จุฬาฯ รับตรงหลายคณะ

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ปีการศึกษา 2555 จำนวน กว่า 10 คนรับสมัครระหว่างวันที่  8-30 มิถุนายน 2554 

          คุณสมบัติผู้สมัคร
        1.กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานการศึกษาเอกชนหรือเทียบเท่า และต้องไม่มีสถานภาพเป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในระบบปิด         
         2.สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
         3.มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
        4.เป็นผู้มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
        5.ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากอาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


        หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
        1.ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป (รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม.เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
        2.เอกสารประกอบการสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
        3.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบปพ.1) ซึ่งแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบปพ.1) ซึ่งแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ซึ่งสถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน
        4.ใบรับรองการเป็นนักเรียนและความประพฤติ ซึ่งสถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน
        5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
        6.สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
        7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
        8.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางการซึ่งออกให้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย
         9.สำเนาใบรับรองหรือหลักฐานรางวัลด้านศิลปะไทย หรือจดหมายรับรองความสามารถพิเศษด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่เคยได้รับจากหน่วยงาน สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิที่จุฬาลงกรณ์เห็นสมควร (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง


          การสมัคร
          -สมัครผ่านเวบไซต์ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.atc.chula.ac.th/ และทำตามขั้นตอนอย่างละเอียด
          -ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครจาก http://www.atc.chula.ac.th/  หรือ http://www.admissions.chula.ac.th/ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
          -ส่งสำเนาใบสมัครจากที่ได้สมัครเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน และหลักฐานประกอบการสมัครไปยังคณะ
          ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่  http://www.atc.chula.ac.th/ ส่งเอกสารใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร หลักฐานประกอบการสมัครทุกรายการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่  โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2555 (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330