รายงานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

ชื่อเรื่อง     รายงานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  โรงเรียนบ้านโนนสวาง   อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า  นายทิพวัฒน์  ริยะ
หน่วยงาน   โรงเรียนบ้านโนนสวาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ปีพุทธศักราช   2554
บทคัดย่อ 
การพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  ถือเป็นหน้าที่สำคัญของสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะต้องให้ความสำคัญ  และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะมีคุณธรรมนำความรู้  เพราะต้องถือว่าเด็กและเยาวชนเป็นต้นกล้าหน่ออ่อนของสังคมที่จะเติบโตขึ้นไปพร้อมกับการขัดเกลา  อบรมเลี้ยงดูให้เป็นผู้ที่พร้อมจะสร้างชีวิตและสังคมให้มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  โรงเรียนบ้านโนนสวาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research Principle)  โดยใช้กระบวนการทำงานที่เป็นวงจรแบบบันไดเวียน PAOR ตามแนวคิดของเคมมิสและแม็คเท็กการ์ท (Kemmis and Mc Taggart) ดำเนินการ  2  วงรอบ  แต่ละวงรอบประกอบด้วย  4  ขั้นตอน  ได้แก่การวางแผน (Planning)  การปฏิบัติ (Action)  การสังเกต (Observation)  และการสะท้อนผล  (Reflection)  ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย  กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า  จำนวน  4  คน  กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  32  คน  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน  35  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์  และแบบสอบถาม  การวิเคราะห์ข้อมูลยึดหลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามมิติ (Triangulation)  และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )  ประกอบกับการพรรณาวิเคราะห์
ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
1.ก่อนการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายยังมีพฤติกรรมการแสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรมยังไม่เหมาะสม  ไม่ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ซึ่งประกอบด้วย  6  ตัวบ่งชี้  พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  เช่น  การไม่มีระเบียบวินัย  ไม่ตรงเวลา  ไม่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี  พูดโกหก  ไม่ค่อยมีสัมมาคารวะต่อบุพการีและครูบาอาจารย์  ชอบด่าว่ารังแกเพื่อน  ใช้วัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียนแล้วไม่เก็บรักษา  เป็นต้น  จากปัญหาพฤติกรรมนักเรียนดังกล่าว  กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าจึงได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาในวงรอบที่  1  ได้แก่  การอบรมธรรมสวนะเพื่อพัฒนาจิต  และวงรอบที่  2  ได้แก่  การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (บวชชีพราหมณ์)  และการนิเทศติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
2.ผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนทั้ง  2  วงรอบ  สรุปได้จากการสังเกต  พบว่า  นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกโดยรวมทั้ง  6  ด้าน  อยู่ในระดับปฏิบัติมาก (ค่าเฉลี่ย 2.67) เมื่อแยกเป็นรายด้านตามกรอบการวิจัย  พบว่า  ด้านมีความกตัญญูกตเวที  มีระดับปฏิบัติมากกว่าด้านอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 2.89)  และด้านมีวินัย  มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ  มีระดับปฏิบัติมากแต่น้อยกว่าด้านอื่น (ค่าเฉลี่ย  2.52)  และปรากฏผลจากแบบสอบถามผู้ปกครองนักเรียน  พบว่า  ผู้ปกครองนักเรียนเห็นคุณลักษณะการแสดงออกของนักเรียนอยู่ในระดับมากทุกด้าน (ค่าเฉลี่ย 4.07) ด้านมีความกตัญญูกตเวทีระดับมากกว่าระดับอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย  4.34) 
และด้านมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ มีระดับคุณลักษณะมากแต่น้อยกว่าด้านอื่นๆ เช่นกัน(ค่าเฉลี่ย  3.86)จากการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์  การอบรมธรรมสวนะเพื่อพัฒนาจิต  การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (บวชชีพราหมณ์)และการนิเทศติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  เป็นผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ถูกต้องเหมาะสมตามกรอบคุณธรรม จริยธรรมทั้ง  6  ด้าน  อย่างน่าพึงพอใจ 
 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์