จุฬาฯ ให้ทุนคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อนักเรียนชายแดนใต้ฯ

          ทุนคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อนักเรียนชายแดนใต้ฯ คัดนิสิตรับทุนผ่าน การรับตรง(แบบพิเศษ)หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 4 ทุน คัดเลือกเป็นนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด และสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ตั้งแต่วันที่ 8-30 มิถุนายน 2554


         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1.มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
         2.เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่้ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา (เฉพาะเขตอำเภอเทพา จะนะ  สะเดา นาทวี  และสบ้าย้อย)ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีตามหลักฐานทะเบียนบ้าน นับถึงวันรับสมัคร
         3.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 หรือเป้นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังกล่าว
         4.เป็นผู้ที่ครอบครัวฐานะยากจน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนันให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้
         5.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร่ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป้นอุปสรรคต่อการศึกษา
         6.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัคิตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
         หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป้นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย


         หลักฐานการสมัคร
         1.ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)ปีการศึกษา 2555 พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป เป็นรูปหน้าครง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด 3x4 ซม.ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
         2.เอกสารประกอบการสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว(สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ htp://www.atc.chula.ac.th และ http://www.admissions.chula.ac.th/)
         3.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-ปีที่ 5 รวม 4 ภาคการศึกษาสำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-ปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษาสำหรับผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน
         4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกันพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
         5.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน(ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกันพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
         6.สำเนาทะเบียนบ่าน(พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
         7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(เฉพาะกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
         8.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกฃนที่ได้รับการรับรองจากทางการซึ่งออกให้ภายใน 1 เดือน
         9.หนังสือรับรองฐานะของครอบครัวโดยผู้นำชุมชนหรือผู้นำศาสนาในท้องถิ่น หรือหัวหน้าสถานศึกษาตามแบบฟอร์มที่กำหนด หรือหนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ในกรณีที่มีเงินเดือนประจำ


         ทุนการศึกษา
         ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการนี้จะได้รับการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทก จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตหรือพ้นสภาพการเป็นนิสิต ประกอบด้วย
         1.ค่าเดินทางมาศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งแรกและค่าเดินทางกลับภูมิลำเนาเมื่อสำเร็จการศึกษา
         2.ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         3.ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
         3.1ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวประจำเดือน ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเวลา 10 เดือนต่อปียกเว้นนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อย จะได้รับเพิ่มอีกเดือนละ 4,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือนต่อปี
         3.2ค่าอุปกรณ์การศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท รวมปีละ 3,000 บาท
         3.3ค่าเครื่องแต่งกาย ภาคการศึกษาละ 1,000 บาม รวมปีละ  2,000 บาท
         4.ค่าหอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ หรือค่าหอพักหรือที่พักอื่น ๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าค่าหอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         5.ค่าเดินทางไป-กลับภูมิลำเนาเดิมช่วงปิดภาคการศึกษากรณีไม่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน
         การรับทุนการศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ตามเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการดังกล่าวมีสิทธิ์ปรับสภาพการให้ทุน หรือให้พ้นสภาพการเป้นนิสิต หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม


         การสมัคร
         -กรอกข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.atc.chula.ac.th/ ตามขั้นตอน
         -ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกการสมัคร(หลังบันทิกการสมัครแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้)โดยระบบจะคำนวณค่าสมัครให้
         -พิมพ์ใบสมัครและลงลายมือชื่อผู้สมัคร แล้วนำเงินไปชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ธนาคาร
         -การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด
         -หากต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือกจะต้องทำการสมัครใหม่และขำระเงินใหม่ทั้งหมด โดยข้อมูลที่สมัครก่อนหน้านั้นจะถูกยกเลิก และจะต้องทำการสมัครใหม่ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะยึดข้อมูลครั้งหลังสุดที่มีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้วเป็นข้อมูลในการประมวลผล
         ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  ระบุมุมซองด้านล่างซ้ายมือว่า โครงการรับตรงปีการศึกษา 2555(โครงการรับนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ฯคณะเศรษฐศาสตร์)


         ทุนการศึกษา
         ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการนี้จะได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ทุนสหเวชศาสตร์จุฬาฯ เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร 4 ปีจะได้รับสิทธิทุน ดังนี้
         1.ค่าเล่าเรียนประจำภาคต้น-ปลายภาคการศึกษาละ 18,000 บาท ภาคฤดูร้อน 4,500 บาท
         2.ค่าหอพักประจำภาคต้น-ปลาย ภาคการศึกษาละ 4,000 บาทภาคฤดูร้อน 2,000 บาท โดยให้พักในหอพักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากนิสิตจะไม่พักในหอพักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็น พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามกำกับ ส่งให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าจะให้การสนับสนุนค่าหอพักหรือไม่
         3.ค่ารักษาพยาบาล(โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะสหเวชศาสตร์)
         4.ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละ 5,000 บาท
         5.ค่าอุปกรณ์การศึกษาภาคการศึกษาละ 1,500 บาท ปีละ 3,000 บาท
         6.ค่าเครื่องแต่งกาย ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท ปีละ 3,000 บาท
         7.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น(โดยพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะสหเวชศาสตร์)
         8.ค่าเดินทางกลับภูมิลำเนา ปีละ 2 ครั้ง
         9.ค่าเดินทางของผู้ปกครองปีละ 1 ครั้ง
         หมายเหตุ ผั้รับทันโตรงการนี้จะต้องกลับไปปฏิบัติงานในจังหวัดภูมิลำเนาของตนเองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี


         การสมัคร
         -กรอกใบสมัครผ่านทาง http://www.atc.chula.ac.th/ เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้บันทึกการสมัคร สั่งพิมพ์ ชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร
         ส่งใบสมัครและเอกสารการสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ส่งถึงศุนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ระบุมุมซองด้านล่างซ้ายมือว่า โครงการรับตรงปีการศึกษา 2555 (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์)ข้อมูลโดย : กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 184 คน กำลังออนไลน์