มหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง รับนิสิตระดับปริญญาตรี

 

 
         มหาวิทยาลัยทักษิณมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง  พื้นที่พนางตุง ประจำปีการศึกษา 2554 รับสมัครด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554
         คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร
         -กลุ่ม 1  (มหาวิทยาลัยจัดที่พักให้อยู่ประจำที่วิทยาเขตพัทลุง พื้นที่พนางตุง) 
             สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
         -กลุ่ม 2 
              สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัครวิชาชีพชั้นสูง  หรือ
เทียบเท่าทุกสาขา
         จำนวนรับ
         -กลุ่มที่ 1  จำนวนรับ  50  คน
         -กลุ่มที่ 2  จำนวนรับ  50  คน 
         การขอรับใบสมัคร 
         -  ขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ที่ภารกิจการรับนิสิต ชั้นล่าง  อาคารคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง      จ.สงขลา
         -  ของรับใบสมัครที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา  อาคารบริหารและสำนักงานกลาง  มหาวิทยาลัย
         -   สมัครด้วยตนเอง
           ผู้สมัครยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ในข้อ 7 ที่ห้องภารกิจการรับนิสิต  ชั้นล่าง  อาคารคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง  จ.สงขลา  หรือที่ห้องกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา  อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2554 ในวัน – เวลาราชการและวันเสาร์ – อาทิตย์ ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย
 ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินค่าสมัครสอบคืนถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม
         หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
         1.ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยกรอกข้อความชัดเจน  ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 
         2.ใบแสดงผลการเรียนหรือใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
         3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
         4.รูปถ่าย  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1  รูป
         5. เงินค่าสมัคร 370 บาท  (กรณีส่งเป็นธนาณัติ โปรดสั่งจ่ายเงินในนาม หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขต
       สงขลา)
         ดูรายละเอียดเพิ่มเคิมได้ที่   http://is.tsu.ac.th
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 139 คน กำลังออนไลน์