จุฬาฯ รับคนเก่งกีฬาฟุตบอลเรียนป.ตรี

จุฬาลงกรณ๊มหาวิทยาลัย กำลังรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางด้านกีฬาประเภท กรีฑา ,รักบี้ฟุตบอล  ,วอลเลย์บอล ,ว่ายน้ำ และฟุตบอล โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)รับรอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2554


         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1.สัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
         2.กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2553 หรือสำเร็จการศึกษาระดับฃั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
         3.มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬาฟุตบอลดีเด่นในระดับชาติตามเกณฑ์ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนด โดยพิจารณาผลงานนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2551 (ตั้แงต่เดือนมกราคม 2551-มกราคม 2554)
         3.1เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก โดยมีตำแหน่งระดับโลกอย่างชัดเจน หรือ
         3.2เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เช่นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก กีฬาโลก เอเขี่ยนเกมส์ ซีเกมส์ หรือ
         3.3เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยหรือนักเรียนไทย ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมกีฬาให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย หรือกีฬานักเรียนนานาชาติ
         4.ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป้นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการกีฬา
         5.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีตอ่ไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
         เอกสารการสมัคร
         1.  ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2554 (รอบที่ 2) พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน  1  รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน) 
         2.  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  รวม 5  ภาคการศึกษา สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6    หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา  สำหรับผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  หรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้วให้นำผลการศึกษาล่าสุดจากสถาบันเดิมมาแสดงด้วย  (เอกสารผลการเรียน จะต้องเป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียนหรือสถาบัน)
         3.  สำเนาประกาศนียบัตร หรือใบรับรองผลงานการแข่งขันและความสามารถทางกีฬา จากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ/หรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (โดยนายกสมาคมหรือเลขาธิการสมาคมเป็นผู้รับรอง) และ/หรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือสำเนาประกาศนียบัตรหรือใบรับรองระดับนานาชาติที่เจ้าภาพออกให้ (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
         4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารหน้า–หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
         5.  สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน (พร้อมลงนาม  สำเนาถูกต้อง)
         6.  สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
         7.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง)
         8.  หนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษา (พร้อมประทับตราโรงเรียนหรือสถาบัน)
         9.  ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนซึ่งรัฐบาลรับรอง ซึ่งออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย


         การสมัคร
         -ส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ อาคารจุลจักรพงษ์ ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หรือ
         -สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ ไปที่ โครงการพัฒนากีฬา(ฟุตบอล)" อาคารนิสิตสัมพันธ์ อาคารจุลจักรพงษ์ ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ วันที่ 18 มีนาคม 2554 เป้นวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร)
         สนใจดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th และ http://www.admissions.ac.th


ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อได้ที่ www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์