การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ความเป็นไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง             การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ความเป็นไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้วิจัย           นางสานิตา  อนันตศิริรัตน์

ปีที่วิจัย             2552

บทคัดย่อ

                   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องความเป็นไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องความเป็นไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

                   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์  สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง   ปีการศึกษา 2552  จำนวน 774 คน  จาก  18  ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random sampling) แบบแผนการวิจัยเป็นแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องความเป็นไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความเป็นไทยสมัยกรุง รัตนโกสินทร์ 3)แบบทดสอบย่อยหลังบทเรียน และ4)แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เรื่องความเป็นไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

 

                   ผลการวิจัยพบว่า

                            1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง  ความเป็นไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์   มีประสิทธิภาพ 
86.50 / 81.60  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ตามที่คาดหวังไว้  คือ 80/80    

                           2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เรื่องความเป็นไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ของนักเรียนหลังเรียนค่าเฉลี่ย (
40.80) สูงกว่าก่อนเรียน (28.30)  

                           3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน  วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ความเป็นไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์