หลักในการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป

รูปภาพของ ppsmoorati

 

การเลือกซื้อ
1.ข้อแนะนำในการเลือกซื้ออาหารมาจำหน่าย
ในการเลือกซื้ออาหารเข้ามาจำหน่ายในร้านค้ามีแนวทางที่ควรจะต้องตรวจสอบและปฏิบัติดัง  ต่อไปนี้

            ฉลากอาหารครบถ้วนชัดเจน
                     และยังไม่หมดอายุ

 

                             ภาชนะบรรจุและหีบห่ออยู่ในสภาพเรียบร้อย
      (ไม่ฉีกขาด  ไม่รั่ว  ไม่บุบ  ไม่บวม  หรือเป็นสนิม)

 

                    สภาพอาหารที่สังเกตได้เป็นไปตามชนิดของอาหาร

 

                           ซื้อจากผู้ขายที่เชื่อถือได้ มีชื่อและที่อยู่ชัดเจน

2. การตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์
การตรวจสอบของร้านค้าที่ควรสังเกตก่อนจะนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายได้แก่ ฉลากอาหาร
ควรจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามกฏหมาย เช่น อาหารที่นำหรือสั่งฯ  เข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีฉลากภาษาไทย  สำหรับตัวอย่างของฉลากดูเอกสารภาคผนวก  2   การแสดงเลข  อย.  ต้องแสดงในกรอบพื้นสีขาว  สีของกรอบตัดกับสีพื้นของฉลากและมีแบบดังนี้                        
  ขนาดความสูงของตัวอักษรที่แสดงเลขทะเบียนตำรับอาหาร  หรือเลขที่อนุญาตใช้ฉลากอาหาร  ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ของฉลาก  แต่ต้องไม่น้อยกว่า  2 
มิลลิเมตร

3.การแสดงรายละเอียดของฉลากอาหาร
ฉลากอาหารที่จำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค  ต้องมีข้อความภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้
 และจะต้อมีข้อความแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายกเว้นให้ไม่ต้องระบุข้อความหนึ่งข้อความใด
(ดูจากประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารชนิดนั้น)

 

1. ชื่ออาหาร
2. เลขทะเบียนตำรับอาหาร  สำหรับอาหารที่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร  หรือ  เลขที่อนุญาตให้ใช้ฉลากอาหารสำหรับอาหารที่ต้องขออนุญาตให้ใช้ฉลากอาหาร
3. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือแบ่งบรรจุเพื่อจำหน่ายหรือแสดง
                                 สำนักงานใหญ่ก็ได้ในกรณีนำเข้าให้แสดงประเทศผู้ผลิตด้วย

4. ปริมาณสุทธิของอาหารเป็นระบบเมตริก
(1) อาหารที่เป็นผงหรือแห้งหรือก้อน  ให้แสดงน้ำหนักสุทธิ
(2) อาหารที่เป็นของเหลว ให้แสดงปริมาตรสุทธิ
(3) อาหารที่มีลักษณะครึ่งแข็งครึ่งเหลว อาจแสดงเป็นน้ำหนักสุทธิ หรือปริมาตรสุทธิก็ได้

4. อื่น ๆ แสดงเป็นน้ำหนักสุทธิ
            ในกรณีที่เป็นอาหารที่บรรจุในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  นอกจากต้องแสดงปริมาณสุทธิแล้ว
              จะต้องแสดงน้ำหนักเนื้ออาหาร (Drained weight) ด้วย เว้นแต่อาหารที่ไม่อาจแยกเนื้ออาหารออกจากน้ำได้
5.ส่วนประกอบที่สำคัญเป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณให้แสดงเรียงจากปริมาณมากไปหาน้อย กรณีที่เป็นอาหารที่ต้อง
          เจือจางหรือทำละลายก่อนบริโภค  ให้แสดงส่วนประกอบที่สำคัญดังกล่าวเมื่อเจือจางหรือทำละลายตามวิธีปรุงเพื่อรับประทานตามที่แจ้งไว้บนฉลาก
        ยกเว้นส่วนประกอบของอาหารที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา    กำหนดเป็นอย่าง
           อื่น  ให้ดูประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
           อาหารชนิดนั้น

