แจกแผนการสอน ทุกวิชา ทุกระดับ

แผนการสอนรวมทุกวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Green  light      http://www.ziddu.com/download/14849251/111.rar.htmlPost Cards        http://www.ziddu.com/download/14849410/112.rar.htmlคณิตศาสตร์        http://www.ziddu.com/download/14849403/113.rar.htmlการเกษตร          http://www.ziddu.com/download/14849409/114.rar.htmlงานช่าง             http://www.ziddu.com/download/14849411/115.rar.htmlงานธุรกิจ            http://www.ziddu.com/download/14849408/116.rar.htmlงานบ้าน             http://www.ziddu.com/download/14849405/117.rar.htmlงานประดิษฐ์        http://www.ziddu.com/download/14849402/118.rar.htmlดนตรีนาฏศิลป์     http://www.ziddu.com/download/14849407/119.rar.htmlทัศนศิลป์            http://www.ziddu.com/download/14849406/120.rar.htmlประวัติศาสตร์       http://www.ziddu.com/download/14849404/121.rar.htmlพระพุทธศาสนา   http://www.ziddu.com/download/14849814/122.rar.htmlภาษาไทย           http://www.ziddu.com/download/14849813/123.rar.htmlภูมิศาสตร์           http://www.ziddu.com/download/14849812/124.rar.htmlวิทยาศาสตร์        http://www.ziddu.com/download/14849815/125.rar.htmlเศรษฐศาสตร์       http://www.ziddu.com/download/14850002/126.rar.htmlสุขศึกษา                        http://www.ziddu.com/download/14850000/127.rar.htmlหน้าที่พลเมือง     http://www.ziddu.com/download/14850001/128.rar.html

แผนการสอนรวมทุกวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Green light       http://www.ziddu.com/download/14850274/211.rar.htmlPost Cards        http://www.ziddu.com/download/14850276/212.rar.htmlคณิตศาสตร์        http://www.ziddu.com/download/14850277/213.rar.htmlการเกษตร          http://www.ziddu.com/download/14850279/214.rar.htmlงานช่าง             http://www.ziddu.com/download/14850273/215.rar.htmlงานธุรกิจ            http://www.ziddu.com/download/14850280/216.rar.htmlงานบ้าน             http://www.ziddu.com/download/14850275/217.rar.htmlงานประดิษฐ์        http://www.ziddu.com/download/14850278/218.rar.htmlดนตรีนาฏศิลป์     http://www.ziddu.com/download/14850281/219.rar.htmlทัศนศิลป์            http://www.ziddu.com/download/14850272/220.rar.htmlประวัติศาสตร์       http://www.ziddu.com/download/14850910/221.rar.htmlพระพุทธศาสนา   http://www.ziddu.com/download/14850908/222.rar.html

ภาษาไทย           http://www.ziddu.com/download/14850909/223.rar.htmlภูมิศาสตร์           http://www.ziddu.com/download/14850937/224.rar.htmlวิทยาศาสตร์        http://www.ziddu.com/download/14850936/225.rar.htmlเศรษฐศาสตร์       http://www.ziddu.com/download/14850935/226.rar.html

สังคมศึกษา         http://www.ziddu.com/download/14850985/227.rar.html

สุขศึกษา                        http://www.ziddu.com/download/14850986/228.rar.htmlหน้าที่พลเมือง     http://www.ziddu.com/download/14850984/229.rar.html

แผนการสอนรวมทุกวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Green light       http://www.ziddu.com/download/14851011/311.rar.htmlงานเกษตร          http://www.ziddu.com/download/14851009/312.rar.htmlงานช่าง             http://www.ziddu.com/download/14851010/313.rar.htmlงานธุรกิจ            http://www.ziddu.com/download/14864964/314.rar.htmlงานบ้าน             http://www.ziddu.com/download/14864967/315.rar.htmlงานประดิษฐ์        http://www.ziddu.com/download/14864965/316.rar.htmlดนตรีนาฏศิลป์     http://www.ziddu.com/download/14865555/317.rar.htmlทัศนศิลป์            http://www.ziddu.com/download/14865556/318.rar.htmlประวัติศาสตร์       http://www.ziddu.com/download/14865554/319.rar.htmlพระพุทธศาสนา   http://www.ziddu.com/download/14865557/320.rar.htmlภาษาไทย           http://www.ziddu.com/download/14865935/321.rar.htmlภูมิศาสตร์           http://www.ziddu.com/download/14865933/322.rar.htmlวิทยาศาสตร์        http://www.ziddu.com/download/14865936/323.rar.htmlเศรษฐศาสตร์       http://www.ziddu.com/download/14865934/324.rar.htmlสุขศึกษา                        http://www.ziddu.com/download/14865938/325.rar.htmlหน้าที่พลเมือง     http://www.ziddu.com/download/14865937/326.rar.html

