เผยแพร่ข้อมูลเรื่องการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหาร ฯ

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
  สำนักงานเขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้เขียน              นายสมจริง   ศรีทองปีที่ศึกษา                2552 บทคัดย่อ                การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเป็นหลักการสำคัญที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 ได้กำหนดแนวทางสำหรับสถานศึกษาปฏิบัติ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม  สมบูรณ์ยังมีปัญหาเรื่องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในหลายด้าน ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา 4  งาน  คือ  การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณ   การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม  สำนักงานเขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  โดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการ กลุ่มผู้ร่วม และกลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้า รวม  28  คน  แบ่งออกเป็น 2  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าประกอบด้วยผู้ศึกษาค้นคว้าและตัวแทนคณะกรรมการ  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สมัครใจให้ข้อมูล จำนวน 8 คน กลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้า ตัวแทนผู้ให้ข้อมูลที่สมัครใจร่วมพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม  จำนวน 7 คน    ครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม  จำนวน 2 คน  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม  จำนวน 10 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการประชุม ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลด้วยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) วิเคราะห์การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์                ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ ดังนี้             สภาพก่อนการดำเนินการพัฒนา  บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม  สำนักงานเขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  เป็นผู้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย มีข้อจำกัดในเรื่องความรู้ความสามารถในทางวิชาการ เนื่องจากการศึกษาไม่ตรงกับด้านการเรียนการสอน  ทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ขาดโอกาสในการพัฒนาตามบทบาทหน้าที่ ประกอบกับขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ประกอบกับยังเคยชินกับการกระทำตามคำสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน  จึงขาดทักษะในการคิดริเริ่มพัฒนางาน คิดว่าเป็นภาระและหน้าที่ของโรงเรียนเท่านั้น ในการประชุมร่วมกับโรงเรียนแต่ละครั้ง ก็จะมาตามหนังสือเชิญและรับทราบข้อประชุมตามที่โรงเรียนนำเสนอ โดยไม่มีการแสดงความคิดเห็นด้วยข้อจำกัดดังกล่าวทำให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องการพัฒนาตนเองมากขึ้น          สภาพหลังการดำเนินการพัฒนา  บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นคณะกรรมการ มีความตระหนัก เห็นความสำคัญ มีความสนใจและให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี จำแนกรายด้าน ดังนี้1.  การบริหารงานวิชาการ  มีการร่วมกันวางแผนการจัดประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเพื่อการศึกษา โดยที่ประชุมได้มีมติร่วมกันจัดตักบาตรวันพระและทุกวันพฤหัสบดี สืบสานประเพณีในวันสำคัญต่าง ๆ และปลูกผักปลอดสารพิษ ฯลฯ2.   การบริหารงานงบประมาณ  มีการร่วมวางแผนบริหารงบประมาณให้มีความคล่องตัว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน                3.  การบริหารงานบุคคล  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความร่วมมือในการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมากขึ้น 4.  การบริหารทั่วไป  มีการวางแผนระดมทรัพยากรร่วมกันเพื่อหาวิธีการจัดการหาเงิน และวัสดุครุภัณฑ์ ในรูปของผ้าป่าเพื่อการศึกษา จนได้รับบริจาคจากชุมชน วัด แม่ค้าที่มาจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ร่วมสนับสนุนและเต็มใจร่วมบริจาค ในการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้ศึกษาค้นคว้า และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมกันระดมทุนโดยการจัดหางบประมาณได้เป็นเงิน 200,000 บาท  โดยมีการจัดทำสวนหย่อมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน  ปรับปรุงโรงอาหาร  จัดซื้อเครื่องเสียงหอกระจายข่าว  การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา  เป็นต้น  ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้อง มีส่วนร่วม และโปร่งใส  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์