ใบงานภาษาไทย ป.4(ตอน2)

รูปภาพของ ppsmoorati
ใบงานวิชาภาษาไทย ป.4 (ตอน 2)
กา x คำตอบที่ถูกที่สุด
๑.ข้อใด มีตัวสะกดเหมือนกับคำว่า ยาย
ก.บันดาล      ข.จานค.ประหลาด      ง.ทะลาย

 
๒.ข้อใด   มีตัวสะกดต่างจากข้ออ่น
ก.สวาย       ข.อุทัย
ค.สนุก     ง.สบาย

 
๓.เคารพ  มีตัวสะกดในมาตราใด
ก.แม่กด     ข.แม่กก
ค.แม่กน      งงแม่กบ

 
๔.ข้อใด เขียนผิด
ก.โชคลาภ     ข.ทับพี
ค.สัปดาห์     ง.ยีราฟ

 
๕.ข้อด คือข้อปฏิบัติในการอ่าน
ก.นั่งหรือนอนอ่านตามสบาย
ข.วางหนังสสือให้ใก้ตัวมากที่สุด
ค.ไม่ใช้นิ้วชี้ตามตัวอักษร
ง.ส่ายหน้าขณะที่อ่านหนังสือ

 
๖.ข้อใด ไม่ใช่ ข้อปฏิบัติ ในการเขียน
ก.จับดินสอด้วยวิธีที่ถูกต้อง
ข.ตั้งใจเขียน
ค.เว้นระยะช่องไฟให้เท่ากัน
ง.เขียนให้ตัวอักษรเล็กที่สุด

 
๗.บทร้อยกรอง คืออะไร
ก.คำประพันธ์ที่มีการกำหนดข้อบังคับ
ข.คำร้องชนิดหนึ่ง
ค.บทท่องจำสำหรับเด็ก
ง.บทสวดสำหรับเด็ก

 
๘.ข้อใด อ่านถูกต้อง
ก.แล้วสอน / ว่าอย่าไว้/ใจมนุษย์
ข.มันแสสุด / ลึกล้ำ/เหลือกำหนด
ค.ถึงเถาวัลย์ / พันเกี่ยว / ที่เลี้ยวลด
ง.ก็ไม่คด / เหมือนหนึ่ง/ในน้ำใจคน

 
๙. จาก ข้อ ๘ เป็นบทร้อยกรองชนิดใด
ก.กลอนหก
ข.โคลงสุภาพ
ค.กลอนสุภาพ
ง.กลอนสักวา
๑๐.ข้อใด คือวิธีฟังข่าง
ก.ตั้งใจฟังข่าว ตั้งแต่ต้นจนจบ
ข.ฟังข่าวและรีบเล่าข่าวงนั้นต่อ
ค.ฟังข่าวโดยไม่สนใจรายละเอียด
ง.เชื่อ่ข่าวที่ได้ฟัง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า