โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 11 รับนิสิตนักศึกษา ปี 3-4

บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด ผู้ริเริ่มและก่อตั้งโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 11 หรือ HITACHI YOUNG LEADERS INITIATIVE (HYLI) ในวันนี้ ประกาศรับสมัครเยาวชนจาก 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นตัวแทนจากประเทศไทย เดินทางไปร่วมงานสัมมนา และประชุมแสดงความคิดเห็น ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2555 
 

โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ หรือ HITACHI YOUNG LEADERS INITIATIVE (HYLI) ก่อตั้งโดยบริษัท ฮิตาชิ จำกัด ตั้งแต่ปี 2539 โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาค ที่ริเริ่มขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับเยาวชน อีกทั้งยังเป็นโครงการเพื่อตอบแทนสังคมหรือซีเอสอาร์ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเฟ้นหาความเป็นผู้นำที่มีอยู่ในตัวเยาวชนชาวเอเชีย โดยโครงการฯ จะเปิดโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้มีโอกาสพูดคุย เสนอแนะ แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น ทัศนคติ ในประเด็นปัญหาต่างๆ ในสังคม ที่กำลังอยู่ในกระแสความสนใจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ร่วมกับผู้บรรยาย ตัวแทน ผู้นำความคิดจากประเทศต่างๆในเอเชีย ที่มาจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา  

โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ (HYLI) เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา 5 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 มิถุนายน 2554 สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ (HYLI)  ได้แก่

1.       เป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยกำหนดอายุไม่เกิน 28 ปี นับจากวันที่สมัคร
2.       มีความเป็นผู้นำ มีความกระตือรือร้น และเข้าใจบทบาทการเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ
3.       มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
4.       มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สนใจสภาพแวดล้อมรอบตัว มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
5.       มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
 

นักศึกษาที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือก และ/หรือได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาในขั้นตอนการคัดเลือกรอบสุดท้าย เพื่อคัดให้เหลือนักศึกษา 4 คน เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทย พร้อมกับตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

 

หัวข้อการประชุม โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 11 ได้แก่:

The New Stage for Asia – taking an Asian perspective to manage sustainable development and economic integration
1.       Energy and the Environment

2.       Economic Partnership and Integration

 

กิจกรรมที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ 9-13 มกราคม 2555 จะประกอบไปด้วย การประชุมแสดงความคิดเห็น เวิร์คช้อปสำหรับนักศึกษา กิจกรรมภาคสนามเพื่อสังคม และทัศนศึกษา ถกประเด็น ประชุมหารือ และงานแถลงข่าวเพื่อประกาศข้อเสนอแผนงานแนะนำของนักศึกษาแต่ละประเทศ ระหว่างการประชุม นักศึกษาจะได้พบปะกับผู้บรรยาย และผู้นำความคิดของแต่ละประเทศ เพื่อมาร่วมอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อการประชุมดังกล่าว
 

ในปีที่ผ่านมา โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ (HYLI) ได้รวมเยาวชนผู้มากความสามารถไว้ด้วยกัน และเปิดโอกาสให้พวกเขาเหล่านี้ได้มีส่วนร่วม และแสดงความคิดสร้างสรรค์ให้กับสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ หัวข้อการประชุมที่เกี่ยวเนื่องกับอนาคตของเยาวชนได้รับเลือกเพื่อเป็นประเด็นในการอภิปรายและโต้วาที ผู้บรรยายที่ได้รับเชิญจากแต่ละประเทศ มาจากหลากหลายสายอาชีพ อาทิ เจ้าหน้าที่จากภาครัฐของแต่ละประเทศ ผู้นำทางธุรกิจ และนักวิชาการ หลังจากจบการประชุม รายงาน “White Paper” ที่มีเนื้อหาจากสิ่งที่อภิปรายในงานเวิร์คช้อปของนักศึกษา จะได้รับการตีพิมพ์ และมอบให้กับสถาบันการศึกษา นักบริหารธุรกิจ และภาครัฐบาล เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง    

นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ หรือกองกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ หรือโทร  02 343 6067


 เกี่ยวกับ โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ หรือ HYLI

โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ หรือ Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI) มีความมุ่งหมายที่จะเฟ้นหาผู้นำเยาวชนชาวเอเชีย โดยการให้โอกาสนิสิต นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น แนะนำในประเด็นปัญหาต่างๆในสังคมที่กำลังอยู่ในกระแสความสนใจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังได้มีโอกาสเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้นำทางความคิด ที่มาจากหลายภาคส่วน ทั้งเอกชน รัฐบาล และนักวิชาการจากหลากหลายสาขาในภูมิภาคเอเชียนี้ นิสิต นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถจำนวนสี่คนจากแต่ละประเทศจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้  โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ หรือ HYLI เป็นโครงการเพื่อตอบแทนสังคม หรือซีเอสอาร์ของฮิตาชิที่จัดขึ้นเพื่อตอบแทนสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุน สร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ และเป็นเวทีให้พวกเขากล้าที่จะแสดงออก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับประเทศและนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่ http://www.hitachi.com/society/global/hyli/ 
 


เกี่ยวกับ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด 
บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด  ในเครือของบริษัท ฮิตาชิ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ในปี 2532 ดำเนินธุรกิจครอบคลุม 7 ประเทศในเอเชีย (อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย หมู่เกาะฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม) ธุรกิจครอบคลุมระบบข้อมูลสารสนเทศ พลังงานและระบบอุตสาหกรรม ระบบดิจิตัลมีเดีย และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงการให้บริการการจัดซื้อระดับสากล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด กรุณาเยี่ยมชม http://www.hitachi.com.sg/


เกี่ยวกับ บริษัท ฮิตาชิ  จำกัด 
บริษัท ฮิตาชิ จำกัด  (NYSE: HIT / TSE: 6501) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้นำทางด้านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก ด้วยจำนวนพนักงานประมาณ 360,000 คนทั่วโลก ในปีงบประมาณ 2552 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553) มีรายรับสุทธิที่ 8,968 พันล้านเยน ($96.4 พันล้าน) ฮิตาชิจะมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมเพื่อสังคม รวมถึง ข้อมูลและระบบโทรคมนาคม พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม คมนาคม สังคมและชีวิตเมือง รวมไปถึงวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่สนับสนุนสิ่งเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ฮิตาชิ จำกัด กรุณาเยี่ยมชม  http://www.hitachi.com/


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์