ใบงานภาษาไทย ป.4(ตอน13)

รูปภาพของ ppsmoorati

ใบงานภาษาไทย ป.4(ตอน13)
กา x คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑.ข้อใด เป็นคำที่มีอักษรนำทั้งหมด
ก.เย้าแหย่  ทรุดโทรม
ข.สำหรับ  แกว่งไกว
ค.ยุคสมัย กำหนด
ง.กราบกราน  สามารถ
๒.ข้อใด มีคำที่ใช้อักษรนำ
ก.เขาเกิดเดือนพฤษภาคม
ข.สุนัขพากันเห่าหอน
ค.แม่เดินข้ามสะพาน
ง.ฉันเดินลัดสนามหญ้า
๓.ข้อใด อ่านถูก้อง
ก.ปัจจุบัน     อ่านว่า    ปัด- จุ- บัน
ข.ทรุดโทรม    อ่านว่า   สุด -โสม
ค.ประสงค์      อ่านว่า     ปะ - สง
ง.สนิท           อ่านว่า    สะ- นิด
๔.ข้อใด    ต่างจากพวก
ก.หลบหลีก
ข.พร้อมเพรียง
ค.สนุกสนาน
ง.เหน็ดเหื่อย
๕.ข้อใด อ่านออกเสียง ไม่ ถูกต้อง
ก.พิโรธ     อ่านว่า   พิ  - โรด
ข.สรุป       อ่านว่า    สะ  - หรุบ
ค.บรรดา    อ่านว่า    บัน  - ดา
ง.ผลิตผล     อ่านว่า    ผลิด  -  ผน
๖.คำว่า  ทรัพย์สิน   อ่านอย่างไร
ก.ซับ  - สิน
ข.  สับ - สิน
ค.ซับ  - พะ  - สิน
ง.สับ   - พะ -  สิน
๗.ข้อใด   เป็นคำที่มีอักษรนำ
ก.โอกาส
ข.สื่อสาร
ค.เหนื่อยหน่าย
ง.ครองแครง
๘.ข้อใด  มีคำควบไม่แท้
ก.ทหารเดินสวนสนาม
ข.ท่านเศรษฐีเสียใจ
ค.เขาทำงานหามรุ่งหามค่ำ
ง.ลุงเป็นเกษตรกร
๙.ข้อใด เป็นคำควบกล้ำ
ก.วัฒนธรรม
ข.สามารถ
ค.ผลิตภัณฑ์
ง.ครึกครื้น
๑๐.คำว่า   อัฒจันทร์  อ่านว่าอย่างไร
ก.อัด  - จัน
ข.อัด - ทะ  -จัน
ค.อัด   -จัน -ทอน
ง.อัด  - ถะ  -จัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี