รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนวัดชัฏใหญ่

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนวัดชัฏใหญ่
ผู้รายงาน นายบุญช่วย ความดี
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 16 พฤษภาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554 (ปีการศึกษา 2553)

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ใน 4 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต 2) เพื่อประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน จำนวน 22 กิจกรรม 3) เพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีต่อ การดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน รูปแบบของการประเมินโครงการ ใช้รูปแบบจำลอง CIPP Model ซึ่งเป็นการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนทั้งสิ้น 102 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 6 คน นักเรียน จำนวน 48 คน และผู้ปกครอง จำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบประเมิน 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ฉบับที่ 2 แบบประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ แบบประเมินผลการดำเนินกิจกรรม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตอนที่ 2 แบบสรุปผลการดำเนินกิจกรรม จำนวน 22 กิจกรรม ฉบับที่ 3 แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ และฉบับที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีต่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ สรุปได้ ดังนี้
1. การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ที่เกี่ยวกับ 10 องค์ประกอบของสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกด้าน
2. การประเมินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน จำนวน 22 กิจกรรม โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ซึ่งกิจกรรมที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีจำนวน 8 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมโรงเรียนสีขาว กิจกรรมอิ่มอร่อยถูกหลักโภชนาการ กิจกรรมอาหารเสริมนมบำรุงสุขภาพ กิจกรรมจัดทำนโยบายส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน กิจกรรมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาสุขาน่าใช้ และกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพนักเรียน
3. การประเมินพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงสารเสพติด การพนันและ การสำส่อนทางเพศ ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี และล้างมือให้สะอาด ก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย
4. การประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการโครงการและความพึงพอใจต่อผลผลิต (นักเรียน) มีความพึงพอใจที่สอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์