มหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง รับนิสิตระดับปริญญาตรี

 

 
         มหาวิทยาลัยทักษิณมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง  พื้นที่พนางตุง ประจำปีการศึกษา 2554 รับสมัครด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554
         คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร
         -กลุ่ม 1  (มหาวิทยาลัยจัดที่พักให้อยู่ประจำที่วิทยาเขตพัทลุง พื้นที่พนางตุง) 
             สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
         -กลุ่ม 2 
              สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัครวิชาชีพชั้นสูง  หรือ
เทียบเท่าทุกสาขา
         จำนวนรับ
         -กลุ่มที่ 1  จำนวนรับ  50  คน
         -กลุ่มที่ 2  จำนวนรับ  50  คน 
         การขอรับใบสมัคร 
         -  ขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ที่ภารกิจการรับนิสิต ชั้นล่าง  อาคารคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง      จ.สงขลา
         -  ของรับใบสมัครที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา  อาคารบริหารและสำนักงานกลาง  มหาวิทยาลัย
         -   สมัครด้วยตนเอง
           ผู้สมัครยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ในข้อ 7 ที่ห้องภารกิจการรับนิสิต  ชั้นล่าง  อาคารคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง  จ.สงขลา  หรือที่ห้องกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา  อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2554 ในวัน – เวลาราชการและวันเสาร์ – อาทิตย์ ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย
 ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินค่าสมัครสอบคืนถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม
         หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
         1.ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยกรอกข้อความชัดเจน  ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 
         2.ใบแสดงผลการเรียนหรือใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
         3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
         4.รูปถ่าย  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1  รูป
         5. เงินค่าสมัคร 370 บาท  (กรณีส่งเป็นธนาณัติ โปรดสั่งจ่ายเงินในนาม หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขต
       สงขลา)
         ดูรายละเอียดเพิ่มเคิมได้ที่   http://is.tsu.ac.th
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 70 คน กำลังออนไลน์