ประกาศผลโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3

รูปภาพของ ssspoonsak

ประกาศผล
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
และทุนการศึกษา พร้อมของรางวัล

ผู้สนับสนุน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขณะนี้กำลังจัดส่งรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติไปให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน
สำหรับผู้ที่ได้รางวัลระดับเหรียญทอง(ชมเชย)จะได้รับ USB FLASH DRVIE ขนาด 4 GB. พร้อมโลโก้ Thaigoodview เพิ่มอีกคนละ 1 อัน
หากได้รับแล้วกรุณาแจ้งที่แสดงความคิดเห็นด้วย หากไม่ได้รับสามารถโทรศัพท์ติดต่อ
 หรือ แจ้งที่แสดงความคิดเห็น

- ประเภทสื่อเว็บเพจ(HTML) สมาชิกทีมละ 4 คน ประกอบด้วยครู 1 คน นักเรียน 3 คน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
   o ระดับที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
      รางวัลชนะเลิศ  
                  ผลงานที่ได้รับรางวัล ไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัล
      รางวัลรองชนะเลิศ มี 3 รางวัล
              1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง ระบบไหลเวียนเลือด
                             ผู้จัดทำ  นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
                                        เด็กชายปกรณ์ อุยสุย
                                        เด็กชายธนวัฒน์ กีรติเมธากุล
                                        เด็กชายทศพร ต้องหุ้ย
                                        โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000
              2. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
                             ผู้จัดทำ  นางสาวทรรศนกร อินทร์เพ็ญ
                                        เด็กชายอนันต์ ขอนทอง
                                        เด็กหญิงนิลวรรณา แซ่จ๋าว
                                        เด็กหญิงเอมวิภา อันยงค์
                                        โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
              3. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง เลขยกกำลัง
                             ผู้จัดทำ  นายมนัด  เทศทอง
                             นางสาวจามจุรี  สร้อยเพชร
                             เด็กหญิงวิภามาศ เทศทอง
                             เด็กชายชลิต  ชอบรัมย์
                             โรงเรียนพระแก้ววิทยา หมู่ที่13 ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 32150

   o ระดับที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
      รางวัลชนะเลิศ 
                  ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน
                             ผู้จัดทำ  นายเสถียร วิเชียรสาร
                                        นางสาวนันธิยา ประชัน
                                        นางสาวน้ำค้าง คะนวล
                                        นางสาวสุวนันท์ ประชัน
                                        โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เลขที่ 175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
      รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล
              1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ(Biological Diversity)
                             ผู้จัดทำ นายสมโภชน์ ผ่องใส
                                       นายกิตติชา พลไพศาล
                                       นายกิตติพงษ์ อ่อนใจ
                                       นางสาวอลิษา อุยี่  
                                       โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 57180
              2. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง หนทางรอด (Way to Survive)   
                             ผู้จัดทำ นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์
                                       นางสาวธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์
                                       นางสาวศาตนาถ ไหล่ไพบูลย์
                                       นางสาวมณีทิพย์ เจริญสุข
                                       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซอยเจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

- ประเภทสื่อออนไลน์ สมาชิกทีมละ 2 คน ประกอบด้วยครู 1 คน นักเรียน 1 คน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
   o ระดับที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
      รางวัลชนะเลิศ  
                  ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่เรื่อง ความพอดีที่พอเพียง
                             ผู้จัดทำ นางสาววิลาสินี  เจติยานุกรกุล
                                       เด็กหญิงเจนจิราภรณ์  สิทธินาม
                                       โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน เลขที่ 14 ถ.ชัยภูมิ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
      รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล
              1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง วิถีชีวิตชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง
                             ผู้จัดทำ นางสาวพชรมณฑ์ ธีกาศ
                                       เด็กชายพงศกร  เขียวกาศ
                                       โรงเรียนบ้านดอยคำ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
              2. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง สถิติ
                             ผู้จัดทำ นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ
                                       เด็กหญิงสิริลัคน์ แสงตะวัน
                                       โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

   o ระดับที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
      รางวัลชนะเลิศ  
                  ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่เรื่อง E C O S Y S T E M * ร ะ บ บ นิ เ ว ศ
                             ผู้จัดทำ นายธนพล กลิ่นเมือง
                                       นางสาวณัฐพร สภานนท์
                                       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซอยเจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
      รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล
              1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง โลกมหัศจรรย์ของไข่   
                             ผู้จัดทำ นางสาวอรกุล ไวว่อง
                                       นางสาวอุษณีย์ ลายรัตน์
                                       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซอยเจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
              2. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง อาหารชีวจิต
                             ผู้จัดทำ นางสาวนิโลบล พิพัฒวรรณกุล
                                       นางสาวสุภาดา โค้ววัฒนา
                                       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซอยเจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

- ประเภทสื่อเล่านิทานด้วยเสียง สมาชิกทีมละ 3-5 คน ประกอบด้วยนักเรียน 1 คน ไม่จำกัดระดับชั้นการศึกษา 
      รางวัลชนะเลิศ  
                  ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่เรื่อง เจ้าก้น
                             ผู้จัดทำ เด็กหญิงศวัสมน ใจดี 
                                       เด็กหญิงวริศา ใจดี  
                                       นางฑีฆะรัตน์ ใจดี 
                                       นายธีระ เลิศภูมิปัญญา
                                       โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม 10300
      รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล
              1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง กบเลือกนาย
                             ผู้จัดทำ เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ชัยบรรจงรัตนะ
                                       เด็กหญิงจีรนันท์ แซ่ฉั่ว
                                       เด็กหญิงวิชชุดา วงตาดี
                                       เด็กหญิงพนิดา ตราสุวรรณ
                                       เด็กชายเจษฎากรณ์ แซ่จ๋า
                                       โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160
              2. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง เหมียว เหมียวไม่อยากเป็นแมว
                             ผู้จัดทำ  นางสาวตวงทิพย์ สุระรังสิต
                                       นางสาวชลัยรัตน์ ชูเชิดเลิศสิริกุล
                                       นางสาวสกาวรัตน์ บุญเลิศ
                                       นางสาวศุทธินี กิจเจริญ
                                       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120

