ภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

รูปภาพของ acssermsri

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
ภาษี คือ เงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศ
หน้าที่ในการเสียภาษีบุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีภายในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีภาษี
1.ภาษีเงินได้
  แบ่งเป็น
1.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากบุคคลที่มีรายได้โดยใช้รายได้เป็นตัววัดความสามารถในการเสียภาษี เช่น อาชีพรับราชการ พนักงานบริษัท ค้าขาย ฯลฯ
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากกลุ่มบุคคลหรือองค์กร เมื่อได้กำไรต้องหักส่วนหนึ่งให้กับรัฐบาล เช่น ห้างหุ้นส่วน บริษัท ฯลฯ
2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยคำนวณเก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต ปัจจุบันรัฐบาลกำหนดให้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 หรือ 7% สินค้าบางอย่างได้รับการยกเว้นจากการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น หนังสือ
3.ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีที่กฎหมายกำหนดให้กรมสรรพสามิตเรียกเก็บจากสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้า นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการบริโภคสินค้าและบริการประเภทฟุ่มเฟือย และสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ สุรา กิจกรรมบันเทิง
4.ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่ดินตามจำนวนที่ดินที่มีอยู่
5.ภาษีโรงเรือน
   เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งให้เช่า ใช้ประกอบการค้า หรือให้ผู้อื่นอาศัย
ความสำคัญของภาษีต่อการนำไปพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
1)พัฒนาด้านการศึกษาของประชากร
2)พัฒนาด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชากร
3)พัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบภายในประเทศ
4)พัฒนาด้านการจัดหาไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภค
5)พัฒนาด้านการนำความเจริญไปสู่ท้องถิ่นต่างๆ เช่นสร้างถนน
ความสำคัญของภาษี ต่อการใช้จ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการประจำ และข้าราชการการเมือง
การหลีกเลี่ยงโดยไม่เสียภาษี หรือเสียแต่ไม่ถูกต้องนอกจากต้องเสียเงินเพิ่มแล้วจะต้องได้รับโทษทางอาญา
ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ
แบบทดสอบ
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดเป็นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเสียภาษีแก่รัฐ
ก. ประชาชนได้เงินทดแทน
ข. นำมาชดใช้หนี้ให้กับต่างชาติ
ค. นำมาจ่ายค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล
ง. การบริการด้านสาธารณูประโภคจากรัฐรูปแบบต่างๆ
2. บุคคลใดต้องจ่ายภาษีสรรพสามิต
ก. พนักงานบริษัท
ข. เจ้าของกิจการนำเข้าสุรา
ค.เจ้าของโรงงานผลไม้กระป้อง
ง. ข้าราชการการเมือง
3. ภาษีใดที่รัฐเรียกเก็บจากบริษัท ห้างหุ้นส่วน
ก. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข. ภาษีสรรพสามิต
ค. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ง. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
4. บุคคลประเภทใดที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ก. ข้าราชการ
ข. เจ้าของบริษัท
ค. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ง. ประชาชนที่มีรายได้ตามที่กำหนด
5. สินค้าใดที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ก. สุรา
ข. บุหรี่
ค. หนังสือ
ง. น้ำหอม
6. การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จะเสียในอัตราใด
ก. ร้อยละ6
ข. ร้อยละ7
ค. ร้อยละ8
ง. ร้อยละ9
7. ผู้ที่จัดกิจกรรมบันเทิงจะต้องเสียภาษีใด
ก. ภาษีเงินได้
ค. ภาษีบำรุงท้องที่
ง. ภาษีสรรพสามิต
8. ใครที่ไม่ต้องเสียภาษี
ก. ตำรวจ
ข. อาจารย์
ค. ข้าราชการ
ง. พระภิกษุ
9. ส้มต้องเสียภาษีประเภทใด ถ้าส้มสร้างอาคารพาณิชย์ให้เช่า
ก. ภาษีโรงเรือน
ข. ภาษีศุลกากร
ค. ภาษีสรรพสามิต
ง. ภาษีบำรุงท้องที่
10. สมใจมีที่นาอยู่ต่างจังหวัด สมใจต้องเสียภาษีชนิดใด
ก. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข. ภาษีสรรพสามิต
ค. ภาษีบำรุงท้องที่
ง. ภาษีโรงเรือน
11. การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในแต่ละปีจะต้องชำระให้เสร็จภายในเดือนใด
ก. มกราคม
ข. กุมภาพันธ์
ค. มีนาคม
ง. เมษายน

รูปภาพของ OLAF AND SPAIN

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากเลยค่ะSmile

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์