ราชภัฎสวนสุนันทา รับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 10


 
         มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (มรภ.สวนสุนันทา) กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 10 ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2554


         คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
         1.ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
         2.เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
         3.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         4.มีความประพฤติเรียบร้อย
         5.เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
         6.มีสัญชาติไทย และผู้ที่มีอายุเกิน 15 ปี ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
         7.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ประกาศนียบัตรเทคนิค(ปวท.)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือเทียบเท่า
         8.สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ามาแล้ว สามารถนำผลการเรียนที่เคยศึกษามาแล้วในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมายื่นเรื่องขอเทียบโอนรายวิชา ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามหลักสูตรของสาขาวิชา ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551

         เอกสารการสมัคร
         1.ใบสมัครที่กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน
         2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 ใบสำหรับติดในใบสมัครและติดที่บัตรที่นั่งสอบ
         3.วุิฒิการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร(ตัวจริง)
         4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         5.ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท
         หมายเหคุ : การสมัครเลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
        

         สนใจสมัครได้ที่จุดบริการ งานทะเบียนและระบบข้อมูล อาคารสำนักงานอธิการบดี(32) ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาสอบถามหลักสูตรที่เปิดรับสมัครได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2160-1023 หรือ http://www.ssru.ac.th/ หรืองานทะเบียนและระบบข้อมูล กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-2160-1017,0-2160-1024ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อได้ที่ www.elearneasy.com
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 335 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr14313