ข้อสอบดนตรี ม.1(ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฏศิลป์และละครของไทย)

รูปภาพของ ppsmoorati

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฏศิลป์และละครของไทย
 
 
 
1.ละครไทยแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก.3 ประเภท   ค.5 ประเภท
ข.4 ประเภท   ง.6  ประเภท
 
 
2.ข้อใดไม่ใช่ประเภทของละครไทย
ก.ละครดึกดำบรรพ์
ข.ละครรำแบบดั้งเดิม
ค.ละครรำแบบปรับปรุง
ง.ละครที่พัฒนาขึ้นใหม่
 
 
 
3.ละครประเภทใดเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ก.ละครรำประยุกต์
ข.ละครรำสมัยใหม่
ค.ละครรำแบบดั้งเดิม
ง.ละครรำแบบปรับปรุง
 
 
4.ละครชนิดแรกของไทยคือข้อใด
ก.ละครใน
ข.ละครนอก
ค.ละครชาตรี
ง.ละครพันทาง
 
 
5.ละครในข้อใด ไม่จัด อยู่ในละครประเภทเดียวกัน
ก.ละครในล
ข.ละครนอก
ค.ละครชาตรี
ง.ละครดึกดำบรรพ์
 
 
6.เพราะเหตุใดจึงเรียกว่า ละครชาตรีเข้าเครื่อง
ก.เพราะมีการนำละครชาตรีกับละครนอกมาผสมผสานเข้าด้วยกัน
ข.เพราะเครื่องแต่งกายที่ใช้มีความ
หลากหลายมากกว่าละครชนิดอื่น
ค.เพราะใช้เครื่องแต่งกายที่เป็นเครื่องแต่งกายของการแสดงโขนทั้งหมด
ง.เพราะเรียกชื่อตามวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ซึ่งเป็นวงดนตรีไทยที่ใชั้บรรเลงประกอบการแสดง
 
 
 
7.ข้อใดไม่ใช่ ตัวแสดงในละครชาตรีแบบดั้งเดิม
ก.ตัวนาง   ค.ตัวตลก
ข.ตัวยักษ์   ง.ตัวนายโรง
 
 
8.ในอดีตละครชนิดใดทำการแสดงในลักษณะละครเร่
ก.ละครใน     ค.ละครชาตรี
ข.ละครนอก   ง.ละครพันทาง
 
 
9.ละครดึกดำบรรพ์เกิดจากการผสมผสานระหว่างข้อใด
ก.ละครในกับลีลาศ
ข.ละครในกับโอเปรา
ค.ละครนอกกับบัลเลต์
ง.ละครพันทางกับละครบรอดเวย์
 
 
10.ละครดึกดำบรรพ์ เกิดขึ้นในรัชกาลใด
ก.รัชกาลที่ 4  ค.รัชกาลที่ 6
ข.รัชกาลที่ 5  ง.รัชกาลที่ 7
 
 
11.ละครเสภา เกิดขึ้นในรัชกาลใด
ก.รัชกาลที่ 3   ค.รัชกาลที่ 5
ข.รัชกาลที่ 4   ง.รัชกาลที่ 6
 
 
12.ละครพันทาง เกิดขึ้นในรัชกาลใด
ก.รัชกาลที่ 2   ค.รัชกาลที่ 4
ข.รัชกาลที่ 3   ง.รัชกาลที่ 5
 
 
13.คอนเสิร์ตเรื่อง หมายถึงละครชนิดใด
ก.ละครเสภา
ข.ละครสังคีต
ค.ละครพันทาง
ง.ละครดึกดำบรรพ์
 
 
14.ในอดีตละครในจะแสดงในสถานที่ใด
ก.ลานวัด
ข.พระราชวัง
ค.ศูนย์รวมชาวบ้าน
ง.หน้าสถานที่ราชการ
 
 
15.ละครชนิดใดที่ได้รับอิทธิพลมาจากละคร
บังสวันของมลายู(Malay Opera)
ก.ละครเพลง
ข.ละครโทรทัศน์
ค.ละครพูดสลับลำ
ง.ละครร้องสลับพูด
 
 
16.ละครชนิดใดเลียนแบบมาจากอุปรากรที่เรียกว่า  โอเปอเรติก ลิเบรตโต (Operatic Libretto)
ก.ละครมลายู
ข.ละครสังคีต
ค.ละครโทรทัศน์
ง.ละครร้องล้วนๆ
 
 
 
17.ละครชนิดใดที่ถือว่าบทร้องเป็นเพียงส่วนประกอบของการแสดงเท่านั้น
ก.ละครสังคีต
ข.ละครพูดล้วนๆ
ค.ละครพูดสลับลำ
ง.ละครร้องล้วน ๆ
 
 
18.พระมหากษัตริย์มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางนาฏิศิลป์และการละครของไทย
อย่างไร
ก.ทรงให้การสนับสนุนผลงาน
ข.ทรพระราชนิพนธ์บทละคร
ค.ทรงร่วมสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
ง.ถูกทุกข้อ
 
 
19.บทละครชนิดใดที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของ
การปลุกใจให้เกิดความรักชาติ
ก.ละครสังคีต
ข.ละครโทรทัศน์
ค.ละครดึกดำบรรพ์
ง.ละครอิงประวัติศาสตร์
 
 
20.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.อิทธิพลทางวัฒนธรรมต่างชาติมีผล
ทำให้ศิลปะการแสดงของไทยเกิดการ
เปลี่ยนแปลง
ข.พระมหากษัตริย์ทรงให้การ
สนับสนุนและร่วมสร้างสรรค์พัฒนา
ศิลปะการแสดงของไทย
ค.ความสงบของบ้านเมืองทำให้
ประชาชนมีเวลาสร้างสรรค์และพัฒนา
ศิลปะการแสดงได้อย่างเต็มที่
ง.ค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในชาติไม่มีผลกระ
ทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะการแสดงในด้านต่าง ๆ

55555555

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 55 คน กำลังออนไลน์