มหาวิทยาลัยศิลปากร รับป.ตรีคณะวิทย์เพิ่มพิเศษ


 


         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  9 พฤษภาคม 2554  ในวันและเวลาราชการ 
         สาขาวิชาและจำนวนรับ
         สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 คน
         สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 15 คน
         สาขาวิชาสถิติ 15 คน
         สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 คน
         สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 60 คน
         สาขาวิชาชีววิทยา 20 คน
         สาขาวิชาจุลชีววิทยา 10 คน
         สาขาวิชาเคมี 20 คน
         สาขาวิชาฟิสิกส์ 15 คน
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 คน


         คุณสมบัติของผู้สมัคร
         1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
         2. ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         3. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
         4. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา


         หลักฐานประกอบการสมัคร (เอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน)
         1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว พร้อมใบผู้รับเป็นผู้ปกครองที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว
         2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         3. สำเนาผลการศึกษา หรือหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่ามีคุณสมบัติตามกำหนดไว้ในการเข้าศึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รบ.1ป หรือหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน)
         4. สำเนาผลคะแนนวิชา GAT , PAT 1 และ PAT 2 จำนวน 3 วิชา ตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์การคัดเลือก (นำต้นฉบับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันสมัคร/สอบสัมภาษณ์) หรือ
         5. สำเนาผลคะแนน O-NET จำนวน 5 วิชา และ A-NET จำนวน 3 วิชา ตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์การคัดเลือก (นำต้นฉบับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันสมัคร/สอบสัมภาษณ์)
         ผู้สมัครที่ส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการข้างต้นถือว่าขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบหลักฐานกับต้นฉบับอีกครั้งในวันที่ผู้สมัครมารายงานตัวหลังจากได้รับการคัดเลือกแล้ว หากพบว่าไม่ถูกต้องตามคุณสมบัติทั่วไป จะถูกตัดสิทธิเข้าศึกษา


         การสมัคร
         1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.sc.su.ac.th/
         2. กรอกใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อตามโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554
         3. สมัครด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัครและใบผู้รับเป็นผู้ปกครองพร้อมหลักฐานการสมัคร ที่งานบริการการศึกษา อาคาร วิทยาศาสตร์ 1 ชั้นล่าง คณะวิทยาศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)ภายในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554 พร้อมชำระค่าสมัครสอบ คนละ 300 บาท หรือ
         4. สมัครทางไปรษณีย์โดยส่งใบสมัครและหลักฐานพร้อมค่าสมัครสอบ 300 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่าย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปทฝ. (สนามจันทร์) นครปฐม ส่งใบสมัครถึง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 (วงเล็บมุมซอง “ใบสมัครโครงการรับเพิ่มพิเศษ”) ทั้งนี้ภายในวันที่ 25 เมษายน 2554 โดยจะยึดตราประทับบนซองจดหมายเป็นสำคัญ และขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วน หากพบว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจะไม่คืนค่าสมัคร
         5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ที่คณะวิทยาศาสตร์ หรือที่ http://www.sc.su.ac.th/ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554
         สนใจสอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มพิเศษได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 0-3427-1315, 0-3425-5093 โทรสาร 0-3425-5820 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.sc.su.ac.th/sc_new/540225_special54.pdf

 

ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อได้ที่ www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์