แจกฟรี...แผนจัดการเรียนรู้ / แผนการสอน  วิชาฟิสิกส์ แผนการสอน วิชาฟิสิกส์  ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การเคลื่อนที่                      http://www.ziddu.com/download/11966875/1.rar.htmlดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  สนามของแรง                    http://www.ziddu.com/download/11966926/2.rar.htmlดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  คลื่น                      http://www.ziddu.com/download/11966927/3.rar.htmlดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์              http://www.ziddu.com/download/11966925/4.rar.htmlดาวน์โหลดเพิ่มเติม  วิเคราะห์หลักสูตร            http://www.ziddu.com/download/11967061/222.rar.htmlดาวน์โหลดเพิ่มเติม  แบบทดสอบ            http://www.ziddu.com/download/11967032/111.rar.html แจกฟรี...แผนจัดการเรียนรู้ / แผนการสอน  วิชาฟิสิกส์ แผนการสอน วิชาฟิสิกส์  ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2            http://www.ziddu.com/download/12147832/3A.rar.htmlแจกกันไปใช้ครับ  เอกสารประกอบการเรียนฟิสิกส์ ระดับมัธยมปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดีมาก  โหลดไปใช้กันเลยครับ    เรื่องที่ 1 การวัด                            http://www.ziddu.com/download/11967097/1.pdf.htmlเรื่องที่ 2 การเคลื่อนที่                    http://www.ziddu.com/download/11967177/2.pdf.htmlเรื่องที่ 3 กฎการเคลื่อนที่                http://www.ziddu.com/download/11967173/3.pdf.htmlเรื่องที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ       http://www.ziddu.com/download/11967174/.pdf.htmlเรื่องที่ 5 งานและพลังงาน              http://www.ziddu.com/download/11967175/5.pdf.htmlเรื่องที่ 6 โมเมนตัม                        http://www.ziddu.com/download/11967176/6.pdf.htmlเรื่องที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน        http://www.ziddu.com/download/11967263/.pdf.htmlเรื่องที่ 8   สภาพสมดุลยืดหยุ่น       http://www.ziddu.com/download/11967264/.pdf.html เรื่องที่ 9   ของไหล                      http://www.ziddu.com/download/11967265/10.pdf.htmlเรื่องที่ 10  ความร้อน                    http://www.ziddu.com/download/11967266/9.pdf.htmlเรื่องที่ 11  คลื่นกล                       http://www.ziddu.com/download/11967267/11.pdf.htmlเรื่องที่ 12  เสียง                          http://www.ziddu.com/download/11967388/12.pdf.htmlเรื่องที่ 13  แสง                           http://www.ziddu.com/download/11967391/13.pdf.htmlเรื่องที่ 14  ทัศนอุปกรณ์                http://www.ziddu.com/download/11967389/14.pdf.html      เรื่องที่ 15  ไฟฟ้าสถิตย์                 http://www.ziddu.com/download/11967392/15.pdf.htmlเรื่องที่ 16  แม่เหล็กไฟฟ้า 1          http://www.ziddu.com/download/11967390/16.pdf.htmlเรื่องที่ 17  แม่เหล็กไฟฟ้า 2          http://www.ziddu.com/download/11967549/.pdf.htmlเรื่องที่ 18  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า       http://www.ziddu.com/download/11967550/.pdf.htmlเรื่องที่ 19  ฟิสิกส์อะตอม               http://www.ziddu.com/download/11967551/19.pdf.htmlเรื่องที่ 20  ฟิสิกส์นิวเคลียร์                        http://www.ziddu.com/download/11967552/17.pdf.html แจกกันไปใช้ครับ  คณิตศาสตร์ล้วนๆ   เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดีมาก  โหลดไปใช้กันเลยครับ                            เรื่องที่ 1 เซต                               http://www.ziddu.com/download/12118508/1.pdf.htmlเรื่องที่ 2 ตรรกศาสตร์                    http://www.ziddu.com/download/12118526/2..pdf.htmlเรื่องที่ 3 การแจกแจงปกติ              http://www.ziddu.com/download/12118614/3..pdf.htmlเรื่องที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล            http://www.ziddu.com/download/11967174/.pdf.htmlเรื่องที่ 5 กำหนดการเชิงเส้น           http://www.ziddu.com/download/12118703/5..pdf.htmlเรื่องที่ 6 ความน่าจะเป็น                 http://www.ziddu.com/download/12118705/6..pdf.htmlเรื่องที่ 7 ความสัมพันธ์                   http://www.ziddu.com/download/12118704/7..pdf.htmlเรื่องที่ 8   ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น http://www.ziddu.com/download/12118706/.pdf.htmlเรื่องที่ 9   แคลคูลัส                      http://www.ziddu.com/download/12118707/.pdf.htmlเรื่องที่ 10  จำนวนจริง                   