ตัวอย่างข้อสอบปลายภาควิชาประวัติศาสตร์ ม.๕ ตอน ๓

รูปภาพของ ppsmoorati

ตัวอย่างข้อสอบปลายภาควิชาประวัติศาสตร์ ม.๕ ตอน ๓

ข้อสอบปลายภาควิชาประวัติศาสตร์ ม.๕  เทอม ๒
คำสั่ง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

๒๘.แม้ว่าความขัดแย้งจะก่อให้เกิดการสูญเสีย
มากมายแต่มีประโยชน์ในเรื่องใด 
ก. ช่วยลดประชากรโลก 
ข. กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิทยาการ 
ค. ทำลายอารยธรรมเก่าๆ ที่ล้าสมัย 
ง. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

๒๙.เหตุใดความแตกต่างกันทางศาสนาจึงเป็นสาเหตุ
ของความขัดแย้งของสังคมมนุษย์ 
ก. มนุษย์เชื่อว่าศาสนาของตนเหนือกว่าศาสนาอื่น 
ข. ทุกศาสนาสอนให้ศาสนิกชนของตนต่อ
ต้านศาสนาอื่น 
ค. ศาสนาที่ต่างกันทำให้มนุษย์มีแนวคิด
และหลักการดำเนินชีวิตต่างกัน 
ง. ศาสนาที่ต่างกันสามารถแบ่งมนุษย์ในสังคม
ออกจากกันได้ชัดเจนที่สุด 

๓๐. เหตุใดสงครามครูเสดจึงก่อให้เกิดการฟื้นฟู
ศิลปวิทยาการ 
ก. การค้าขยายตัวทำให้มีเงินมาก 
ข. ผู้คนเบื่อหน่ายสงครามและศาสนา 
ค. มีการแลกเปลี่ยนศิลปวิทยาการ 
ง. การพัฒนาวิทยาการเพื่อชัยชนะในสงคราม 

๓๑. ผลงานสำคัญในสมัยการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
เน้นในเรื่องใด 
ก. ความใฝ่ฝันของหนุ่มสาว 
ข. ความรักระหว่างหนุ่มสาว 
ค. ความศรัทธาที่มนุษย์มีต่อพระเจ้า 
ง. ลักษณะร่างกายและจิตใจของมนุษย์  

๓๒. การสำรวจทางทะเลส่งผลกระทบต่อยุโรปใน
เรื่องใดมากที่สุด 
ก. ศาสนา            ข. เศรษฐกิจ 
ค. การเมือง         ง. การศึกษา 

๓๓.  ข้อใดคือเหตุผลที่ทำให้เจ้าผู้ครองแคว้นจำนวน
มากพากันสนับสนุนการปฏิรูปศาสนา 
ก. เพื่อให้รัฐของตนเข้มแข็ง 
ข. เพื่อก่อให้เกิดศาสนาที่ดีที่สุด 
ค. เพื่อให้มีการเผยแผ่ศาสนาที่ถูกต้อง 
ง. เพื่อแสวงหาพันธมิตรในการทำสงคราม

๓๔. เหตุใดสมัยปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์จึงได้ชื่อว่า
“ยุคแห่งเหตุผล” 
ก. มนุษย์สร้างสิ่งประดิษฐ์ตามเหตุผลของตน 
ข. มนุษย์มีเหตุผลในการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ 
ค. มนุษย์ใช้ภูมิปัญญาและเหตุผลในการแสวง
หาความรู้ 
ง. มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาเหตุและ
ผลที่สอดคล้องกัน 

๓๕. เพราะเหตุใดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ในระยะแรกๆ 
จึงมุ่งเน้นที่การศึกษาดาราสาสตร์และภูมิศาสตร์ 
ก. เป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่มีใครศึกษา 
ข. ใช้ในการทำนายชะตาบ้านเมือง 
ค. แสวงหาความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ
โลก และจักรวาล 
ง. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับคริสต์ศาสนจักร
ในการศึกษามนุษย์

๓๖. การปฏิวัติทางวิทยาสาสตร์มีผลกระทบต่อ
มนุษย์ในปัจจุบันในเรื่องใด 
ก. ก่อให้เกิดอัตลักษณ์      ข. การคิดอย่างมีเหตุผล 
ค. ไม่สนใจเรื่องศาสนา    ง. เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

๓๗.  การปฏิวัติอุตสาหกรรมให้ความสำคัญ
ในเรื่องใดมากที่สุด 
ก. พลังงาน              ข. การสื่อสาร 
ค. การคมนาคม       ง. การผลิตสินค้า

๓๘.ข้อใดคือประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม  
ก. มีเสรีภาพในการใช้ชีวิต 
ข. มีอาชีพใหม่ๆ ทำให้หางานทำง่ายขึ้น 
ค. มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต 
ง. มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

