ประกวดภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมการบริจาคอวัยวะ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้มีการบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่จากสถิติการบริจาคอวัยวะในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2552 มีผู้เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายและบริจาคอวัยวะให้สภากาชาดไทยจำนวน 87 คน คิดเป็นจำนวนผู้บริจาคอวัยวะประมาณ 1 คน ต่อประชากรไทย 1 ล้านคน เท่านั้น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้บริจาคอวัยวะในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในจำนวนนี้ สามารถนำอวัยวะไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยได้ 219 ราย ในขณะที่มีผู้รอรับอวัยวะอยู่ถึง 2,469 ราย จึงเกิดการขาดแคลนอวัยวะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งต้องเสียชีวิตไปก่อนที่จะได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ


บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด ผู้ก่อตั้งโครงการกลุ่มสิทธิผลวีแคร์ ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับสังคมไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญและปัญหาการขาดแคลนอวัยวะของประเทศไทย จึงเข้าร่วมรณรงค์การบริจาคอวัยวะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนคนไทย ได้เห็นความสำคัญของการบริจาคอวัยวะ และร่วมกันบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย โดยเปิดรับแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจากบุคลากรภายในองค์กรและบุคคลทั่วไป และจัดกิจกรรมรณรงค์การบริจาคอวัยวะในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ในปี พ.ศ.2554 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยและกลุ่มสิทธิผลวีแคร์ เห็นว่าควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทย ร่วมทำความดีถวายในหลวงด้วยการบริจาคอวัยวะเพื่อนำไปช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย ซึ่งการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริจาคอวัยวะสู่สาธารณชนในวงกว้างที่มีประสิทธิภาพคือการประชาสัมพันธ์ผ่านภาพยนตร์โฆษณา จึงจัดทำโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (TVC for Life) โดยเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการสร้างผลงานโฆษณา เพื่อให้ผู้ชมตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะและมีการบริจาคอวัยวะเพื่อนำอวัยวะไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งภาพยนตร์โฆษณาที่เข้ารอบในโครงการนี้ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยจะคัดเลือกและนำกลับมาสร้างใหม่ โดยมีทีมงานจากกลุ่มนิสิต นักศึกษา

เจ้าของผลงานร่วมทำงานกับทีมงานผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณามืออาชีพ ให้เหมาะสมกับการฉายออกอากาศทางโทรทัศน์ในโอกาสต่อไป โดยมีกลุ่มสิทธิผลวีแคร์ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
เพื่อสร้างบุคลากรทางวงการภาพยนตร์โฆษณารุ่นใหม่ และสนับสนุนให้แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการผลิตผลงานรณรงค์บริจาคอวัยวะ
เพื่อให้ผู้ชมตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะ
เพื่อให้ผู้ชมเห็นว่าผู้บริจาคอวัยวะเป็นผู้ที่มีจิตใจประเสริฐงดงาม
เพื่อให้ได้รับอวัยวะมากเพียงพอต่อการปลูกถ่ายอวัยวะ
เพื่อให้ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะเกิดความปิติซาบซึ้งถึงกุศลจิตของผู้บริจาค


กติกาและเงื่อนไขการประกวด

ผลงานที่ส่งประกวดในรอบคัดเลือก ในรอบคัดเลือกผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานในรูปแบบดังนี้

Story Board พร้อมแนวคิด (Concept) และบทภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมการบริจาคอวัยวะ
ชื่อเรื่อง, ชื่อทีม,รายชื่อผู้เข้าประกวดพร้อมตำแหน่งทีมงาน ชื่อสถาบันที่สังกัด จำนวนไม่เกิน 10 คน / ทีม
สำเนาบัตรนิสิต นักศึกษา ทุกคนในทีม
ผู้เข้าประกวดต่างสภาบันสามารถรวมตัวกันส่งผลงานได้

ส่งผลงานภายใน วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2554

ช่องทางการส่งผลงาน

ลงทะเบียนส่งทางหน้าเว็บไซต์ www.tvcforlife.net  E-mail : tvcforlife@hotmail.com
ทางไปรษณีย์ (นับวันส่งผลงานจากตราประทับไปรษณีย์)
ส่งด้วยตัวเองได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การอบรม (WORKSHOP)

ผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม จะต้องเข้าร่วมอบรม “สร้างสรรค์โฆษณาให้โดนใจผู้ชม” โดยมีวิทยากรด้านวงการภาพยนตร์โฆษณามืออาชีพ 1 วันพร้อมรับทุนในการผลิตชิ้นงานโฆษณา ทีมละ 10,000 บาท โดยผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 10 ทีม ต้องเซ็นสัญญายินยอม มอบลิขสิทธิ์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้กับทางศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย


การผลิตผลงานโฆษณาในรอบ 10 ทีมสุดท้าย (PRODUCTION)

หลังจากได้รับทุนในการสร้างภาพยนตร์โฆษณา ทั้ง 10 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องผลิตภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมการบริจาคอวัยวะด้วยตัวเอง ทีมละ 1 เรื่อง ภายในเวลา 25 วัน นับจากวันที่ได้รับทุนเป็นต้นไป

รูปแบบของผลงานโฆษณาในรอบ 10 ทีมสุดท้าย

Animation หรือ Live Action
2 Version : 60 Sec. & 30 Sec.
ภาพและเสียงต้องมีคุณภาพมาตรฐานในการนำเสนอฉาย
ไฟล์ MP4, MOV, AVI, WMV

ประเภทของรางวัล และรางวัล

ภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมการบริจาคอวัยวะ อันดับ 1 (คณะกรรมการตัดสิน) ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัล 150,000 บาท ประกาศนียบัตรผู้ร่วมทีม

ภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมการบริจาคอวัยวะ อันดับ 2 (คณะกรรมการตัดสิน) ได้รับโล่รางวัลจาก ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เงินรางวัล 100,000 บาท ประกาศนียบัตรผู้ร่วมทีม

ภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมการบริจาคอวัยวะ อันดับ 3 (คณะกรรมการตัดสิน)  ได้รับโล่รางวัลจาก ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เงินรางวัล 70,000 บาท ประกาศนียบัตรผู้ร่วมทีม 
 
ภาพยนตร์โฆษณาทั้ง 10 เรื่อง จะถูกจัดแสดงทางเว็บไซต์ www.TVCforLife.net และ YouTube.com โดยเปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถเข้าชม และทำการส่งต่อทาง Internet

โฆษณาที่ถูกชมมากที่สุด!!! รับรางวัลพิเศษ “ภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมการบริจาคอวัยวะ ยอดนิยม” ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท ประกาศนียบัตรผู้ร่วมทีม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์