รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนสร้างสุขตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ สำนักงานเขตมีนบุรี ปีการศึกษา 2553

ชื่อผลงานทางวิชาการ       รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนสร้างสุขตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์  สำนักงานเขตมีนบุรี  ปีการศึกษา  2553

ชื่อผู้เสนอผลงาน                นางนารีนาถ  ตั้นจัด บทคัดย่อ                   

                รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนสร้างสุขตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  ของโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์  สำนักงานเขตมีนบุรี  ปีการศึกษา  2553  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน    ในประเด็นต่าง    โดยใช้รูปแบบซิป  โมเดล  (CIPP  Model)  ดังนี้  1)  เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อมเกี่ยวกับความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ  2)  เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าเกี่ยวกับการจัดบุคลากร  ทรัพยากร  อาคารสถานที่  และปัจจัยสนับสนุนอื่น    ในการดำเนินโครงการ  3)  เพื่อประเมินด้านกระบวนการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ  4)  เพื่อประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการ

                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน  ประกอบด้วย  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  15  คน  ครูโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์  จำนวน  29  คน  ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์  จำนวน  130  คน  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์  จำนวน  130  คน                   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  วิเคราะห์ค่าสถิติ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ค่าร้อยละ                   ผลการประเมินโครงการโรงเรียนสร้างสุขตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  ของโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์  สำนักงานเขตมีนบุรี  ปีการศึกษา  2553  สรุปได้ดังนี้                   1.  ด้านสภาวะแวดล้อม  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และครูผู้สอน  ผลการประเมินโดยภาพรวม  พบว่า  มีความเหมาะสม  สอดคล้อง  อยู่ในระดับ  มากที่สุด                     2.  ด้านปัจจัยนำเข้า  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และครูผู้สอน  ผลการประเมินความพร้อมในการเตรียมบุคลากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  อาคารสถานที่  และการได้รับความสนับสนุน  โดยภาพรวม  พบว่า  มีความพร้อมอยู่ในระดับ  มากที่สุด                   3.  ด้านกระบวนการ  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครูผู้สอน  และผู้ปกครอง  ผลการประเมินโดยภาพรวม  พบว่า  มีกระบวนการดำเนินงานอยู่ในระดับ  มากที่สุด                   4.  ด้านผลผลิต  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง  และนักเรียน  ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมของครู  พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  หลังการดำเนินโครงการ  โดยภาพรวม  พบว่า  ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่ในระดับ  มาก                     การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ  หลังจากดำเนินงานสิ้นสุด  โดยภาพรวม  พบว่า  มีระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ  อยู่ในระดับ  มากที่สุด                   ผลการประเมินการจัดกิจกรรมทั้ง  6  กิจกรรมตามโครงการ  พบว่าอยู่ในระดับ  มากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม  พบว่า  มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ  มากที่สุด  ทุกกิจกรรม  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 77 คน กำลังออนไลน์