๔๐. ปัญหาสำคัญที่เกิดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม
คือข้อใด 
ก. การอพยพย้ายถิ่นฐาน 
ข. ความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ค. การขาดแคลนทรัพยากร 
ง. ความขัดแย้งทางการเมือง

๔๑.ผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ยัง
ไม่สามารถแก้ไขฟื้นฟูได้คือข้อใด 
ก. จักรวรรดินิยม   
ข. การเกิดสงครามโลก 
ค. สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย 
ง. การใช้กำลังทหารในการตัดสินปัญหา   

๔๒.  ข้อใดคือหลักการสำคัญของจักรวรรดินิยม 
ก. การอพยพประชากรไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนอื่น 
ข. การเข้าไปสร้างความเจริญให้แก่ดินแดน
ที่ด้อยกว่า 
ค. การแสดงอำนาจของชาติโดยไปยึด
ครองดินแดนอื่น 
ง. การเข้าควบคุมทรัพยากรและแรงงาน
ของดินแดนอื่น 

๔๓.  เพราะเหตุใดลัทธิชาตินิยมจึงสร้างความขัด
แย้งให้เกิดขึ้นในโลก 
ก. ต้องการให้ชาติตนเหนือกว่าชาติอื่น 
ข. ต้องการอยู่ร่วมกับคนเชื้อชาติเดียวกัน 
ค. ต้องการรักษาเอกลักษณ์ของเชื้อชาติตน 
ง. ต้องการขับไล่เชื้อชาติอื่นออกจาก
ดินแดนของตน

๔๔. เหตุใดประเทศเมืองแม่จึงนำวัฒนธรรมและ
วิทยาการตะวันตกไปเผยแพร่ในดินแดนอาณานิคม 
ก. เพื่อให้ง่ายต่อการปกครอง 
ข. เพื่อให้ชนพื้นเมืองสามัคคีกัน 
ค. เพื่อพัฒนาดินแดนอาณานิคมให้เจริญ 
ง. เพื่อให้มีความพร้อมในการได้รับเอกราช 

๔๕.ข้อใดคือลักษณะเด่นของสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ 
ก. การฟื้นฟูความศรัทธาในคริสต์ศาสนา 
ข. การฟื้นฟูวิทยาการของกรีกโรมัน 
ค. การส่งเสริมการสร้างงานศิลปะแขนงต่างๆ 
ง. การส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

๔๖.  หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสัมพันธ์กับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์อย่างไร 
ก. แต่ละยุคสมัยจะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่ต่างกัน 
ข. แต่ละยุคสมัยมีวิธีสร้างหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ที่ต่างกัน 
ค. หลักฐานทางประวัติศาสตร์จะบอกยุคสมัย
ของประวัติศาสตร์ 
ง. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้รับอิทธิพล
จากสภาพสังคมแต่ละยุคสมัย 

๔๗. ข้อใดคือความสำคัญของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 
ก. ใช้เก็บข้อมูลในอดีต 
ข. ใช้แสดงความเป็นอดีต 
ค. ใช้ค้นหาความจริงในอดีต 
ง. ใช้บอกความสำคัญของอดีต 

๔๘.การส่งเสริมลัทธิชาตินิยมอย่างรุนแรงให้
แก่ประชาชนอาจก่อให้เกิดปัญหาใด 
ก. ความขัดแย้งกับประเทศอื่น 
ข. การลุกฮือประท้วงรัฐบาล 
ค. การมุ่งทำร้ายชาวต่างชาติ 
ง. การไม่ยอมรับวิทยาการจากชาติอื่น

๔๙. เพราะอะไรช่วงเวลาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๕ 
ถึงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕  จึงเรียกว่า  “ยุคมืด” 
ก.โลกโคจรห่างดวงอาทิตย์ทำให้แสงส่องถึง
พื้นโลกได้น้อย 
ข. อนารยชนรุกรานยุโรปทำให้ชาวยุโรปใช้
ชีวิตอย่างสิ้นหวังมืดมน 
ค. มนุษย์ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ทำให้มนุษย์อยู่ท่าม
กลางความมืดในเวลากลางคืน 
ง. คริสต์ศาสนามีอิทธิพลโดยให้มนุษย์ทำตาม
คำสอนและละเลยการพัฒมนาศิลปวิทยาการ 

๕๐. เหตุใดชาวพื้นเมืองจึงต้องการเป็นเอกราช 
ก. ต้องการรักษาวัฒนธรรมเดิมของตนไว้ 
ข. ไม่ต้องการทำตามคำสั่งของประเทศเมืองแม่ 
ค. ต้องการถูกปกครองโดยคนเชื้อชาติเดียวกัน 
ง. ถูกชาติเมืองแม่กดขี่และกอบโกยผลประโยชน์ 

 

 

ดีมากเลย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 164 คน กำลังออนไลน์