จุฬาฯ ให้ทุนคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อนักเรียนชายแดนใต้ฯ

          ทุนคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อนักเรียนชายแดนใต้ฯ คัดนิสิตรับทุนผ่าน การรับตรง(แบบพิเศษ)หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 4 ทุน คัดเลือกเป็นนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด และสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ตั้งแต่วันที่ 8-30 มิถุนายน 2554


         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1.มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
         2.เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่้ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา (เฉพาะเขตอำเภอเทพา จะนะ  สะเดา นาทวี  และสบ้าย้อย)ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีตามหลักฐานทะเบียนบ้าน นับถึงวันรับสมัคร
         3.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 หรือเป้นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังกล่าว
         4.เป็นผู้ที่ครอบครัวฐานะยากจน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนันให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้
         5.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร่ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป้นอุปสรรคต่อการศึกษา
         6.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัคิตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
         หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป้นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย


         หลักฐานการสมัคร
         1.ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)ปีการศึกษา 2555 พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป เป็นรูปหน้าครง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด 3x4 ซม.ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
         2.เอกสารประกอบการสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว(สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ htp://www.atc.chula.ac.th และ http://www.admissions.chula.ac.th/)
         3.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-ปีที่ 5 รวม 4 ภาคการศึกษาสำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-ปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษาสำหรับผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน
         4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกันพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
         5.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน(ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกันพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
         6.สำเนาทะเบียนบ่าน(พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
         7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(เฉพาะกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
         8.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกฃนที่ได้รับการรับรองจากทางการซึ่งออกให้ภายใน 1 เดือน
         9.หนังสือรับรองฐานะของครอบครัวโดยผู้นำชุมชนหรือผู้นำศาสนาในท้องถิ่น หรือหัวหน้าสถานศึกษาตามแบบฟอร์มที่กำหนด หรือหนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ในกรณีที่มีเงินเดือนประจำ


         ทุนการศึกษา
         ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการนี้จะได้รับการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทก จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตหรือพ้นสภาพการเป็นนิสิต ประกอบด้วย
         1.ค่าเดินทางมาศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งแรกและค่าเดินทางกลับภูมิลำเนาเมื่อสำเร็จการศึกษา
         2.ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         3.ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
         3.1ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวประจำเดือน ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเวลา 10 เดือนต่อปียกเว้นนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อย จะได้รับเพิ่มอีกเดือนละ 4,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือนต่อปี
         3.2ค่าอุปกรณ์การศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท รวมปีละ 3,000 บาท
         3.3ค่าเครื่องแต่งกาย ภาคการศึกษาละ 1,000 บาม รวมปีละ  2,000 บาท
         4.ค่าหอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ หรือค่าหอพักหรือที่พักอื่น ๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าค่าหอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         5.ค่าเดินทางไป-กลับภูมิลำเนาเดิมช่วงปิดภาคการศึกษากรณีไม่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน
         การรับทุนการศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ตามเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการดังกล่าวมีสิทธิ์ปรับสภาพการให้ทุน หรือให้พ้นสภาพการเป้นนิสิต หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม


         การสมัคร
         -กรอกข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.atc.chula.ac.th/ ตามขั้นตอน
         -ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกการสมัคร(หลังบันทิกการสมัครแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้)โดยระบบจะคำนวณค่าสมัครให้
         -พิมพ์ใบสมัครและลงลายมือชื่อผู้สมัคร แล้วนำเงินไปชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ธนาคาร
         -การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด
         -หากต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือกจะต้องทำการสมัครใหม่และขำระเงินใหม่ทั้งหมด โดยข้อมูลที่สมัครก่อนหน้านั้นจะถูกยกเลิก และจะต้องทำการสมัครใหม่ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะยึดข้อมูลครั้งหลังสุดที่มีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้วเป็นข้อมูลในการประมวลผล
         ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  ระบุมุมซองด้านล่างซ้ายมือว่า โครงการรับตรงปีการศึกษา 2555(โครงการรับนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ฯคณะเศรษฐศาสตร์)


         ทุนการศึกษา
         ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการนี้จะได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ทุนสหเวชศาสตร์จุฬาฯ เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร 4 ปีจะได้รับสิทธิทุน ดังนี้
         1.ค่าเล่าเรียนประจำภาคต้น-ปลายภาคการศึกษาละ 18,000 บาท ภาคฤดูร้อน 4,500 บาท
         2.ค่าหอพักประจำภาคต้น-ปลาย ภาคการศึกษาละ 4,000 บาทภาคฤดูร้อน 2,000 บาท โดยให้พักในหอพักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากนิสิตจะไม่พักในหอพักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็น พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามกำกับ ส่งให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าจะให้การสนับสนุนค่าหอพักหรือไม่
         3.ค่ารักษาพยาบาล(โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะสหเวชศาสตร์)
         4.ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละ 5,000 บาท
         5.ค่าอุปกรณ์การศึกษาภาคการศึกษาละ 1,500 บาท ปีละ 3,000 บาท
         6.ค่าเครื่องแต่งกาย ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท ปีละ 3,000 บาท
         7.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น(โดยพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะสหเวชศาสตร์)
         8.ค่าเดินทางกลับภูมิลำเนา ปีละ 2 ครั้ง
         9.ค่าเดินทางของผู้ปกครองปีละ 1 ครั้ง
         หมายเหตุ ผั้รับทันโตรงการนี้จะต้องกลับไปปฏิบัติงานในจังหวัดภูมิลำเนาของตนเองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี


         การสมัคร
         -กรอกใบสมัครผ่านทาง http://www.atc.chula.ac.th/ เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้บันทึกการสมัคร สั่งพิมพ์ ชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร
         ส่งใบสมัครและเอกสารการสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ส่งถึงศุนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ระบุมุมซองด้านล่างซ้ายมือว่า โครงการรับตรงปีการศึกษา 2555 (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์)ข้อมูลโดย : กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ www.elearneasy.com

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 109 คน กำลังออนไลน์