http://www.ziddu.com/download/12119104/10..pdf.htmlเรื่องที่ 11  จำนวนเชิงซ้อน             http://www.ziddu.com/download/12119105/11..pdf.htmlเรื่องที่ 12  ทฤษฎีกราฟ                 http://www.ziddu.com/download/12119102/12..pdf.htmlเรื่องที่ 13  ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ        http://www.ziddu.com/download/12119101/.pdf.htmlเรื่องที่ 14  เมตริกซ์                      http://www.ziddu.com/download/12119103/14..pdf.html เรื่องที่ 15  เรขาคณิต                    http://www.ziddu.com/download/12119151/15..pdf.htmlเรื่องที่ 16  ลอการิทึม                   http://www.ziddu.com/download/12119150/16..pdf.htmlเรื่องที่ 17  ลำดับอนุกรม                http://www.ziddu.com/download/12119149/17..pdf.html เรื่องที่ 18  เวกเตอร์                      http://www.ziddu.com/download/12119148/18..pdf.html แบ่งปันกันไปใช้นะครับ  เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่น่าใช้มากครับ เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาโลก ดาราศาสตร์ อวกาศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ      เรื่องที่  1  บทนำเกี่ยวกับวิชาดาราศาสตร์                               http://www.ziddu.com/download/12147209/.pdf.htmlเรื่องที่  2  เอกภพ            http://www.ziddu.com/download/12147210/3..pdf.htmlเรื่องที่  3  ระบบสุริยะ            http://www.ziddu.com/download/12147211/2..pdf.htmlเป็นการสรุปเนื้อหาที่เข้าใจง่ายมากครับ แผนการสอน  แผนจัดการเรียนรู้วิชาโลก  ดาราศาสตร์  อวกาศใช้ได้ทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลายครับ  ดาวน์โหลดไปใช้ฟรี...            หน่วยการเรียนรู้ที่ 1          http://www.ziddu.com/download/12147327/11.rar.htmlหน่วยการเรียนรู้ที่ 2          http://www.ziddu.com/download/12147326/22.rar.htmlหน่วยการเรียนรู้ที่ 3          http://www.ziddu.com/download/12147324/33.rar.htmlหน่วยการเรียนรู้ที่ 4          http://www.ziddu.com/download/12147325/44.rar.htmlหน่วยการเรียนรู้ที่ 5          http://www.ziddu.com/download/12147428/55.rar.htmlหน่วยการเรียนรู้ที่ 6          http://www.ziddu.com/download/12147429/77.rar.htmlหน่วยการเรียนรู้ที่ 7          http://www.ziddu.com/download/12147430/66.rar.html  แจกหลักสูตรสาระการเรียนรู้หลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/12147566/1A.rar.html หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์            http://www.ziddu.com/download/12147578/2A.rar.html เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ เรื่องที่  1  กรดเบส                      http://www.ziddu.com/download/12147954/1B.pdf.htmlเรื่องที่  2  ปริมาณสารสัมพันธ์        http://www.ziddu.com/download/12147953/2B.pdf.htmlเรื่องที่  3  ไฟฟ้าเคมี                     http://www.ziddu.com/download/12147951/3B.pdf.htmlเรื่องที่  4  สมดุลเคมี                     http://www.ziddu.com/download/12147950/4B.pdf.htmlเรื่องที่  5  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี http://www.ziddu.com/download/12147952/5B.pdf.html แจกกันไปใช้  รวมแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น  โหลดเลยจ้าข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1            http://www.ziddu.com/download/12285710/1mat.rar.htmlข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2            http://www.ziddu.com/download/12285712/2mat.rar.htmlข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3            http://www.ziddu.com/download/12285711/3mat.rar.htmlรวมข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น            http://www.ziddu.com/download/12285558/4mat.rar.html แผนการจัดการเรียนรู้  แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นแผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1  ภาคเรียนที่ 1                        http://www.ziddu.com/download/12315238/1matb1.rar.htmlแผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1  ภาคเรียนที่ 2                         http://www.ziddu.com/download/12316014/1matb2.rar.htmlแผนการสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1  ภาคเรียนที่ 1                          http://www.ziddu.com/download/12656817/1matp1.rar.html     แผนจัดการเรียนรู้  แผนการสอนวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4  ภาคเรียนที่ 2เป็นไฟล์เอกสารสามารถแก้ไขได้  มีใบความรู้และแบบฝึกทักษะแผนจัดการเรียนรู้ที่  