**** หนังสือประกาศอย่างเป็นทางการ ดาวน์โหลด
**** รับรางวัลวันที่ 6 ก.ค. 2554 ที่ม.ศรีปทุม อ่านรายละเอียด
**** รางวัลระดับอื่นๆ คลิกอ่านที่นี่

โรงเรียนบ้านยาป่าแหน ได้รับแล้วครับ  ใบประกาศเหรียญทอง    แต่เหรียญเงินยังไม่รับครับทั้งสืื่อเล่านิทาน และเพจ

ขอบคุณมากครับ

รูปภาพของ wpc

โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน ได้รับประกาศนียบัตรและUSB Flash Drive 4 GB. เรียบร้อยแล้วครับ นักเรียนดีใจและมีกำลังใจในการพัฒนางานต่อไปในปีที่ 4 ขอบคุณมากครับ

รูปภาพของ natcha16

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับประกาศนียบัตรและUSB Flash Drive 4 GB. เรียบร้อยแล้วค่ะ จะพัฒนางานต่อไปในปีที่ 4 ขอบคุณมากค่ะ

รูปภาพของ dkhaviruth

ทางโรงเรียนฯ ได้รับใบประกาศนียบัตร และ USB FLASH DRVIE ขนาด 4 GB. พร้อมโลโก้ Thaigoodview จำนวน 4 อัน เรียบร้อยแล้วครับ คอยพบกับผลงานของโรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนนในโครงการ Digital Learning Contest 4th นะครับ..ขอบคุณสำหรับโครงการดีๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาของนักเรียนไทยครับ

อยากทราบว่ารางวัลระดับเหรียญทอง จะเริ่มจัดส่งเมื่อไรครับ

รูปภาพของ pdbdokmai109

ใบประกาศนียบัตรทางโรงเรียนยังไม่ได้รับเลยค่ะ

ครูดอกไม้  รร.แพะยันต์ดอยแช่  ลำพูน

Smile

เกียติบัตร ของ คนที่ได้ระดับ เหรียญทอง แล้วมีวงเล็บคำว่า ชมเชย หมายถึงอะไร ครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

ได้รับรางวัลชมเชยเป็นแฟลชไดร์ คนละอันเป็นของที่ระลึก ซึ่งจะส่งไปให้ทางไปรษณีย์ครับ รอหน่อยครับ กำลังสั่งจัดทำแฟลชไดรครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ไม่ทราบว่าจะจัดส่งประกาศนียบัตรมาทางใดครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

ทางไปรษณีย์ ครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

จะจัดส่งไปตามที่อยู่โรงเรียนใช่ไหมครับ ไม่ทราบว่าเริ่มจัดส่งไปแล้วหรือยังครับ (ประกาศนียบัตร ระดับเหรียญเงิน)

รูปภาพของ bdkpacharamon

อาจารย์พูนศักดิ์ค่ะ  หนูขอหนังสือแจ้งให้ไปรับรางวัลค่ะ โรงเรียนบ้านดอยคำยังไม่ได้รับค่ะ ขอบคุณค่ะ sola_chanal_narak@hotmail.com

รูปภาพของ silavacharee

 อ. พูนศักดิื์  แวะเข้ามาเยี่ยมชม  ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นผลงานที่ดีมากนะคะ ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะ

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ  (เนื่องจากได้โพสขอเปลี่ยนรายชื่อแล้วแต่ชื่อยังไม่เปลี่ยนครับ)
 3. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง เลขยกกำลัง
     ****  เด็กหญิงปวีณา เทศทอง    กรุณาเปลี่ยนเป็น   เด็กหญิงวิภามาศ  เทศทอง******
     ****  เด็กชายชวลิต  ชอบรัมย์    กรุณาเปลี่ยนเป็น   เด็กชายชลิต  ชอบรัมย์     ******
    โรงเรียนพระแก้ววิทยา หมู่ที่13 ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 32150
     *************ขอบพระคุณครับ*******************************

สวัสดีค่ะอาจารย์พูนศักดิ์

แวะเข้ามาดูผลการประกวดวันนี้ค่ะ ดีจังค่ะที่มีการให้ดาวน์โหลดฟังกันด้วย เด็กๆชอบอัดเสียงนิทานเล่นกันเก็บไว้ในมือถือของคุณแม่หลายเรื่อง

มาเปิดฟังดูแล้วก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ ถ้าทางโครงการต้องการสื่อนิทานเสียงเพิ่มเติม ยินดีจะส่งให้ได้เลยค่ะ

ขอบคุณนะคะสำหรับโครงการดีๆแบบนี้ นิทานสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ดีจริงๆค่ะ 

ตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาถึงรุ่นหลานเลยค่ะ     

ขอบคุณอีกครั้งค่ะ Smile

จากคุณแม่ของน้องศวัสมน-วริศา ใจดี

อยากจะทราบว่าทีมอื่น ๆ ได้ที่เท่าไร ระดับอะไรคับ
จะสามารถดูได้ที่ไหนครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

รางวัลระดับอื่นๆ กำลังอยู่ระหว่างการจัดเรียงเพื่อประกาศต่อไปครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

เข้าดูยังไงครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

อยู่ระหว่างการอับโหลดขึ้นครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์