ตัวอย่างข้อสอบปลายภาควิชาประวัติศาสตร์ ม.๕ ตอน ๒

รูปภาพของ ppsmoorati

ตัวอย่างข้อสอบปลายภาควิชาประวัติศาสตร์ ม.๕ ตอน ๒

ข้อสอบปลายภาควิชาประวัติศาสตร์  ม.๕  เทอม ๒
คำสั่ง  จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

๑๔.หลักสำคัญในการรวบรวมหลักฐานคือข้อใด 
ก.รวบรวมแต่หลักฐานชั้นต้น 
ข.รวบรวมหลักฐานทุกชิ้นที่พบ 
ค.รวบรวมหลักฐานที่มีผู้ใช้ศึกษามาก่อนแล้ว 
ง.รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ศึกษา  

๑๕. หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญ
ต่อวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างไร 
ก.ให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
ข. กำหนดหัวข้อทางประวัติศาสตร์ 
ค.กำหนดวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ง.ทำให้เกิดวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

๑๖.หลักฐานชั้นรองมีข้อดีกว่าหลักฐานชั้นต้นในเรื่อง
ใด 
ก.น่าเชื่อถือกว่า       
ข.เข้าใจได้ง่ายกว่า 
ค. มีข้อมูลที่หลากหลาย 
ง.มีความเป็นกลางมากกว่า 

๑๗. การแบ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร 
ก. เพื่อให้ทราบอายุของหลักฐาน 
ข. ทำให้ตีความข้อมูลได้สะดวกขึ้น 
ค. เพื่อจัดหมวดหมู่หลักฐานได้สะดวก 
ง. ทำให้สามารถประเมินหลักฐานได้ง่ายขึ้น 

๑๘. อะไรคือสาเหตุสำคัญที่ต้องนำข้อมูลมาจัด
หมวดหมู่ตามลำดับเหตุการณ์ 
ก. สะดวกในการจัดหมวดหมู่ตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
ข. สะดวกในการสึกษาของผู้สนใจเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ 
ค. สะดวกในการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ทางประวัติศาสตร์ 
ง. สะดวกในการแสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ 

๑๙.เราควรทำอย่างไรเพื่อให้อารยธรรมจากภายนอกที่
เรารับมามีประโยชน์สูงสุด 
ก.นำไปใช้แทนที่อารยธรรมเดิม 
ข.เผยแพร่ให้มีการนำไปใช้อย่างทั่วถึง 
ค.นำมาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียก่อนนำไปใช้ 
ง.นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาให้ดีกว่าเดิม

๒๐.การแลกเปลี่ยนอารยธรรมส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไร 
ก.ทำให้มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกัน 
ข.เกิดการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
ค.ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางวัฒนธรรมใน
ประเทศต่างๆ 
ง.ขาดการพัฒนาอารยธรรมของตน แต่รอรับ
อารยธรรมจากภายนอก 

๒๑.ปัญหาการขาดแคลนอาหารในโลกปัจจุบัน 
ควรใช้การสร้างสรรค์ของอารยธรรมโบราณ
ในเรื่องใดมาช่วยแก้ไขปัญหา 
ก. การพัฒนาระบบชลประทาน 
ข. การประหารชีวิตผู้กระทำผิด 
ค. การใช้เศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ง. การกำหนดปฏิทินการทำงานให้แก่ประชาชน 

๒๒.สงครามครูเสดมีผลต่อการปกครองในยุโรป
อย่างไร 
ก. ขุนนางมีอำนาจมากขึ้น 
ข. นักบวชมีอำนาจในการปกครอง 
ค. มีขุนนางใหม่เกิดขึ้นจำนวนมาก 
ง. สถาบันกษัตริย์มีความเข้มแข็งขึ้น 

๒๓. ข้อใดคือปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการฟื้นฟูศิลป
วิทยาการ 
ก. การผลิตเครื่องพิมพ์ 
ข. ความร่ำรวยของชาวยุโรป 
ค. การนับถือพระเจ้าองค์เดียวกัน 
ง. การมีถนนที่สะดวกต่อการเดินทาง

๒๔. สาเหตุสำคัญที่กระตุ้นให้ชาวยุโรปออกสำรวจ
ทางทะเลคือข้อใด 
ก. เพื่อแสวงหาความร่ำรวยจากโลกตะวันออก 
ข. เพื่อแสดงอำนาจของชาติตนแข่งขันกับชาติอื่น 
ค. เพื่อเผยแผ่คริสต์ศาสนาแข่งขันกับศาสนาอิสลาม 
ง. เพื่อพิสูจน์ความรู้ที่ค้นพบในสมัยฟื้นฟูศิลป
วิทยาการ   

๒๕. การปฏิวัติอุตสาหกรรมต่อเศรษฐกิจโลกใน
ปัจจุบันอย่างไร 
ก. เงินมีความสำคัญต่อมนุษย์ 
ข. มีการผลิตสินค้าจำนวนมาก 
ค. เกิดการค้าเสรีและระบบทุนนิยม 
ง. เกิดการรวมตัวกันทำธุรกิจของเอกชน 

๒๖. ข้อใดคือลักษณะเด่นของสมัยการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม 
ก. การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมตามเมืองต่างๆ 
ข. การปฏิวัติโดยคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
ค. การที่มนุษย์หันมาทำงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
ง. เปลี่ยนการผลิตจากพลังงานตามธรรมชาติมา
เป็นพลังงานจากเครื่องจักร  

๒๗. ลักษณะเด่นในสมัยจักรวรรดินิยมตรงกับข้อใด 
ก. ชาติต่างๆ ในโลกปกครองโดยจักรวรรดิ 
ข. ชาติยุโรปเข้าปกครองดินแดนในเอเชียและ
แอฟริกา 
ค. ชาติต่างๆ ขยายอำนาจเข้ายึดครองดิน
แดนใกล้เคียง 
ง. ขุนนางในชาติต่างๆ แย่งชิงอำนาจกันเพื่อ
เป็นจักรวรรดิ 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์