วิชาวิทยาศาสตร์/ความหมายของโครงงานและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์

รูปภาพของ kls23146

หน่วยที่ 1

 
 กิจกรรมที่ 1  
 
      1.   ให้นักเรียนศึกษาโครงงานต่อไปนี้
               1.1  โครงงานสีผงธรรมชาติ
               1.2  โครงงานความหลากหลายของสาหร่ายสีเขียวในโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
               1.3  ครงงานการสร้าง Michealson Interferomete เพื่อใช้วัดอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป
 
 
          2.   ให้นักเรียนศึกษาวิธีหรือกระบวนการที่ใช้ในการค้นคว้าหาคำตอบของปัญหาจากโครงงาน
ที่กำหนดให้ข้างต้น แล้วลองตอบคำถามต่อไปนี้

2.1  โครงงานที่นักเรียนศึกษามีการระบุปัญหาหรือวัตถุประสงค์หรือไม่

2.2  โครงงานที่นักเรียนศึกษามีวิธีหรือขั้นตอนในการหาคำตอบ