แบบฝึกหัดภาษาำไทย ม.1(พยางค์ในภาษาไทย)

รูปภาพของ ppsmoorati
แบบฝึกหัดภาษาไทย ม.1(พยางค์ในภาษาไทย)
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดเป็นแหล่งเริ่มต้นของการเกิดเสียง
ก.ปอด     ข.หลอดลม
ค.เส้นเสียง   ง.ลิ้น
2.เสียงที่มีความก้องกังวานคือเสียงอะไร
ก.เสียงแท้     ข.เสียงแปร
ค.เสียงดนตรี   ง.ทุกเสียงรวมกัน
3.ข้อใดประสมด้วยสระแท้เสียงสั้นทุกคำ
ก.อาแป๊ะคะ     ข.พบกันใหม่
ค.อย่าเอะอะ     ง.รีบไปเถอะ
4.ข้อใดประสมด้วยสระเลื่อนทุกคำ
ก.เมื่อแม่มา    ข.เรียกเรือเร็ว
ค.เปรียบเปรยไป   ง.กลัวเกลือกกลั้ว
5.ข้อใดประสมด้วยหระเสียงยาวมากที่สุด
ก.ไปกันบ้าง     ข.เลือกซื้อของ
ค.เขาจนมาก    ง.ก็เคยอยู่
6.ข้อใดมีพยางค์ที่เขียนรูปสระไว้หน้าและหลังมากที่สุด
ก.แดงเป็นเลิศ     ข.ในโรงเรียน
ค.เขาและเธอ      ง.ไม่เกเร
7.พยัญชนะที่มีเสียงซ้อกันมากที่สุมีกี่ตัว
ก. 3 ตัว        ข. 4 ตัว
ค. 5 ตัว        ง. 6 ตัว
8.เสียงพยัญชนะใดที่เป็นส่วนของเสียงสระด้วย
ก.  ร  อ  ย      ข. อ  ย   ว
ค.  อ   ฮ   ห      ง. ร   ล   ว
9.ข้อใดมีคำที่มีเสียงพยํญชนะท้ายพยางค์ในแม่เกอวมากที่สุด
ก.เขาหิวแล้ว    ข.เรื่องราวเลว
ค.แววดาวหาวนอน    ง.ทั่วถิ่นไทย
10.ข้อใดมีเสียงตัวสะกดทุกคำ
ก.ใครชอบเที่ยว    ข.เต่าคลานเร็ว
ค.เธอสวยมาก    ง.ทั่วท้องถิ่น
11.  คมนาคม  มีกี่พยางค์
ก.  3  พยางค์    ข. 4 พยางค์
ค. 5 พยางค์       ง.  6  พยางค์
12.คำใดมีพยางค์เท่ากับคำว่า    สมถะ
ก. สมัคร      ข.สละสลวย
ค.สมุฏฐาน     ง.สราญ
13.คำใดมีพยางค์มากที่สุด
ก.พยัคฑินทร์      ข.พนาศรม
ค.พรหมาสตร์     ง.พงศาวดาร
14.คำใดมีเสียงวรรณยุกต์ระดับสูงสุด
ก.น้ำ        ข.หนัก
ค.หนู       ง.นิด
15. คำใดเมื่อใส่รูปวรรณยุกต์ทำให้เสียงและความหมายเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด
ก.หมู    ข.เสือ
ค.แร้ง     ง. ม้า

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 330 คน กำลังออนไลน์