จุฬาฯ รับตรงหลายคณะ

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ปีการศึกษา 2555 จำนวน กว่า 10 คนรับสมัครระหว่างวันที่  8-30 มิถุนายน 2554 

          คุณสมบัติผู้สมัคร
        1.กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานการศึกษาเอกชนหรือเทียบเท่า และต้องไม่มีสถานภาพเป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในระบบปิด         
         2.สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
         3.มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
        4.เป็นผู้มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
        5.ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากอาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


        หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
        1.ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป (รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม.เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
        2.เอกสารประกอบการสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
        3.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบปพ.1) ซึ่งแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบปพ.1) ซึ่งแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ซึ่งสถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน
        4.ใบรับรองการเป็นนักเรียนและความประพฤติ ซึ่งสถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน
        5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
        6.สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
        7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
        8.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางการซึ่งออกให้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย
         9.สำเนาใบรับรองหรือหลักฐานรางวัลด้านศิลปะไทย หรือจดหมายรับรองความสามารถพิเศษด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่เคยได้รับจากหน่วยงาน สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิที่จุฬาลงกรณ์เห็นสมควร (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง


          การสมัคร
          -สมัครผ่านเวบไซต์ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.atc.chula.ac.th/ และทำตามขั้นตอนอย่างละเอียด
          -ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครจาก http://www.atc.chula.ac.th/  หรือ http://www.admissions.chula.ac.th/ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
          -ส่งสำเนาใบสมัครจากที่ได้สมัครเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน และหลักฐานประกอบการสมัครไปยังคณะ
          ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่  http://www.atc.chula.ac.th/ ส่งเอกสารใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร หลักฐานประกอบการสมัครทุกรายการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่  โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2555 (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330          คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)รับสมัครระหว่างวันที่ 8-30 มิถุนายน 2554


          คุณสมบัติผู้สมัคร   
          1.ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยและเป็นบุตรตามกฎหมายของเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม และมีระยะเวลาการประกอบกิจการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี
          2.เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์นั้น ๆ ยินดีจะเป็นเครือข่ายฟาร์มและให้ความร่วมมือในการฝึกงานของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          3.ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมฯ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานการศึกษาเอกชน หรือเทียบเท่า (ไม่รับผู้สอบเทียบ กศน.)
        -สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โดยได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.50 และกลุ่มวิชาอื่น ๆ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00
        -สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.50 และกลุ่มวิชาอื่น ๆ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00
          4.เป็นผู้มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          5.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิ์มิให้เข้าศึกษา แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกได้แล้วก็ตาม


          หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
          1.ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป (รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
          2.เอกสารประกอบการสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
          3.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบปพ.1) ซึ่งแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
           4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          5.สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          7.สำเนาใบรับรองฟาร์มมาตรฐาน
          8.หนังสือรับรองการเป็นเรียนและความประพฤติจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษา
          9.แผนที่แสดงการเดินทางโดยรถยนต์ไปยังฟาร์มของครอบครัวผู้สมัคร


          การสมัคร
          -สมัครผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttp://www.atc.chula.ac.th และทำตามขั้นตอนอย่างละเอียด
          -ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครจาก http://www.atc.chula.ac.th/  หรือ http://www.admissions.chula.ac.th/ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
          -ส่งสำเนาใบสมัครจากที่ได้สมัครเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน และหลักฐานประกอบการสมัครไปยังคณะ
          ส่งเอกสารใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร หลักฐานประกอบการสมัครทุกรายการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2555  (คณะสัตวแพทยศาสต์)  ศูนยทดสอบทาวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 เขตปทุมวัน   กรุงเทพฯ 10330


       ด้านการรับสมัครเข้าเป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามโครงการรับนักเรียนกลุ่มอัจฉริยภาพ จำนวน 20 คน และนักเรียนที่ผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการอีก 45 คน ประจำปีการศึกษา 2555รับสมัครวันที่ 8-30 มิถุนายน 2554

          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
          2.เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตามรายชื่อที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แจ้งมายังคณะ
          3.มีสัญชาติไทยหรืออยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          4.เป็นผู้มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          5.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


          หลักฐานประกอบการสมัคร
          1.ใบสมัครการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรงพร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว เป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
          2.เอกสารประกอบการสมัคร ซึ่งกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
          3.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบปพ.1) แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ซึ่งสถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน
          4.เอกสารรับรองว่าได้ผ่านการคัดเลือกโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็ก และเยาวชน จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
          5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          6.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          7.สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          8.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          9.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนและความประพฤติจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษา
          ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2554 (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สำนักทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโครงการอัจฉริยะวิทย์กีฬา ปีการศึกษา 2555 จำนวน 45 คนศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  รับสมัครระหว่างวันที่ 8-30 มิถุนายน 2554 ทางออนไลน์ โดยดาวนโหลดใบสมัครในช่วงเปิดรับสมัครได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th/ และ http://www.admissions.chula.ac.th/


