ราชภัฎสวนสุนันทา รับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 10


 
         มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (มรภ.สวนสุนันทา) กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 10 ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2554


         คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
         1.ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
         2.เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
         3.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         4.มีความประพฤติเรียบร้อย
         5.เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
         6.มีสัญชาติไทย และผู้ที่มีอายุเกิน 15 ปี ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
         7.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ประกาศนียบัตรเทคนิค(ปวท.)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือเทียบเท่า
         8.สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ามาแล้ว สามารถนำผลการเรียนที่เคยศึกษามาแล้วในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมายื่นเรื่องขอเทียบโอนรายวิชา ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามหลักสูตรของสาขาวิชา ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551

         เอกสารการสมัคร
         1.ใบสมัครที่กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน
         2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 ใบสำหรับติดในใบสมัครและติดที่บัตรที่นั่งสอบ
         3.วุิฒิการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร(ตัวจริง)
         4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         5.ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท
         หมายเหคุ : การสมัครเลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
        

         สนใจสมัครได้ที่จุดบริการ งานทะเบียนและระบบข้อมูล อาคารสำนักงานอธิการบดี(32) ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาสอบถามหลักสูตรที่เปิดรับสมัครได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2160-1023 หรือ http://www.ssru.ac.th/ หรืองานทะเบียนและระบบข้อมูล กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-2160-1017,0-2160-1024ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อได้ที่ www.elearneasy.com
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์