ข้อสอบดนตรี ม.1(ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฏศิลป์และละครของไทย)

รูปภาพของ ppsmoorati

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฏศิลป์และละครของไทย
 
 
 
1.ละครไทยแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก.3 ประเภท   ค.5 ประเภท
ข.4 ประเภท   ง.6  ประเภท
 
 
2.ข้อใดไม่ใช่ประเภทของละครไทย
ก.ละครดึกดำบรรพ์
ข.ละครรำแบบดั้งเดิม
ค.ละครรำแบบปรับปรุง
ง.ละครที่พัฒนาขึ้นใหม่
 
 
 
3.ละครประเภทใดเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ก.ละครรำประยุกต์
ข.ละครรำสมัยใหม่
ค.ละครรำแบบดั้งเดิม
ง.ละครรำแบบปรับปรุง
 
 
4.ละครชนิดแรกของไทยคือข้อใด
ก.ละครใน
ข.ละครนอก
ค.ละครชาตรี
ง.ละครพันทาง
 
 
5.ละครในข้อใด ไม่จัด อยู่ในละครประเภทเดียวกัน
ก.ละครในล
ข.ละครนอก
ค.ละครชาตรี
ง.ละครดึกดำบรรพ์
 
 
6.เพราะเหตุใดจึงเรียกว่า ละครชาตรีเข้าเครื่อง
ก.เพราะมีการนำละครชาตรีกับละครนอกมาผสมผสานเข้าด้วยกัน
ข.เพราะเครื่องแต่งกายที่ใช้มีความ
หลากหลายมากกว่าละครชนิดอื่น
ค.เพราะใช้เครื่องแต่งกายที่เป็นเครื่องแต่งกายของการแสดงโขนทั้งหมด
ง.เพราะเรียกชื่อตามวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ซึ่งเป็นวงดนตรีไทยที่ใชั้บรรเลงประกอบการแสดง
 
 
 
7.ข้อใดไม่ใช่ ตัวแสดงในละครชาตรีแบบดั้งเดิม
ก.ตัวนาง   ค.ตัวตลก
ข.ตัวยักษ์   ง.ตัวนายโรง
 
 
8.ในอดีตละครชนิดใดทำการแสดงในลักษณะละครเร่
ก.ละครใน     ค.ละครชาตรี
ข.ละครนอก   ง.ละครพันทาง
 
 
9.ละครดึกดำบรรพ์เกิดจากการผสมผสานระหว่างข้อใด
ก.ละครในกับลีลาศ
ข.ละครในกับโอเปรา
ค.ละครนอกกับบัลเลต์
ง.ละครพันทางกับละครบรอดเวย์
 
 
10.ละครดึกดำบรรพ์ เกิดขึ้นในรัชกาลใด
ก.รัชกาลที่ 4  ค.รัชกาลที่ 6
ข.รัชกาลที่ 5  ง.รัชกาลที่ 7
 
 
11.ละครเสภา เกิดขึ้นในรัชกาลใด
ก.รัชกาลที่ 3   ค.รัชกาลที่ 5
ข.รัชกาลที่ 4   ง.รัชกาลที่ 6
 
 
12.ละครพันทาง เกิดขึ้นในรัชกาลใด
ก.รัชกาลที่ 2   ค.รัชกาลที่ 4
ข.รัชกาลที่ 3   ง.รัชกาลที่ 5
 
 
13.คอนเสิร์ตเรื่อง หมายถึงละครชนิดใด
ก.ละครเสภา
ข.ละครสังคีต
ค.ละครพันทาง
ง.ละครดึกดำบรรพ์
 
 
14.ในอดีตละครในจะแสดงในสถานที่ใด
ก.ลานวัด
ข.พระราชวัง
ค.ศูนย์รวมชาวบ้าน
ง.หน้าสถานที่ราชการ
 
 
15.ละครชนิดใดที่ได้รับอิทธิพลมาจากละคร
บังสวันของมลายู(Malay Opera)
ก.ละครเพลง
ข.ละครโทรทัศน์
ค.ละครพูดสลับลำ
ง.ละครร้องสลับพูด
 
 
16.ละครชนิดใดเลียนแบบมาจากอุปรากรที่เรียกว่า  โอเปอเรติก ลิเบรตโต (Operatic Libretto)
ก.ละครมลายู
ข.ละครสังคีต
ค.ละครโทรทัศน์
ง.ละครร้องล้วนๆ
 
 
 
17.ละครชนิดใดที่ถือว่าบทร้องเป็นเพียงส่วนประกอบของการแสดงเท่านั้น
ก.ละครสังคีต
ข.ละครพูดล้วนๆ
ค.ละครพูดสลับลำ