จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับคณะวิศวะ-จิตวิทยา รอบ 2

           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังคงเปิดรับสมัครวิธีรับตรง หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และจิตวิทยา โดยรับสมัครคั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2554
         สาขาวิชาที่รับสมัคร
         -วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
         -วิศวกรรมนาโน
         -วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
         -วิศวกรรมอากาศยาน
         -สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา คณะจิตวิทยา
         คุณสมบัติผู้สมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์
         1.สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
         2.มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ อาทิ TOEFL 550 IELTS 6.0  CU-TEP 550 (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
         3.มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ CU-AAT 480 หรือ SAT 1 SAT2 แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 600
         4.คะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ที่แต่ละสาขากำหนด โดยดูได้ที่ http://www.act.chula.ac.th/


         เอกสารการสมัคร
         1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
         2.ใบรับรองผลการศึกษา
         3.ผลการทดสอบที่คณะกำหนดทุกข้อ
         4.ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา(สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)
         5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
         6.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
         สนใจขอใบสมัครได้ที่ http://www.ise.eng.chula.ac.th/ หรือที่สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ ห้อง 107 ตึก 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-6422-3


         คุณสมบัติผู้สมัครคณะจิตวิทยา
         1.มีคะแนนผลการเรียน IB ไม่ต่ำกว่า 28 ตามระบบของ International Baccalaureate Organization หรือ
         2.มีคะแนนผลการเรียน APไม่ต่ำกว่า rank ที่ 70 ตามมาตรฐานของ College Board
         สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
         1.ต้องมีคะแนนสอบวัดความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง  TOEFL 550 IELTS 6.0 CU-TEP 550
         2.มีคะแนนสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง CU-AAT 950 SAT1 950 โดยเป็นการสอบในครั้งเดียวกัน
         3.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ


         หลักฐานยื่นสมัครคณะจิตวิทยา
         1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
         2.ใบรับรองผลการศึกษา
         3.ผลการทดสอบที่คณะกำหนดทุกข้อ
         4.ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา(สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)
         5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
         6.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง


         ใบสมัคร
         -ดาวน์โหลดได้จาก http://www.psy.chula.ac.th/JIPP
การสมัคร ให้สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปที่  งานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรจิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)ชั้น 7 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬาฯ12 ถนนพญาไทย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
         ดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ http://www.act.chula.ac.th/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์