แผนการจัดการเรียนรู้ 5 E แผนที่ 1 เรื่องระบบนิเวศ

รูปภาพของ KRUKIT

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1/ระบบนิเวศ
หน่วยการเรียนรู้ที่   7  ชื่อหน่วย ระบบนิเวศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   โรงเรียนสตรีทุ่งสง   สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
รหัส ว33101  วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3          ช่วงชั้นที่   3   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง ประเภทของระบบนิเวศ    เวลา  2  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว2.1
เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
2. ตัวชี้วัด
สำรวจระบบนิเวศต่าง ๆ ในท้องถิ่นและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 สำรวจสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจำลอง และระบบนิเวศจริงได้
3.2 อธิบายความหมายของระบบนิเวศ  แหล่งที่อยู่อาศัย  กลุ่มสิ่งมีชีวิต ได้
3.3 จำแนกประเภทของระบบนิเวศได้
3.4 บอกได้ว่าระบบนิเวศแต่ละประเภทมีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่บ้าง
4. เนื้อหา
4.1 สาระการเรียนรู้
• ความหมายของระบบนิเวศ
• ประเภทของระบบนิเวศ
• ประโยชน์ของระบบนิเวศ
4.2 กระบวนการคิด
• คิดวิเคราะห์
• คิดวิจารณญาณ
• คิดเปรียบเทียบ
• คิดวิพากษ์
4.3 ทักษะกระบวนการ
• จำแนกประเภท  สังเกต  ลงข้อสรุป
5. สาระสำคัญ
ระบบนิเวศ คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ ซึ่งมี 2 ประเภท คือ ความสัมพันธ์ทางกายภาพและทางชีวภาพ และระบบนิเวศมี 2 ประเภท คือ ระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สามารถแบ่งออกเป็น  5 ชนิด คือ ระบบนิเวศน้ำจืด  ระบบนิเวศทะเล  ระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบนิเวศป่าไม้  ระบบนิเวศชุมชนเมือง ซึ่งความสัมพันธ์ในระบบนิเวศแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับชุมนุมสิ่งมีชีวิต  ระดับประชากร ระดับระบบนิเวศ และระดับชีวภาค
ประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต ทั่วไป คือ
1. เพื่อการอนุรักษ์ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในธรรมชาติ จะทำให้เกิดการไม่
สมดุลของธรรมชาติ เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การทำเหมืองแร่ ทำให้เกิดสภาวะแห้งแล้ง น้ำท่วมอย่างฉับพลันเมื่อเกิดฝนตกหนัก ซึ่งจะมีผลกระทบต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก และยากที่จะทำให้กลับเข้าสู่สภาพเดิมได้ จึงต้องช่วยกันอนุรักษ์
2. ทางด้านการศึกษาสภาวะแวดล้อมและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำความรู้มาใช้ใน
การปรับปรุงระบบนิเวศให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบนิเวศในธรรมชาติเสื่อมโทรม และถูกทำลายลงไป
3. เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สภาพแวดล้อมที่มีความร่มรื่นและเป็นธรรมชาติ ย่อมมีความ
สวยงามและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี
6. วิธีการจัดการเรียนรู้
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 E
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้  
1. ขั้นสร้างความสนใจ
1.1  ให้นักเรียนสังเกตระบบนิเวศจำลอง  สังเกตเห็นว่ามีอะไรบ้าง  ถ้าวางไว้สิ่งมีชีวิตในนี้จะดำรงอยู่ได้มั้ย
1.2  ครูให้นักเรียนออกมาสังเกตระบบนิเวศจำลอง  บันทึกผล
1.3  นักเรียนสังเกตภาพจากสื่อการสอน ภาพที่ 1 ระบบนิเวศสระน้ำ  ภาพที่ 2 ระบบนิเวศขอนไม้  ภาพที่ 3 ระบบนิเวศป่าไม้  ภาพที่ 4  ระบบนิเวศทุ่งหญ้า  ภาพที่ 5 วัฏจักรน้ำ  แต่ละภาพที่นักเรียนสังเกตครูตั้งคำถาม
• แต่ละรูปนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง  แบ่งออกเป็นกี่ประเภท (สิ่งมีชีวิต  สิ่งไม่มีชีวิต)
• ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในรูปมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นอย่างไร  ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและอภิปรายทีละรูป
2.  ขั้นสำรวจและค้นหา
2.1  ให้นักเรียนออกมาอภิปราย  จากที่สำรวจระบบนิเวศจำลองแต่ละกลุ่มพบอะไรบ้าง
2.2  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อให้ความหมายของคำว่าระบบนิเวศ  กลุ่มไหนใกล้เคียงหรือถูกต้องที่สุดมีรางวัลให้
2.3  จากภาพที่ครูให้นักเรียนสังเกต สามารถแบ่งระบบนิเวศออกเป็นกี่ประเภท (ระบบ
นิเวศบนบก  ระบบนิเวศในน้ำ  ระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น  ระบบนิเวศตามธรรมชาติ)
2.4  ให้นักเรียนเลือกระบบนิเวศมา 1 ชนิดที่อยู่ใกล้บ้าน หรืออยู่ในบริเวณบ้านในเนื้อ
ที่ 4X4 ตารางเมตร แล้วสำรวจระบบนิเวศตามแบบรายงานการทดลองที่ให้ไป นำมาส่งในคาบถัดไป
3.  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
     3.1  นักเรียนสรุปความหมายของระบบนิเวศ 
     3.2  นักเรียนเขียน mind map แสดงประเภทของระบบนิเวศ  และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศแต่ละประเภท 
3.3 นักเรียนสรุปความหมายและประโยชน์ของแหล่งที่อยู่อาศัย(Habitat)  กลุ่มสิ่งมีชีวิต  (community)
3.4 นักเรียนเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับประชากร
     3.5  ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยทางกายภาพ  และประโยชน์ของระบบนิเวศ
4.  ขั้นขยายความรู้
4.1  นักเรียนส่งตัวแทนออกมานำเสนอเกี่ยวกับปัจจัยทางกายภาพหน้าชั้นเรียน
4.2  นักเรียนทำแบบฝึกทักษะการคิด
5.  ขั้นประเมินผล
5.1 นักเรียนเขียนรายงานการทดลองสำรวจระบบนิเวศได้ถูกต้อง
8. การบูรณาการ
ระบบนิเวศท้องถิ่น  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 193 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul