จุฬาฯ รับตรงหลายคณะ

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ปีการศึกษา 2555 จำนวน กว่า 10 คนรับสมัครระหว่างวันที่  8-30 มิถุนายน 2554 

          คุณสมบัติผู้สมัคร
        1.กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานการศึกษาเอกชนหรือเทียบเท่า และต้องไม่มีสถานภาพเป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในระบบปิด         
         2.สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
         3.มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
        4.เป็นผู้มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
        5.ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากอาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


        หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
        1.ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป (รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม.เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
        2.เอกสารประกอบการสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
        3.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบปพ.1) ซึ่งแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบปพ.1) ซึ่งแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ซึ่งสถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน
        4.ใบรับรองการเป็นนักเรียนและความประพฤติ ซึ่งสถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน
        5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
        6.สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
        7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
        8.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางการซึ่งออกให้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย
         9.สำเนาใบรับรองหรือหลักฐานรางวัลด้านศิลปะไทย หรือจดหมายรับรองความสามารถพิเศษด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่เคยได้รับจากหน่วยงาน สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิที่จุฬาลงกรณ์เห็นสมควร (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง


          การสมัคร
          -สมัครผ่านเวบไซต์ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.atc.chula.ac.th/ และทำตามขั้นตอนอย่างละเอียด
          -ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครจาก http://www.atc.chula.ac.th/  หรือ http://www.admissions.chula.ac.th/ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
          -ส่งสำเนาใบสมัครจากที่ได้สมัครเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน และหลักฐานประกอบการสมัครไปยังคณะ
          ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่  http://www.atc.chula.ac.th/ ส่งเอกสารใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร หลักฐานประกอบการสมัครทุกรายการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่  โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2555 (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330          คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)รับสมัครระหว่างวันที่ 8-30 มิถุนายน 2554


          คุณสมบัติผู้สมัคร   
          1.ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยและเป็นบุตรตามกฎหมายของเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม และมีระยะเวลาการประกอบกิจการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี
          2.เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์นั้น ๆ ยินดีจะเป็นเครือข่ายฟาร์มและให้ความร่วมมือในการฝึกงานของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          3.ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมฯ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานการศึกษาเอกชน หรือเทียบเท่า (ไม่รับผู้สอบเทียบ กศน.)
        -สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โดยได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.50 และกลุ่มวิชาอื่น ๆ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00
        -สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.50 และกลุ่มวิชาอื่น ๆ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00
          4.เป็นผู้มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          5.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิ์มิให้เข้าศึกษา แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกได้แล้วก็ตาม


          หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
          1.ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป (รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
          2.เอกสารประกอบการสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
          3.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบปพ.1) ซึ่งแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
           4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          5.สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          7.สำเนาใบรับรองฟาร์มมาตรฐาน
          8.หนังสือรับรองการเป็นเรียนและความประพฤติจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษา
          9.แผนที่แสดงการเดินทางโดยรถยนต์ไปยังฟาร์มของครอบครัวผู้สมัคร


          การสมัคร
          -สมัครผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttp://www.atc.chula.ac.th และทำตามขั้นตอนอย่างละเอียด
          -ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครจาก http://www.atc.chula.ac.th/  หรือ http://www.admissions.chula.ac.th/ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
          -ส่งสำเนาใบสมัครจากที่ได้สมัครเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน และหลักฐานประกอบการสมัครไปยังคณะ
          ส่งเอกสารใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร หลักฐานประกอบการสมัครทุกรายการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2555  (คณะสัตวแพทยศาสต์)  ศูนยทดสอบทาวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 เขตปทุมวัน   กรุงเทพฯ 10330


       ด้านการรับสมัครเข้าเป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามโครงการรับนักเรียนกลุ่มอัจฉริยภาพ จำนวน 20 คน และนักเรียนที่ผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการอีก 45 คน ประจำปีการศึกษา 2555รับสมัครวันที่ 8-30 มิถุนายน 2554

          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
          2.เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตามรายชื่อที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แจ้งมายังคณะ
          3.มีสัญชาติไทยหรืออยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          4.เป็นผู้มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          5.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


          หลักฐานประกอบการสมัคร
          1.ใบสมัครการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรงพร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว เป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
          2.เอกสารประกอบการสมัคร ซึ่งกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
          3.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบปพ.1) แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ซึ่งสถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน
          4.เอกสารรับรองว่าได้ผ่านการคัดเลือกโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็ก และเยาวชน จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
          5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          6.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          7.สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          8.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          9.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนและความประพฤติจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษา
          ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2554 (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สำนักทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโครงการอัจฉริยะวิทย์กีฬา ปีการศึกษา 2555 จำนวน 45 คนศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  รับสมัครระหว่างวันที่ 8-30 มิถุนายน 2554 ทางออนไลน์ โดยดาวนโหลดใบสมัครในช่วงเปิดรับสมัครได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th/ และ http://www.admissions.chula.ac.th/


