874-3689
         1.3 ศูนย์รับสมัคร ส่วนภูมิภาค ทั้ง 8 ศูนย์ (เปิดรับสมัครที่ศูนย์ภูมิภาคตั้งแต่ วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554)ศูนย์สอบ โรงเรียน โทรศัพท์
         จังหวัดราชบุรี ราชโบริกานุเคราะห์ 08-4751-2902
         จังหวัดพิษณุโลก พุทธชินราชพิทยา 08-4751-2904
         จังหวัดนครราชสีมา สุรนารีวิทยา 08-4751-2907
         จังหวัดขอนแก่น พณิชยการขอนแก่น 08- 4751-2908
         จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 08-4751-2911
         จังหวัดนครศรีธรรมราช กัลยาณีศรีธรรมราช 08- 4751-2912
         จังหวัดตรัง สภาราชินี 08-4751-2913
         จังหวัดสงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย 08-4751-2915
         2. สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่ (ค่าสมัครสอบ 200 บาท) ตั้งแต่วันนี้ ถึง
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554 โดยให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครให้เข้าใจก่อนกรอกแบบฟอร์ม


         การสมัคร และปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
         -กรอกแบบฟอร์มการสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต เมนูสมัครออนไลน์ (ด้านบน) หรือ คลิกที่นี่
และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครที่แจ้งไว้อย่างเคร่งครัด
         -ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มรับสมัครให้ครบทุกช่องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของ ผู้สมัครเอง (โปรดเลือกศูนย์สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์)
         -ก่อนบันทึกข้อมูลการสมัครให้ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนทำการบันทึก มิฉะนั้นจะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
         -เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้ทำการบันทึกข้อมูลการสมัคร
         -พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 200 บาท นำไปชำระเงินที่ธนาคารและจุดรับชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเก็บสำเนาใบแจ้งการชำระเงินมายืนยันกับทางมหาวิทยาลัยในวันสอบ
         -หลังจากชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว (รอ 2-3 วันทำการ) ทางมหาวิทยาลัยจะทำการจัดส่งบัตรประจำตัวผู้สมัครให้ทาง อีเมล์ที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลไว้ และให้ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
         -นำหลักฐานประกอบการสัมภาษณ์ทั้งหมดมายื่นให้กับทางมหาวิทยาลัยในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
         สอบถามการสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  61 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ 0-2561-2222 ต่อ 2121-4  ,08-4751-2900-15 หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่  http://www.spu.ac.th/

 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อได้ที่ www.elearneasy.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์