การสื่อสารโทรคมนาคม

การสื่อสารโทรคมนาคม : การพิจารณาด้านกลยุทธ์ การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications) หมายถึง ระบบใด ๆ ก็ตามที่ข้อมูลหรือข่าวสารสามารถถูกส่งผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น ผ่านสายโทรศัพท์ หรือสายเคเบิล หรือผ่านทางอากาศ (สัญญาณคลื่นไมโครเวฟ) ปัจจุบันโทรคมนาคมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอันหนึ่งของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มี 2 ลักษณะ คือ (1) เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ (2) เครือข่ายสื่อสารแบบกระจาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ (Centralized computer networks) หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบรวมเข้าสู่ส่วนกลาง เป็นการประมวลผลข้อมูลจากที่ต่าง ๆ ที่เครื่องประมวลผลที่มีขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประมวลผล ก่อนกลางทศวรรษที่ 1970 หลายองค์กรมุ่งเน้นไปที่การใช้คอมพิวเตอร์แบบรวมเข้าสู่ส่วนกลาง และเริ่มมีการประยุกต์ใช้การโทรคมนาคมในแขนงธุรกิจ เช่น ระบบการสำรองที่นั่งสายการบิน โดยเครือข่ายภายในองค์กรจะมีลักษณะคือ ให้สถานงานสามารถเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่แบบรวมไว้ที่ส่วนกลางได้โดยเครือข่ายจะแบ่งเวลาให้กับสถานีงานจากพื้นที่ต่าง ๆ ในการใช้เครื่องประมวลผลดังกล่าว (Time-sharing networks) ดังรูปที่ 8.1 แสดงตัวอย่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ 2. เครือข่ายการสื่อสารแบบกระจาย (Distributed communication networks) เป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กหลาย ๆ เครื่องในลักษณะของเครือข่าย เช่น เครือข่ายแบบท้องถิ่นหรือเครือข่ายเฉพาะพื้นที่ (LAN) รวมถึงระบบไปรษณีย์

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 115 คน กำลังออนไลน์