รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

ชื่อ
เรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดหนัง
ผู้รายงาน นายชนินทร์  มหาครุฑ  ใจอ่อน
หน่วยงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนวัดหนัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

บทคัดย่อ

 
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ๑) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
โรงเรียนวัดหนัง  ๒)
เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pretest Posttest
Design กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑
โรงเรียนวัดหนัง  สพท.กทม.เขต๓ จำนวน ๓๐ คน 
ได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย ๑)
แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  ๒) เอกสารประกอบการเรียนรู้ ๓)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๔) แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ค่าความยากง่ายและอำนาจจำแนก 
ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ดรรชนีความสอดคล้อง 
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ (เสาวนีย์ 
สิขาบัณฑิต . ๒๕๒๖:๕๓) ความเชื่อมั่นของแบบสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR-20

ผลการวิจัยพบว่า
๑)   เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  มีประสิทธิภาพ ๘๐/๘๔ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ๘๐/๘๐
๒)   เจตคติ
ก่อนใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยที่ ๒๑.๒๓ 
เจตคติหลังใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยที่ ๒๖.๗๖ 
โดยมีผลต่างอยู่ที่  ๕.๕๓

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์