ตัวอย่างข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนา ม.๓ ตอน ๓

รูปภาพของ ppsmoorati

ข้อสอบปลายภาควิชาพระพุทธศาสนา   ม.๓  เทอม ๒

คำสั่ง  จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด

๓๘.องค์กรใดจัดเป็นองค์กรชาวพุทธระดับนานา
ชาติ
ก.พุทธสมาคม       
ข.เปรียญธรรมสมาคม
ค.ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ง.องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

๓๙.การเข้าร่วมกิจกรรมในองค์กรชาวพุทธมีข้อ
ควรพิจารณาอย่างไร
ก.มีพระสงฆ์เป็นผู้นำองค์กร
ข.มีกฏหมายบังคับและคุ้มครอง
ค.ไม่มีความแตกต่างของแต่ละองค์กร
ง.ดำเนินกิจกรรมถูกต้องตามพระธรรมวินัย

๔๐.ข้อใดคือสาระสำคัญของการเข้าค่ายพุทธบุตร
ก.ได้ฝึกหัดการมีมนุษยสัมพันธ์
ข.ได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม
ค.การเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย
ง.การฝึกหัดและอบรมเพื่อการเป็นคนดี

๔๑.การเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามีหลัก
ปฏิบัติอย่างไร
ก.ตั้งใจฟังพระเทศน์  
ข.ไม่พูดคำหยาบ
ค.ปฏิบัติตามที่พระภิกษุแนะนำ
ง.รักษากาย  วาจา  ใจ ให้เรียบร้อย

๔๒.การรวมตัวกันของชาวพุทธทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ โดยมีโครงสร้างและเป้า
หมายการทำงานอย่างเป็นรูปแบบและชัดเจน
จัดอยู่ในกลุ่มองค์กรใด
ก.ชมรมชาวพุทธ       ข.สมาคมชาวพุทธ   
ค.องค์กรชาวพุทธ        ง.มูลนิธีชาวพุทธ

๔๓. การสัมนาพระพุทธศาสนามีความมุ่งหมายสำ
คัญอย่างไร
ก.ได้ความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อนำมาแก้ปัญหา
ข.ปัญหาทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยการ
สัมมนา
ค.หาข้อสรุปของสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาที่
ถูกต้อง
ง.มนุษย์เกิดมาพร้อมกับปัญหา หน้าที่ของมนุษย์
คือการแก้ปัญหา

๔๔.การพัฒนาที่ยั่งยืนหมายถึงการพัฒนาอย่างไร
ก.การพัฒนาแล้วไม่ต้องพัฒนาอีก
ข.การพัฒนาเป็นไปตามกระแสโลก
ค.การพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาในภาย
หลัง
ง.พัฒนาตามขีดความสามารถของทรัพยากรธรรม
ชาติ

๔๕.ปัญหาใดในสังคมที่เป็นผลมาจากการละเมิด
ศีลข้อ ๓
ก.ปัญหาการพนัน      ข.ปัญหายาเสพติด
ค.ปัญหาโรคเอดส์  ง.ปัญหาการทารุณกรรมเด็ก

๔๖.แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช
ดำริสัมพันธ์กับหลักพระพุทธศาสนาต่อไปนี้
ยกเว้นข้อใด
ก.หลักสันโดษ       ข.หลักความพอดี
ค.หลักการพึ่งตนเอง  ง.หลักการบริโภคนิยม

๔๗.การส่งเสริมให้มีการบริโภคมากที่สุดและผลิต
สินค้าเพื่อการตลาดจัดเป็นลักษณะของระบบ
เศรษฐกิจแบบใด
ก.ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพา
ข.ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ค.ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
ง.ระบบเศรษฐกิจแบบเอารัดเอาเปรียบ

๔๘.เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมี
ลักษณะอย่างไร
ก.พึ่งตนเองได้ ผลิตเพื่อพออยู่พอกิน
ข.เป็นการแข่งขันกันผลิต บริโภคและซื้อขาย
ค.อาศัยหลักการสันโดษ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับภายนอก
ง.ผลผลิตที่ได้เป็นของส่วนกลางโดยนำมาแจก
จ่ายอย่างทั่วถึงกัน

๔๙.ภาษิตในข้อใดที่สอดคล้องกับหลักการเดินสาย
กลางตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ก.ตัวใครตัวมัน       
ข.ก่อร่างสร้างตัว
ค.พึ่งจมูกคนอื่นหายใจ
ง.ปลูกเรือนพอตัว  หวีหัวพอเกล้า

๕๐. พุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า  อัตตาหิ อัตตาโน นาโถ
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน มีความสอดคล้องกับแนวคิด
เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ข้อใด
ก.ความพอดี            ข.ความพอใจ
ค.ความพอเพียง       ง.ความพอประมาณ

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 82 คน กำลังออนไลน์