7    เรื่อง  การหาแรงลัพธ์และการรวมเวกเตอร์โดยวิธีสร้างรูป             http://www.ziddu.com/download/12329996/7.docx.htmlแผนจัดการเรียนรู้ที่  8    เรื่อง  การแยกแรงและการหาแรงลัพธ์โดยวิธีการคำนวณ            http://www.ziddu.com/download/12330090/8.docx.htmlแผนจัดการเรียนรู้ที่  9    เรื่อง  สมดุลกลและสมดุลการเลื่อนที่              http://www.ziddu.com/download/12330368/9.docx.htmlแผนจัดการเรียนรู้ที่  10   เรื่อง  สมดุลของแรงเสียดทาน            http://www.ziddu.com/download/12331677/10.docx.htmlแผนจัดการเรียนรู้ที่  11   เรื่อง  ศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วง            http://www.ziddu.com/download/12343493/11.docx.htmlแผนจัดการเรียนรู้ที่  12   เรื่อง  สมดุลต่อการหมุน             http://www.ziddu.com/download/12343597/12.docx.htmlแผนจัดการเรียนรู้ที่  13   เรื่อง  สมดุลสัมบูรณ์              http://www.ziddu.com/download/12343623/13.docx.htmlแผนจัดการเรียนรู้ที่  14   เรื่อง  การนำหลักการสมดุลไปประยุกต์และเครื่องกล            http://www.ziddu.com/download/12343622/14.docx.htmlแผนจัดการเรียนรู้ที่  15   เรื่อง  ทบทวนอีกครั้งย้ำความเข้าใจ            http://www.ziddu.com/download/12343748/15.docx.htmlแผนจัดการเรียนรู้ที่  16   เรื่อง   งาน            http://www.ziddu.com/download/12343749/16.docx.htmlแผนจัดการเรียนรู้ที่  17   เรื่อง   กำลัง             http://www.ziddu.com/download/12345079/17.docx.htmlแผนจัดการเรียนรู้ที่  18   เรื่อง   พลังงาน            http://www.ziddu.com/download/12345110/18.docx.html แผนจัดการเรียนรู้ที่  19   เรื่อง   พลังงานจลน์            http://www.ziddu.com/download/12345111/19.docx.html แผนจัดการเรียนรู้ที่  20   เรื่อง   พลังงานศักย์โน้มถ่วง            http://www.ziddu.com/download/12345109/20.docx.htmlแผนจัดการเรียนรู้ที่  21   เรื่อง   พลังงานศักย์ยืดหยุ่น            http://www.ziddu.com/download/12356485/21.docx.htmlแผนจัดการเรียนรู้ที่  22   เรื่อง     กฎการอนุรักษ์พลังงาน            http://www.ziddu.com/download/12356486/22.docx.htmlแผนจัดการเรียนรู้ที่  23   เรื่อง   เครื่องกลและเครื่องใช้ไฟฟ้า            http://www.ziddu.com/download/12356483/23.docx.htmlแผนจัดการเรียนรู้ที่  24   เรื่อง   หลักการทำงานของเครื่องกล            http://www.ziddu.com/download/12356487/24.docx.htmlแผนจัดการเรียนรู้ที่  25   เรื่อง  ทบทวนอีกครั้งย้ำความเข้าใจ            http://www.ziddu.com/download/12356484/25.docx.htmlแผนจัดการเรียนรู้ที่  26   เรื่อง   ความหมายของโมเมนตัมแผนจัดการเรียนรู้ที่  27   เรื่อง   แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัมแผนจัดการเรียนรู้ที่  28   เรื่อง   การดลและแรงดลแผนจัดการเรียนรู้ที่  29   เรื่อง   การคำนวณการดลและแรงดลแผนจัดการเรียนรู้ที่  30   เรื่อง   การชน 1แผนจัดการเรียนรู้ที่  31   เรื่อง   การชน 2แผนจัดการเรียนรู้ที่  32   เรื่อง   การชน 3แผนจัดการเรียนรู้ที่  33   เรื่อง   การคำนวณเกี่ยวกับการชนแผนจัดการเรียนรู้ที่  34   เรื่อง   กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมแผนจัดการเรียนรู้ที่  35   เรื่อง  การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตแผนการเรียนรู้ที่ 26 - 35              http://www.ziddu.com/download/12356546/3.doc.html แผนการสอนวิชาศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแผนการสอนวิชา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1            http://www.ziddu.com/download/12361403/art1.rar.htmlแผนการสอนวิชา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2            http://www.ziddu.com/download/12361492/art2.rar.htmlแผนการสอนวิชา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3            http://www.ziddu.com/download/12361430/art3.rar.html นิทานลูกเสือ            http://www.ziddu.com/download/12642719/A1.rar.html

ขอเเผนการสอน เกษตร ม 3

 

ดีใจจัง

ต้องการแผนการสอน วิทย์-คณิต ม.ต้น

 

Thank you very much

ขอบคุณคะ

ดีมากๆๆ

เป็นสมาชิกด้วยคนครับ

ขอบคุณ

555

ขอบคุณมากค่ะ

แนะการเรียน
ได้ดีมากค่ะ

ขอบคุงค่ะ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ใหม่
ขอบคุณครับ

ขอบคุณมากคับ...

 

???

ขอบคุณมากๆค่ะ

ดีมาก ๆ เรย

อยากได้แผนการสอนประวัติศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี ป. 4-6 มากเลยค่ะ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณค่ะ

Thank you very much

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์