          คุณสมบัติผู้สมัคร
         1.กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ระบุ สำหรับนักเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (สอบเทียบ) จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร
          2.มีสัญชาติไทยและเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          3.เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นในด้านกีฬา ชนิดกีฬาดังต่อไปนี้ กรีฑา กอล์ฟ ซอฟต์บอล ตะกร้อ เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส บริดจ์ บาสเกตบอล แบดมินตัน ฟุตบอล มวย ยิงปืน ยูโด รักบี้ฟุตบอล วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ หมากกระดาน ฮอกกี้
          4.มีประวัติและความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่นในระดับชาติตามเกณฑ์ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งข้อ โดยมีผลงานต่อเนื่องย้อนหลัง 3 ปีดังต่อไปนี้
          4.1 เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก โดยมีตำแหน่งระดับโลกอย่างชัดเจน
          4.2 เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เช่น การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก กีฬาโลก เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์
          4.3 เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยหรือนักเรียนไทย ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมกีฬาให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยหรือกีฬานักเรียนนานาชาติ
          4.4 เป็นผู้ได้รับตำแหน่งที่ 1 หรือตำแหน่งที่ 2 หรือตำแหน่งที่ 3 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
          4.5 เป็นผู้ได้รับตำแหน่งที่ 1 หรือตำแหน่งที่ 2 หรือตำแหน่งที่ 3 ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
          4.6 เป็นผู้ได้รับตำแหน่งที่ 1 หรือตำแหน่งที่ 2 หรือตำแหน่งที่ 3 ในการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ ตามรายละเอียดชนิดกีฬามหาวิทยาลัยกำหนด
          5.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
          6.มีคุณสมบัติเฉพาะที่แต่ละคณะกำหนด


          เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
          1.ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง พร้อมติดรูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
          2.เอกสารประกอบการสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
          3.สำเนาบัตรประชาชน (ซึ่งถ่ายเอกสารหน้า-หลังอยู่ในหน้าเดียวกัน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          4.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          กรอกใบสมัครติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน แนบเอกสารการสมัครส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2555 (โครงการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา)ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330          คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสุตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)สำหรับนักเรียนใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมทุน ปีการศึกษา 2555  จำนวน  5 คนเฉพาะเพศชาย ระหว่างวันที่ 8-30 มิถุนายน 2554


          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.มีสัญขาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 5 จังหวัดที่กำหนด
          3.เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่พื้นที่อย่างน้อย 1 ปีตามหลักฐานทะเบียนบ้านนับถึงวันสมัคร และสำเร็จการศึกษาในเขต 5 จังหวัดคือยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา( เฉพาะอำเภอเทพา นาทวี จะจะ และสะบ้าย้อย)
          4.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัคิตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          5.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคตอการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ ดังนี้
          5.1มีปัญหาทางจิตเวชรุ่นแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาทรุนแรง หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะบุคลิกต่อต้านสังคม antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ ที่มีความรุนแรงใกล้เคียงกัน
          5.2โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร เช่นโรคเรื้อน โรคเท้าช้าง เป็นต้น
          5.3โรคไม่ติดต่อหรือภาวะดังต่อไปนี้
          5.3.1โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้(โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
          5.3.2โรคหัวใจระดับรุนแรง
          5.3.3โรคความดันโลหัตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาฑิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
          5.3.4ภาะวะไตวายเรื้อรัง
          5.3.5ภาวะติดสารเสพติดให้โทษ
          4.โรคหรือความพิการอื่น ๆ  ที่มิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้
          5.ตาบอดสีจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา กำหนดเฉพาะรายวิชาเทคนิคการแพทย์เท่านั้น
          6.เฉพาะสาขาวิชากายภาพบำบัดรับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น


          เอกสารการสมัคร
          1.ใบสมัครที่ดาวน์โหลดจาก http:/www.atc.chula.ac.th ปีการศึกษา 2555 พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป(รูปขนาด 3x4 ซม.)เป็นรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
          2.เอกสารประกอบการสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
          3.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)ตำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาสำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสมคำนวณจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษาสำหรับผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน
          4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          5.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          6.สำเนาทะเบียนบ้าน(พร้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          7.ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          8.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน และความประพฤติจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษา
          ส่งหลักฐานและใบสมัครทางไปรษณัย์ลงทะเบียนไปที่โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2555 (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิค คณะสหเวชศาสตร์)ศูนย์ทดสอบวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330         
          คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครนิสิตโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) สาขาวิชาภาษาสเปน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 10 คน ตั้งแต่วันที่  8-30 มิถุนายน 2554


          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ต้องไม่มีสภาพเป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในระบบปิด
          2.1สำหรับผุ้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-ปีที่ 5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50
          2.2สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-ปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50
          3.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          4.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผูู้สมัครจะถููกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย


          เอกสารการสมัคร
          1.ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)ปีการศึกษา 2555 พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป(รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม.เป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
          2.เอกสารประกอบการสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th/ และ http://www.admissions.chula.ac.th/)
          3.สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-ปีที่ 5 รวม 4 ภาคการศึกษา สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-ปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา สำหรับผุ้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน
          4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          5.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          6.สำเนาทะเบียนบ้าน ( พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          8.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนและความประพฤติจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษา
          9.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน


          วิธีการสมัคร ให้สมัครผ่านทาง http://www.atc.chula.ac.th/ แล้วจัดส่่งใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร หลักฐานประกอบการสมัครไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ถึงศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ระบุมุมซองด้านล่างซ้ายมือว่า โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2555 (โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์)


โดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 180 คน กำลังออนไลน์