6. การแสดง (วัน) เดือนปีที่ผลิต  วันเดือนปีที่หมดอายุการใช้  หรือวันเดือนปีที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี  โดยมีข้อความว่า “ผลิต”  “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคก่อน”     กำกับไว้ด้วย แล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้
(1) อาหารที่เก็บไว้ได้เกิน 90 วัน  ให้แสดงวันเดือนปีที่ผลิต หรือหมดอายุ  หรือวันเดือนปีทีอาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี
(2) อาหารที่เก็บไว้ได้เกิน  90 วัน  ให้แสดงเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้  หรือวันเดือนปีที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี
(3) สำหรับอาาหรที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด  ให้แสดงวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้  เช่น นมดัดแปลง สำหรับทารก  นมเปรี้ยว  อาหารเสริมสำหรับเด็ก อาหารทารก นมผงธรรมดาที่มีวัตถุประสงค์จะใช้เลี้ยงทารก อาหารที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ (เช่น นมสดพาสเจอร์ไรส์ เป็นต้น) และอาหารที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าแจ้งความจำนงจะแสดงวันเดือนปีที่หมดอายุ
การใช้
(ดูรายละเอียดจากประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)


7. คำแนะนำในการเก็บรักษา ถ้ามี
8. วิธีปรุงเพื่อรับประทาน  ถ้ามี
9. ข้อความว่า “ใช้วัตถุกันเสีย” ถ้ามีการใช้
10. ข้อความว่า “เจือสีธรรมชาติ” หรือ “เจือสีสังเคราะห์” ถ้ามีการใช้แล้วแต่กรณี
11. ข้อความว่า “ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร” และระบุชนิด
ของวัตถุปรุงแต่งรสอาหารที่ใช้ไว้ในวงเล็บกำกับข้อความดังกล่าวด้วย
12. วิธีการใช้และข้อความที่จำเป็นสำหรับอาหารที่มุ่งหมาย จะใช้กับทารกหรือเด็กอ่อน หรือบุคคลกลุ่มใดไว้โดยเฉพาะ
13. ข้อความว่า “แต่งกลิ่นธรรมชาติ” “แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ”  “แต่งกลิ่นสังเคราะห์”
“แต่งรสธรรมชาติ” หรือ “แต่งรสเลียนธรรมชาติ” ถ้ามีการใช้ แล้วแต่กรณี
14. ข้อความที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดให้ต้องมีสำหรับอาหารที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนด เช่น นมผงขาดมันเนย ต้องแสดงคำว่า “อย่าใช้เลี้ยงทารก” น้ำมันดิบแสดงคำว่า “ห้ามรับประทาน” เป็นต้น  (ดูรายละเอียดจากประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
การแสดงชื่ออาหาร และปริมาณสุทธิ ให้แสดงไว้ส่วนที่สำคัญของฉลาก (Principal Display Panel) และวันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุ  หรือควรบริโภคก่อนนั้นจะแสดงไว้ทีส่วนสำคัญของฉลาก หรือด้านบนหรือด้านล่างของภาชนะบรรจุก็ได้ แต่ถ้าแสดงไว้ที่ด้านล่างของภาชนะบรรจุก็ได้  แต่ถ้าแสดงไว้ที่ด้านล่างของภาชนะบรรจุต้องมีข้อความที่ฉลากว่า จะดูวันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุหรือควรบริโภคก่อนได้ที่ใด
15. ไม่ต้องแสดงวันเดือนปีที่ผลิต  หรือหมดอายุการใช้ เช่น
(1) เครื่องดื่มและน้ำนมถั่วเหลือง  ที่แสดงฉลากโดยวิธีพิมพ์ พ่น ประทับ หรือโดยวิธีอื่นในทำนองเดียวกันที่ภาชนะบรรจุที่เป็นแก้ว  เท่านั้น
(2) น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
(3) น้ำในภาชนะที่ปิดสนิทที่มีกาซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือออกซิเจนผสมอยู่ด้วย หรือที่เรียกว่า โซดา
(4) ไอศกรีม
อาหารที่ผลิตเพื่อส่งออก  เครื่องดื่มและน้ำนมถั่วเหลืองที่แสดงฉลากโดยวิธีพิมพ์ พ่น  ประทับ  หรือโดยวิธีอื่นใดทำนองเดียวกันที่ภาชนะบรรจุที่เป็นแก้วเท่านั้น ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงเลขทะเบียนตำรับอาหาร
การร้องเรียนและสินบนนำจับ
 นอกจากฉลากอาหารแล้วร้านค้าควรต้องคำนึงถึงสภาพของอาหารและภาชนะบรรจุด้วยว่าอยู่ในลักษณะ รูปแบบที่ควรจะเป็นหรือไม่ เช่น ลักษณะปรากฏ  สี  กลิ่น  ของอาหารนั้น ๆ อยู่ในสภาพที่ควรจะเป็นของอาหารนั้น  และภาชนะบรรจุ  ควรอยู่ในสภาพดี ไม่บุบหรือฉีกขาด ไม่บวมไม่เป็นสนิม หรืออยู่ในสภาพที่อาจจะทำให้เกิดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกและเชื้อจุลินทรีย์จากภายนอกเข้าสู่อาหารได้
 
 นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายังมีนโยบายในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริโภคตื่นตัวและดูแลปกป้องสิทธิของตนเอง ดังนั้นจึงได้มีการมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคร้องเรียน มายังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หากพบว่ามีการฝ่าฝืนกฏหมายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อได้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารอีกด้านหนึ่งด้วย  ดังนั้นผู้บริโภคจะต้องช่วยกันคุ้มครองผู้บริโภคด้วยตนเอง
                                โดยการใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ เช่นมีการตรวจสอบการแสดงฉลาก ลักษณะของสินค้า หรือการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณ เป็นต้น ซึ่งหากมีข้อสงสัย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมและปลอดภัยจากการบริโภคสินค้าหรือบริการผู้บริโภคสามารถร้องเรียนปัญหาดังกล่าวไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลกำกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
 สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ส่วนกลาง) มีหน่วยงานซึ่งเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและให้บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คือกลุ่มงานบริโภคศึกษา กองบริโภคศึกษา และประชาสัมพันธ์ โทร.202-9333  ให้บริการ  24  ชั่วโมง
 นอกจากการร้องเรียนดังกล่าวแล้ว  ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้เล็งเห็นว่าการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือราชการในการตรวจสอบ และชี้ช่อง  จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จึงได้ออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนในคดีจับกุมผู้กระทำผิดตามกฏหมายว่าด้วยยา กฏหมายว่าด้วยอาหาร  กฏหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอางวัตถุอันตรายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
                                คณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ.  2538 ขึ้น  ซึ่งต่อมาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินการออกระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนในคดีจับกุมผู้กระทำผิด  พ.ศ. 2539 มารองรับในการปฏิบัติขึ้น ซึ่งในที่นี้พอจะสรุปลักษณะของการเป็นผู้แจ้งความนำจับคือ
1. เป็นผู้นำเบาะแส  หรือเค้าเงื่อนแห่งการกระทำผิดมาบอกเล่าหรือแจ้งความนำจับไว้แก่เจ้าหน้าที่
2. มีความต้องการให้เจ้าหน้าที่ไปจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
3. มีความประสงค์จะขอรับเงินสินบน
ซึ่งการแจ้งความนำจับดังกล่าวสามารถแจ้งได้ที่กลุ่มนิติการ  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ในส่วนของร้านค้า/ผู้จำหน่าย  แม้ว่าอยู่ในวงจรอาหารซึ่งจะต้องมีบทบาทในการดูแล  และให้บริการแก่ลูกค้าที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคให้ได้รับความสะดวก สบาย และปลอดภัยแล้ว ก็ยังมีบทบาทในส่วนของการดูแลสุขภาพและปกป้องสิทธิของตนเองในฐานะที่เป็นผู้บริโภคอีกนัยหนึ่งด้วย
 ดังนั้นความมุ่งหวังของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ที่จะลดอัตราความเสี่ยงอันตรายจากการบริโภคอาหารจะสัมฤทธิ์ผล ได้ก็ต่อเมื่อประชาชนทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำในสิ่งที่ถูกที่ควรและไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น


blog.spko.moph.go.th/osm/wp-content/uploads/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์