ทุนเพชรยอดมงกุฎ มูลนิธิร่มฉัตร

  
         มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับโรงเรียนชื่อดังในกรุงเทพมหานครจัดการแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สำหรับกำหนดการแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี 2554 กำหนดวันรับสมัครและสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
         คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 14 ทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรมโรงเรียนวัดสุทธิวรารามโทร.08-1620-6698  รับสมัครวันที่ 20-21 สิงหาคม 2554      
         ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ทุนการศึกษาพระราชวิจิตร ปฏิภาณ รับสมัครวันที่ 27-28 สิงหาคม 2554
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยโทร.08-1932-7107,0-2354-4997
         วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 8 ทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม รับสมัครวันที่ 3-4 กันยายน 2554
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าโทร.08-9661-9625,0-2373-1473 ต่อ 103 โทรสาร 0-2728-2462
          เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 3 ทุนการศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับสมัครวันที่ 24-25 กันยายน 2554 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โทร.08-1802-1195
         ภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 6 ทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม รับสมัครวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(ศาลายา) โทร. 08-1623-8499,08-6526-9232
         ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 6 ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ รับสมัครวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โทร.08-9113-1992
         ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 4 ทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม รับสมัครวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนสตรีวิทยา โทร.08-1637-6544,0-2280-5893
         พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 8 ทุนการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี รับสมัครวันที่ 17-18 ธันวาคม 2554 โรงเรียนเทพศิรินทร์ โทร.0-2223-9756
         ภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8ทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม รับสมัครวันที่ 11 กันยายน 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโทร.0-2243-6864,0-2623-0904-5 โทรสาร 0-2222-5863


          คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
         1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2554
ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
         2. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยและคณบดีหรือหัวหน้าภาควิชา
โดยแต่ละสถาบันสามารถเสนอชื่อได้ไม่เกิน 5 คน


         หลักเกณฑ์การแข่งขัน
         1. การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ สำหรับระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 เป็นการแข่งขัน
ประเภทบุคคล
         2. ทุกมหาวิทยาลัยสามารถส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 5 คน โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน
หรือสถานศึกษารับรอง (รายละเอียดในใบสมัคร)
         3. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ ดังนี้
         3.1 รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) ให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกนักศึกษาส่งเข้าแข่งขัน
จำนวน 5 ค
         3.2 รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) ให้นักศึกษา จากรอบที่ 1 ทุกคนเข้าแข่งขันทำแบบทดสอบ
วัดความสามารถด้านภาษาจีน โดยใช้แนวข้อสอบ HSK และการเขียนเรียงความ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เวลา 09.00-11.00 น. โดยคณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกผู้ได้ระดับคะแนนสูงสุด 10 คน
ให้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
         3.3 รอบชิงชนะเลิศเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) นักศึกษาต้องแสดงความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษาจีน โดยแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์บนเวที เวลา 13.30 – 16.30 น.
         ก. สุนทรพจน์ที่นักศึกษาเตรียมมาด้วยตนเอง 3-5 นาที
         ข. กล่าวสุนทรพจน์ตามหัวข้อที่นักศึกษาจับฉลากได้ 3-5 นาที
         รางวัลทุนการศึกษา ดังนี้
         รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี และเหรียญทอง (ทองคำแท้) จำนวน 1 ทุน ๆ ละ
15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
         รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่
         รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทองแดง จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่
         รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ จำนวน 7 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
         รางวัลชมเชย จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (ผู้ได้รับคะแนนข้อสอบ
ลำดับที่ 11-20)
         เกียรติบัตรครูจัดกิจกรรมภาษาจีนดีเด่น อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก
         หมายเหตุ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันจะได้รับเหรียญที่ระลึกและเกียรติบัตรทุกคน
         สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 08-1408-4503 และสถานศึกษาที่จัดแข่งขัน


โดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 151 คน กำลังออนไลน์