เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 หัวข้อรายงาน :    การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย  (E-Learning)
                        
 วิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML
                         ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ผู้เสนอรายงาน     นายบัญชา  เกษม ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ  1) เพื่อสร้างบทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ บนเครือข่าย (E-Learning) วิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย  (E-Learning) วิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML  3) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย  (E-Learning) วิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML  โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียน กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้  95%-60%  

              กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3  ปีการศึกษา 2551 ที่เลือกเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์  เป็นวิชาเพิ่มเติม จำนวน 41 คน คัดเลือกโดยการเลือกแบบเจาะจงจากประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2551 ที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรรค์ เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML จำนวน 464 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย (E-Learning) วิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
              ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย (E-Learning) วิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ   83.48/81.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ที่เรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย  (E-Learning) วิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) ประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) วิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 95%-60% ที่ตั้งไว้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์