รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนวัดชัฏใหญ่

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนวัดชัฏใหญ่
ผู้รายงาน นายบุญช่วย ความดี
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 16 พฤษภาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554 (ปีการศึกษา 2553)

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ใน 4 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต 2) เพื่อประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน จำนวน 22 กิจกรรม 3) เพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีต่อ การดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน รูปแบบของการประเมินโครงการ ใช้รูปแบบจำลอง CIPP Model ซึ่งเป็นการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนทั้งสิ้น 102 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 6 คน นักเรียน จำนวน 48 คน และผู้ปกครอง จำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบประเมิน 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ฉบับที่ 2 แบบประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ แบบประเมินผลการดำเนินกิจกรรม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตอนที่ 2 แบบสรุปผลการดำเนินกิจกรรม จำนวน 22 กิจกรรม ฉบับที่ 3 แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ และฉบับที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีต่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ สรุปได้ ดังนี้
1. การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ที่เกี่ยวกับ 10 องค์ประกอบของสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกด้าน
2. การประเมินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน จำนวน 22 กิจกรรม โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ซึ่งกิจกรรมที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีจำนวน 8 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมโรงเรียนสีขาว กิจกรรมอิ่มอร่อยถูกหลักโภชนาการ กิจกรรมอาหารเสริมนมบำรุงสุขภาพ กิจกรรมจัดทำนโยบายส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน กิจกรรมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาสุขาน่าใช้ และกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพนักเรียน
3. การประเมินพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงสารเสพติด การพนันและ การสำส่อนทางเพศ ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี และล้างมือให้สะอาด ก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย
4. การประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการโครงการและความพึงพอใจต่อผลผลิต (นักเรียน) มีความพึงพอใจที่สอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์