          คุณสมบัติผู้สมัคร
         1.กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ระบุ สำหรับนักเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (สอบเทียบ) จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร
          2.มีสัญชาติไทยและเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          3.เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นในด้านกีฬา ชนิดกีฬาดังต่อไปนี้ กรีฑา กอล์ฟ ซอฟต์บอล ตะกร้อ เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส บริดจ์ บาสเกตบอล แบดมินตัน ฟุตบอล มวย ยิงปืน ยูโด รักบี้ฟุตบอล วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ หมากกระดาน ฮอกกี้
          4.มีประวัติและความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่นในระดับชาติตามเกณฑ์ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งข้อ โดยมีผลงานต่อเนื่องย้อนหลัง 3 ปีดังต่อไปนี้
          4.1 เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก โดยมีตำแหน่งระดับโลกอย่างชัดเจน
          4.2 เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เช่น การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก กีฬาโลก เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์
          4.3 เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยหรือนักเรียนไทย ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมกีฬาให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยหรือกีฬานักเรียนนานาชาติ
          4.4 เป็นผู้ได้รับตำแหน่งที่ 1 หรือตำแหน่งที่ 2 หรือตำแหน่งที่ 3 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
          4.5 เป็นผู้ได้รับตำแหน่งที่ 1 หรือตำแหน่งที่ 2 หรือตำแหน่งที่ 3 ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
          4.6 เป็นผู้ได้รับตำแหน่งที่ 1 หรือตำแหน่งที่ 2 หรือตำแหน่งที่ 3 ในการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ ตามรายละเอียดชนิดกีฬามหาวิทยาลัยกำหนด
          5.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
          6.มีคุณสมบัติเฉพาะที่แต่ละคณะกำหนด


          เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
          1.ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง พร้อมติดรูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
          2.เอกสารประกอบการสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
          3.สำเนาบัตรประชาชน (ซึ่งถ่ายเอกสารหน้า-หลังอยู่ในหน้าเดียวกัน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          4.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          กรอกใบสมัครติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน แนบเอกสารการสมัครส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2555 (โครงการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา)ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330          คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสุตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)สำหรับนักเรียนใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมทุน ปีการศึกษา 2555  จำนวน  5 คนเฉพาะเพศชาย ระหว่างวันที่ 8-30 มิถุนายน 2554


          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.มีสัญขาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 5 จังหวัดที่กำหนด
          3.เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่พื้นที่อย่างน้อย 1 ปีตามหลักฐานทะเบียนบ้านนับถึงวันสมัคร และสำเร็จการศึกษาในเขต 5 จังหวัดคือยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา( เฉพาะอำเภอเทพา นาทวี จะจะ และสะบ้าย้อย)
          4.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัคิตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          5.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคตอการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ ดังนี้
          5.1มีปัญหาทางจิตเวชรุ่นแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาทรุนแรง หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะบุคลิกต่อต้านสังคม antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ ที่มีความรุนแรงใกล้เคียงกัน
          5.2โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร เช่นโรคเรื้อน โรคเท้าช้าง เป็นต้น
          5.3โรคไม่ติดต่อหรือภาวะดังต่อไปนี้
          5.3.1โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้(โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
          5.3.2โรคหัวใจระดับรุนแรง
          5.3.3โรคความดันโลหัตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาฑิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
          5.3.4ภาะวะไตวายเรื้อรัง
          5.3.5ภาวะติดสารเสพติดให้โทษ
          4.โรคหรือความพิการอื่น ๆ  ที่มิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้
          5.ตาบอดสีจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา กำหนดเฉพาะรายวิชาเทคนิคการแพทย์เท่านั้น
          6.เฉพาะสาขาวิชากายภาพบำบัดรับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น


          เอกสารการสมัคร
          1.ใบสมัครที่ดาวน์โหลดจาก http:/www.atc.chula.ac.th ปีการศึกษา 2555 พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป(รูปขนาด 3x4 ซม.)เป็นรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
          2.เอกสารประกอบการสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
          3.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)ตำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาสำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสมคำนวณจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษาสำหรับผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน
          4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          5.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          6.สำเนาทะเบียนบ้าน(พร้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          7.ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          8.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน และความประพฤติจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษา
          ส่งหลักฐานและใบสมัครทางไปรษณัย์ลงทะเบียนไปที่โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2555 (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิค คณะสหเวชศาสตร์)ศูนย์ทดสอบวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330         
          คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครนิสิตโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) สาขาวิชาภาษาสเปน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 10 คน ตั้งแต่วันที่  8-30 มิถุนายน 2554


          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ต้องไม่มีสภาพเป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในระบบปิด
          2.1สำหรับผุ้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-ปีที่ 5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50
          2.2สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-ปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50
          3.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          4.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผูู้สมัครจะถููกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย


          เอกสารการสมัคร
          1.ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)ปีการศึกษา 2555 พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป(รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม.เป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
          2.เอกสารประกอบการสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th/ และ http://www.admissions.chula.ac.th/)
          3.สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-ปีที่ 5 รวม 4 ภาคการศึกษา สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-ปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา สำหรับผุ้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน
          4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          5.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          6.สำเนาทะเบียนบ้าน ( พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          8.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนและความประพฤติจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษา
          9.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน


          วิธีการสมัคร ให้สมัครผ่านทาง http://www.atc.chula.ac.th/ แล้วจัดส่่งใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร หลักฐานประกอบการสมัครไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ถึงศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ระบุมุมซองด้านล่างซ้ายมือว่า โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2555 (โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์)


โดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 298 คน กำลังออนไลน์