แผนการจัดการเรียนรู้ 5 E แผนที่ 1 เรื่องระบบนิเวศ

รูปภาพของ KRUKIT

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1/ระบบนิเวศ
หน่วยการเรียนรู้ที่   7  ชื่อหน่วย ระบบนิเวศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   โรงเรียนสตรีทุ่งสง   สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
รหัส ว33101  วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3          ช่วงชั้นที่   3   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง ประเภทของระบบนิเวศ    เวลา  2  ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว2.1
เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
2. ตัวชี้วัด
สำรวจระบบนิเวศต่าง ๆ ในท้องถิ่นและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 สำรวจสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจำลอง และระบบนิเวศจริงได้
3.2 อธิบายความหมายของระบบนิเวศ  แหล่งที่อยู่อาศัย  กลุ่มสิ่งมีชีวิต ได้
3.3 จำแนกประเภทของระบบนิเวศได้
3.4 บอกได้ว่าระบบนิเวศแต่ละประเภทมีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่บ้าง
4. เนื้อหา
4.1 สาระการเรียนรู้
• ความหมายของระบบนิเวศ
• ประเภทของระบบนิเวศ
• ประโยชน์ของระบบนิเวศ
4.2 กระบวนการคิด
• คิดวิเคราะห์
• คิดวิจารณญาณ
• คิดเปรียบเทียบ
• คิดวิพากษ์
4.3 ทักษะกระบวนการ
• จำแนกประเภท  สังเกต  ลงข้อสรุป
5. สาระสำคัญ
ระบบนิเวศ คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ ซึ่งมี 2 ประเภท คือ ความสัมพันธ์ทางกายภาพและทางชีวภาพ และระบบนิเวศมี 2 ประเภท คือ ระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สามารถแบ่งออกเป็น  5 ชนิด คือ ระบบนิเวศน้ำจืด  ระบบนิเวศทะเล  ระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบนิเวศป่าไม้  ระบบนิเวศชุมชนเมือง ซึ่งความสัมพันธ์ในระบบนิเวศแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับชุมนุมสิ่งมีชีวิต  ระดับประชากร ระดับระบบนิเวศ และระดับชีวภาค
ประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต ทั่วไป คือ
1. เพื่อการอนุรักษ์ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในธรรมชาติ จะทำให้เกิดการไม่
สมดุลของธรรมชาติ เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การทำเหมืองแร่ ทำให้เกิดสภาวะแห้งแล้ง น้ำท่วมอย่างฉับพลันเมื่อเกิดฝนตกหนัก ซึ่งจะมีผลกระทบต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก และยากที่จะทำให้กลับเข้าสู่สภาพเดิมได้ จึงต้องช่วยกันอนุรักษ์
2. ทางด้านการศึกษาสภาวะแวดล้อมและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำความรู้มาใช้ใน
การปรับปรุงระบบนิเวศให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบนิเวศในธรรมชาติเสื่อมโทรม และถูกทำลายลงไป
3. เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สภาพแวดล้อมที่มีความร่มรื่นและเป็นธรรมชาติ ย่อมมีความ
สวยงามและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี
6. วิธีการจัดการเรียนรู้
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 E
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้  
1. ขั้นสร้างความสนใจ
1.1  ให้นักเรียนสังเกตระบบนิเวศจำลอง  สังเกตเห็นว่ามีอะไรบ้าง  ถ้าวางไว้สิ่งมีชีวิตในนี้จะดำรงอยู่ได้มั้ย
1.2  ครูให้นักเรียนออกมาสังเกตระบบนิเวศจำลอง  บันทึกผล
1.3  นักเรียนสังเกตภาพจากสื่อการสอน ภาพที่ 1 ระบบนิเวศสระน้ำ  ภาพที่ 2 ระบบนิเวศขอนไม้  ภาพที่ 3 ระบบนิเวศป่าไม้  ภาพที่ 4  ระบบนิเวศทุ่งหญ้า  ภาพที่ 5 วัฏจักรน้ำ  แต่ละภาพที่นักเรียนสังเกตครูตั้งคำถาม
• แต่ละรูปนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง  แบ่งออกเป็นกี่ประเภท (สิ่งมีชีวิต  สิ่งไม่มีชีวิต)
• ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในรูปมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นอย่างไร  ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและอภิปรายทีละรูป
2.  ขั้นสำรวจและค้นหา
2.1  ให้นักเรียนออกมาอภิปราย  จากที่สำรวจระบบนิเวศจำลองแต่ละกลุ่มพบอะไรบ้าง
2.2  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อให้ความหมายของคำว่าระบบนิเวศ  กลุ่มไหนใกล้เคียงหรือถูกต้องที่สุดมีรางวัลให้
2.3  จากภาพที่ครูให้นักเรียนสังเกต สามารถแบ่งระบบนิเวศออกเป็นกี่ประเภท (ระบบ
นิเวศบนบก  ระบบนิเวศในน้ำ  ระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น  ระบบนิเวศตามธรรมชาติ)
2.4  ให้นักเรียนเลือกระบบนิเวศมา 1 ชนิดที่อยู่ใกล้บ้าน หรืออยู่ในบริเวณบ้านในเนื้อ
ที่ 4X4 ตารางเมตร แล้วสำรวจระบบนิเวศตามแบบรายงานการทดลองที่ให้ไป นำมาส่งในคาบถัดไป
3.  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
     3.1  นักเรียนสรุปความหมายของระบบนิเวศ 
     3.2  นักเรียนเขียน mind map แสดงประเภทของระบบนิเวศ  และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศแต่ละประเภท 
3.3 นักเรียนสรุปความหมายและประโยชน์ของแหล่งที่อยู่อาศัย(Habitat)  กลุ่มสิ่งมีชีวิต  (community)
3.4 นักเรียนเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับประชากร
     3.5  ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยทางกายภาพ  และประโยชน์ของระบบนิเวศ
4.  ขั้นขยายความรู้
4.1  นักเรียนส่งตัวแทนออกมานำเสนอเกี่ยวกับปัจจัยทางกายภาพหน้าชั้นเรียน
4.2  นักเรียนทำแบบฝึกทักษะการคิด
5.  ขั้นประเมินผล
5.1 นักเรียนเขียนรายงานการทดลองสำรวจระบบนิเวศได้ถูกต้อง
8. การบูรณาการ
ระบบนิเวศท้องถิ่น  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 194 คน กำลังออนไลน์