ใบงานภาษาไทย ป.4(ตอน 9)

รูปภาพของ ppsmoorati

ใบงานวิชาภาษาไทย  ป.4 (ตอน 9)
กา x คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑.ข้อใด เป็นคำควบกล้ำทั้งหมด
ก.กราบกราน ตลับแป้ง
ข.ตลิ่งชัน  ปลอดภัย
ค.ครอบคลุม ปลัดอำเภอ
ง.ขวักไขว่   กวัดแกว่ง

 
๒.ข้อใด ต่างจากพวก
ก.คุ้มครอง        ข.กองหิน
ค.กลางแปลง      ง.คว่ำชาม

 
๓.ข้อใด ไม่ใช่  คำราชาศัพท์
ก.พระองค์       ข.พระเนตร
ค.พระพุทธ         ง.พระศอ

 
๔.คำว่า หัวเราะ ตรงกับคำราชาศัพท์คำใด
ก.ทรงสำนวน
ข.ทรงพระสรวล
คทรงสำรวล
ง.ทรงพระสำรวล

 
๕.คำว่า สนใจ  ตรงกับคำราชาศัพท์ คำใด
ก.สนพระทัย
ข.สนพระใจ
ค.ทรงสนพระทัย
ง.ทรงสนใจ

 
๖.เด็ก ๆ _______ช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง
ก.ถวาย            ข.ให้
ค.มอบ            ง.ประทาน

 
๗.ข้อใด มีตัวสะกดต่างจากพวก 
ก. บัญชี
ข.ทูลเกล้า ฯ
ค.คำนวณ
ง.สามา